Porządek obrad II Sesji Rady Miejskiej w Pleszewie w dniu 18 grudnia 2014 r.

Porządek obrad II Sesji Rady Miejskiej w Pleszewie w dniu 18 grudnia 2014 r.

 

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołów Nr XXXVIII/2014 i Nr I/2014.

4. Informacja Burmistrza o wydanych zarządzeniach i ich realizacji.

5. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) nadania tytułu „Zasłużony dla Rozwoju Miasta i Gminy Pleszew”,

b) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2014 – 2032,

c) zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2014,

d) Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok,

e) Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 rok,

f) zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie wyznaczenia aglomeracji Pleszew,

g) zabezpieczenia środków w budżecie Miasta i Gminy Pleszew na pokrycie opłaty za dostępność na rzecz partnera prywatnego w ramach realizacji w formule partnerstwa publiczno – prawnego projektu pn.: Budowa budynku mieszkalno-usługowego przy ulicy Mieszka I w Pleszewie,

h) obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego,

i) uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2015 – 2032,

j) budżetu na rok 2015.

6. Przyjęcie planu pracy Rady Miejskiej na 2015 rok.

7. Przyjęcie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2015 rok.

8. Wybory do organów jednostek pomocniczych Gminy.

9. Interpelacje radnych.

10. Odpowiedzi na interpelacje.

11. Sprawy różne.

II. Spotkanie świąteczno – noworoczne