Porządek obrad XXV Sesji Rady Miejskiej w Pleszewie w dniu 4 kwietnia 2013 r.

Porządek obrad XXV Sesji Rady Miejskiej w Pleszewie w dniu 4 kwietnia 2013 r.

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokółu Nr XXIV z dnia 7 marca 2013 r.

4. Informacja Burmistrza o wydanych zarządzeniach i ich realizacji.

5. Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miejskiej podjętych w I kw. 2013 r.

6. Realizacja zadań własnych gminy w zakresie zaopatrzenia w wodę.

7. Podjęcie uchwał w sprawie:

a. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2012 – 2023,

b. zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na  rok 2013,

c. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic: 70 Pułku Piechoty i Armii Poznań w Pleszewie,

d. zmiany uchwały Nr XXIII/278/2012 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2013 rok,

e. zmiany uchwały Nr XXII/264/2012 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 31 października 2012 r. w sprawie Programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013, 

f. taryf i opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków,

g. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pleszewskiemu,

h. udzielenia pomocy finansowej i rzeczowej Powiatowi Pleszewskiemu,

i. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pleszewskiemu na realizację zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu pleszewskiego”,

j. zmiany uchwały nr IV/37/2011 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego oraz objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Sport Pleszew Spółka z o.o.  w Pleszewie przez Miasto i Gminę Pleszew,

k. zmiany uchwały Nr XXIV/290/2013 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 7.03.2013 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawek opłaty za pojemniki,

l. zmiany uchwały nr XXIV/291/2013 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 7.03.2013r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.

8. Informacja w sprawie Wydziału Zamiejscowego Sądu Rejonowego.

9. Informacja o budowie kompleksu sportowego w Pleszewie.

10. Interpelacje radnych.

11. Odpowiedzi na interpelacje.

12. Sprawy różne.