Wpis do rejestru żłobków / klubów dziecięcych - wymagania

 Wpis do Rejestru żłobków i klubów dziecięcych następuje na podstawie art. 28 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. 2019, poz. 409 ze zmianami).

UWAGA:

Dokumentacja związana z wpisem, zmianą wpisu czy wykreśleniem przekazywana jest wyłącznie w formie elektronicznej za pomocą systemu teleinformatycznego:  https://wnioski.mpips.gov.pl/ewnioski/index.eup?contrastVersion=0

Podstawa prawna

Zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 żłobki lub kluby dziecięce mogą tworzyć i prowadzić inne jednostki samorządu terytorialnego, instytucje publiczne, osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki nie posiadające osobowości prawnej. Prowadzenie żłobka lub klubu dziecięcego jest działalnością regulowaną w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 roku prawo przedsiębiorców. Oznacza to, że przed rozpoczęciem działalności żłobek lub klub dziecięcy musi zostać wpisany do rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonego przez wójta, burmistrza lub prezydenta właściwego ze względu na miejsce funkcjonowania planowanej placówki.

Wymagane dokumenty

Wpis do Rejestru żłobków i klubów dziecięcych następuje na podstawie art. 28 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3. Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew dokonuje wpisu do rejestru na podstawie wniosku o wpis do rejestru, złożonego przez podmiot zamierzający prowadzić żłobek lub klub dziecięcy za pośrednictwem prowadzonego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Portalu Informacyjno-Usługowy Emp@tia (https://empatia.mpips.gov.pl/)

Przed przystąpieniem do składania wniosku o wpis do rejestru niezbędne jest wcześniejsze założenie konta na Portalu Emp@tia co wiąże się z koniecznością posiadania podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego. Informacje jak założyć profil zaufany można znaleźć pod adresem: https://obywatel.gov.pl/zaloz-profil-zaufany

Do składanego elektronicznie za pośrednictwem portalu Emp@tia wniosku o wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych należy dołączyć:

 1. Decyzję komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej potwierdzającą spełnienie przez budynek/lokal przeznaczony na żłobek/klub dziecięcy wymagań przeciwpożarowych;
 2. Decyzję właściwego państwowego inspektora sanitarnego potwierdzającą spełnienie wymagań przez budynek/lokal przeznaczony na żłobek wymagań sanitarno-lokalowych (w przypadku rejestracji żłobka) lub pozytywną opinię o lokalu wydaną przez burmistrza (w przypadku klubu dziecięcego);
 3. W przypadku żłobka/klubu dziecięcego zakładanego przez osobę fizyczną zaświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie;

W/w oryginały dokumentów należy dołączyć w postaci elektronicznej lub elektroniczne ich kopie po uwierzytelnieniu ich w sposób określony w art. 35b ust. 3 ustawy.

Opłata skarbowa i inne opłaty

Wysokość opłaty za wpis określiła Rada Miasta i Gminy Pleszew Uchwałą nr VII/67/2011 z dnia 19 maja 2011 r. w sprawie: ustalania wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych

Opłata wynosi 10,00 zł

Opłaty za wpis należy dokonać przelewem na rachunek bankowy:

78 8407 0003 0011 0011 2000 0001 w tytule należy wpisać: "Opłata za wpis do rejestru żłobków  i klubów dziecięcych".

Forma i termin rozpatrzenia wniosku

 1. Wpis do rejestru następuje nie później niż do 7 dni od złożenia prawidłowo wypełnionego wniosku. W tym terminie za pośrednictwem portalu Emp@tia składający wniosek otrzymuje zaświadczenie o wpisie do rejestru.
 2. Decyzja administracyjna o odmowie wpisu do rejestru jest wydawana, jeżeli:
  • podmiot nie spełnia warunków wymaganych do utworzenia i prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego;
  • wydano prawomocne orzeczenie zakazujące przedsiębiorcy wykonywania działalności gospodarczej objętej wpisem;
  • w stosunku do przedsiębiorcy wydano decyzję o zakazie wykonywania działalności objętej wpisem, w okresie 3 lat poprzedzających złożenie wniosku.

