Porządek obrad VIII Sesji Rady Miejskiej w Pleszewie w dniu 24 września 2015 r.

Porządek obrad VIII Sesji Rady Miejskiej w Pleszewie w dniu 24 września 2015 r.

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu Nr VI/2015 z dnia 25 czerwca 2015 r. i Nr VII/2015 z dnia 3 września 2015 r.

4. Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miejskiej podjętych w I półroczu 2015 r.

5. Informacja Burmistrza o wydanych zarządzeniach i ich realizacji.

6. Informacja Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Poznaniu, Delegatura w Kaliszu w sprawie stanu jakości powietrza w Mieście i Gminie Pleszew.

7. Ocena wykonania budżetu Miasta i Gminy Pleszew za I półrocze 2015 r.

8. Podjęcie uchwał w sprawie:

a. powołania zespołu do przedstawienia opinii o kandydatach na ławników,

b. Programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016,

c. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2015 - 2032,

d. zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2015,

e. ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały nr XXXIV/425/2014 Rady Miejskiej z dnia 15 maja 2014 roku w sprawie ustalenia przebiegu drogi gminnej - ul. Grunwaldzkiej w Pleszewie,

f. ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały nr XXXVII/355/2010 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Miasta i Gminy Pleszew,

g. ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr XLI/295/2006 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 25 maja 2006 r. w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony,

h. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Pleszew rejon ulic Kaliska - Piaski" dla południowo - wschodniej części miasta Pleszewa - Etap I,

i. zmiany uchwały Nr I/3/2014 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia składów osobowych Komisji Rady Miejskiej w Pleszewie,

j. przejęcia działki nr 18/54 położonej w Bronowie od Agencji Nieruchomości Rolnych,

k. zbycia nieruchomości stanowiących własność Miasta i Gminy Pleszew położonych w Pleszewie w rejonie ulic Śmieja Młyn i Piaski.

9. Interpelacje radnych.

10. Odpowiedzi na interpelacje.

11. Sprawy różne.