Porządek obrad III Sesji Rady Miejskiej w Pleszewie w dniu 26 lutego 2015 r.

Porządek obrad III Sesji Rady Miejskiej w Pleszewie w dniu 26 lutego 2015 r. 

 

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu Nr II/2014 z dnia 18 grudnia 2014 r.

4. Informacja Burmistrza o wydanych zarządzeniach i ich realizacji.

5. Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miejskiej podjętych w II półroczu 2014 r.

6. Podjęcie uchwał w sprawie:

a. ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej,

b. Regulaminu targowiska miejskiego,

c. Regulaminu korzystania ze świetlic wiejskich Miasta i Gminy Pleszew,

d. zmiany uchwały Nr XXXVII/459/2014 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 25 września 2014 r. w sprawie Programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015,

e. przeprowadzenia konsultacji społecznych,

f. wniesienia wkładu rzeczowego do spółki pn. Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością w Pleszewie,

g. określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Pleszew, określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia kryteriów oraz ich wartości punktowej,

h. ustalenia sieci publicznych przedszkoli prowadzonych przez Miasto i Gminę Pleszew,

i. planu nadzoru nad żłobkami oraz klubami dziecięcymi,

j. wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowych dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na obszarze Miasta i Gminy Pleszew

k. zmiany uchwały w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania na obszarze Miasta i Gminy Pleszew, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych,

l. utworzenia odrębnych obwodów głosowania na obszarze Miasta i Gminy Pleszew w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.

m. zmiany siedziby Obwodowej Komisji Wyborczej nr 12 w Brzeziu w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.

7. Stanowisko Rady Miejskiej w sprawie drogi ekspresowej nr S 11.

8. Interpelacje radnych.

9. Odpowiedzi na interpelacje.

10. Sprawy różne.