Porządek obrad IV Sesji Rady Miejskiej w Pleszewie w dniu 26 marca 2015 r.

Porządek obrad IV Sesji Rady Miejskiej w Pleszewie w dniu 26 marca 2015 r. 

 

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu Nr III/2015 z dnia 26 lutego 2015 r.

4. Informacja Burmistrza o wydanych zarządzeniach i ich realizacji.

5. Podjęcie uchwał w sprawie:

a. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2015 – 2032,

b. zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2015,

c. zmiany uchwały Nr XXXV/260/2005 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 1 grudnia 2005 r. w sprawie ustalenia Stref Płatnego Parkowania, wprowadzenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w Strefie i sposobu ich pobierania,

d. zmiany uchwały nr XXX/362/2013 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie utworzenia Pleszewskiej Rady Seniorów i nadania jej statutu,

e. zmiany uchwały nr II/8/2014 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok,

f. zmiany uchwały nr XXXVII/459/2014 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 25 września 2014 r. w sprawie Programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015,

g. wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawek opłaty za pojemniki,

h. przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Pleszew w 2015 roku,

i. wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Naczelnikiem Urzędu Skarbowego w Pleszewie a Miastem i Gminą Pleszew w sprawie przejęcia od Naczelnika Urzędu Skarbowego w Pleszewie zadań administracji rządowej z zakresu egzekucji administracyjnej należności pieniężnych z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

j. zmiany uchwały Nr X/57/90 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 7 grudnia 1990 r. w sprawie podziału Miasta i Gminy na osiedla i sołectwa,

k. zatwierdzenia Planu Odnowy Sołectwa Prokopów.

6. Interpelacje radnych.

7. Odpowiedzi na interpelacje.

8. Sprawy różne.