Porządek obrad XXXV Sesji Rady Miejskiej w Pleszewie w dniu 26 czerwca 2014 r.

Porządek obrad XXXV Sesji Rady Miejskiej w Pleszewie w dniu 26 czerwca 2014 r.

1.    Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.

2.    Przedstawienie porządku obrad.

3.    Przyjęcie protokołu  Nr XXXIV/2013 z dnia 15 maja 2014 r. 

4.    Informacja Burmistrza o wydanych zarządzeniach i ich realizacji.

5.    Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Pleszew za rok 2013 – dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2013 rok.

6.    Głosowanie w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew za rok 2013.

7.    Podjęcie uchwał w sprawie:    

a.    zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2014 – 2032,

b.    zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na  rok 2014,

c.    zmiany uchwały Nr XXVIII/335/2013 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 18 września 2013r. w sprawie Programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014,     

d.    zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Domu Kultury w Pleszewie za 2013 r.,

e.    zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Muzeum Regionalnego w Pleszewie za 2013 r.,

f.    zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Pleszew za 2013 r.,

g.    podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w formie posiłku w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020,

h.    określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020,

i.    przekazania do zarządu na rzecz sołectwa w Grodzisku mienia komunalnego,

j.    przekazania do zarządu na rzecz sołectwa w Kowalewie mienia komunalnego,

k.    przekazania do zarządu na rzecz sołectwa w Lenartowicach mienia komunalnego,

l.    przekazania do zarządu na rzecz sołectwa w Zawidowicach mienia komunalnego,

m.    przekazania do zarządu na rzecz sołectwa w Pacanowicach mienia komunalnego,

n.    nieodpłatnego nabycia nieruchomości od Spółki PKP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie,

o.    przekazania nieruchomości na wyposażenie Muzeum Regionalnemu w Pleszewie,

p.    zmiany uchwały nr XXXI/381/2014 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 13 lutego 2014 r. w sprawie przeniesienia własności nieruchomości w drodze zamiany pomiędzy Miastem i Gminą Pleszew, a Skarbem Państwa,

q.    ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych placówek oświatowych prowadzonych przez osoby prawne lub fizyczne inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania,

r.    zmian siedzib obwodowych komisji wyborczych.


8.    Rozpatrzenie skargi Pana Edwina Andrzejczaka.

9.    Stanowisko Rady Miejskiej w sprawie rozszerzenia Strefy Płatnego Parkowania w Pleszewie oraz zmiany sposobu wnoszenia opłat za parkowanie w strefie.

10.    Interpelacje radnych.

11.    Odpowiedzi na interpelacje.

12.    Sprawy różne.