Porządek obrad X Sesji Rady Miejskiej w Pleszewie w dniu 17 grudnia 2015 r.

Porządek obrad X Sesji Rady Miejskiej w Pleszewie w dniu  17 grudnia 2015 r.
 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu Nr IX/2015 z dnia 29 października 2015 r.
 4. Informacja Burmistrza o wydanych zarządzeniach i ich realizacji.
 5. Podjęcie uchwał w sprawie:
 1. udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu,
 2. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2015 – 2032,
 3. zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2015,
 4. wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2015,
 5. zmiany uchwały Nr II/8/2014 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok,
 6. Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016 rok,
 7. Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 rok,
 8. określenia warunków i trybu wspierania rozwoju sportu na terenie Miasta i Gminy Pleszew,
 9. ustalenia Strefy Płatnego Parkowania, wprowadzenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w Strefie i sposobu ich pobierania,
 10. uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2016 – 2032,
 11. budżetu na rok 2016,
 12. zamiaru likwidacji Publicznego Przedszkola w Sowinie Błotnej,
 13. zamiaru likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Sowinie Błotnej,
 14. rozwiązania Zespołu Szkół Publicznych w Sowinie Błotnej,
 15. zbycia nieruchomości stanowiącej własność Miasta i Gminy Pleszew położonej w Pleszewie przy ul. Kaliskiej 2,
 16. przeniesienia własności nieruchomości w drodze zamiany pomiędzy Miastem i Gminą Pleszew, a Powiatem Pleszewskim,
 17. przejęcia działek położonych w Pleszewie przy ul. Piaski od Agencji Nieruchomości Rolnych,
 18. wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w drodze darowizny,
 19. zmiany uchwały nr XXXVIII/485/2014 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 6 listopada 2014 r. w sprawie przekazania do zarządu na rzecz sołectwa w Prokopowie mienia komunalnego,
 20. zmiany uchwały Nr XXII/268/2012 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 31 października 2012 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,
 21. zmiany uchwały Nr IX/88/2015 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 29 października 2015 roku w sprawie ustalenia wzorów informacji oraz deklaracji podatkowych.

 1. Przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej na 2016 rok.
 2. Przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2016 rok.
 3. Interpelacje radnych.
 4. Odpowiedzi na interpelacje./li>
 5. Sprawy różne.