Tryb odwoławczy

W przypadku wydania decyzji o odmowie wpisu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych służy prawo wniesienie odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu ul. Częstochowska 12, 62-800 Kalisz - w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

Informacje dodatkowe

 1. W przypadku zmiany danych lub informacji zawartych w rejestrze podmiot wpisany do rejestru zobowiązany jest do:
  • wystąpienia, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zmian, do organu prowadzącego rejestr z wnioskiem o zmianę danych lub informacji - w przypadku danych lub informacji, o których mowa w art. 27 ust. 4 pkt 1-4, 7 i 9
  • dokonania zmian w terminie 3 dni od dnia ich zaistnienia, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, o którym mowa w art. 62a ? w przypadku danych lub informacji, o których mowa w art. 27 ust. 4 pkt 5, 6, 8, i 10.
 2. Decyzja administracyjna o wykreśleniu z rejestru jest wydawana w przypadku:
  • złożenia przez podmiot wpisany do rejestru wniosku o wykreślenie;
  • nieusunięcia przez podmiot, w wyznaczonym terminie, nieprawidłowości w zakresie prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego;
  • przekazania we wniosku oraz dołączonych do niego dokumentach, informacji niezgodnych ze stanem faktycznym;
  • wydania prawomocnego orzeczenia zakazującego przedsiębiorcy wykonywania działalności gospodarczej objętej wpisem;
  • uzyskania przez organ prowadzący rejestr informacji z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo Krajowego Rejestru Sądowego o wykreśleniu przedsiębiorcy.
 3. Zmiany w rejestrze oraz wykreślenie z rejestru są zwolnione z opłat.
 4. Żłobek lub klub dziecięcy zostanie wpisany do ogólnopolskiego rejestru żłobków
  i klubów dziecięcych prowadzonego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej pod adresem:

https://empatia.mpips.gov.pl/dla-swiadczeniobiorcow/rodzina/d3/rejestr-zlobkow-i-klubow

 

Miejsce załatwienia sprawy

Wydział Edukacji Urzędu Miasta i Gminy Pleszew
ul. Rynek 1
63-300 Pleszew
pokój: 212
tel. (62) 74 28 355

UWAGA

Przed złożeniem wniosku o wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych należy dokonać wpisu do ewidencji działalności gospodarczej w Wydziale Rozwoju i Analiz Urzędu Miasta i Gminy Pleszew ul. Rynek 1, pokój 110, tel. (62) 74 28 341

Wszystkie czynności związane z wpisem, zmianami i wykreśleniem żłobka lub klubu dziecięcego z rejestru odbywają się za pośrednictwem prowadzonego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy
i Polityki Społecznej Portalu Informacyjno-Usługowy Emp@tia (
https://empatia.mpips.gov.pl/).

 

Poniżej do wglądu zostały zamieszczone dokumenty, które należy złożyć za pomocą portalu EMP@TIA:

WNIOSEK O WPIS DO REJESTRU ŻŁOBKÓW I KLUBÓW DZIECIĘCYCH LUB WPIS DO WYKAZU DZIENNYCH OPIEKUNÓW ORAZ PODMIOTÓW ICH ZATRUDNIAJĄCYCH

INFORMACJA O ZMIANIE DANYCH ZAWARTYCH W REJESTRZE ŻŁOBKÓW I KLUBÓW DZIECIĘCYCH LUB WYKAZIE DZIENNYCH OPIEKUNÓW ORAZ PODMIOTÓW ICH ZATRUDNIAJĄCYCH

WNIOSEK O WYKREŚLENIE Z REJESTRU ŻŁOBKÓW I KLUBÓW DZIECIĘCYCH LUB WYKREŚLENIE Z WYKAZU DZIENNYCH OPIEKUNÓW ORAZ PODMIOTÓW ICH ZATRUDNIAJĄCYCH

Klauzula informacyjna