Porządek obrad XVII Sesji Rady Miejskiej w Pleszewie w dniu 14 września 2016 r.

Porządek obrad XVII Sesji Rady Miejskiej w Pleszewie w dniu 14 września 2016 r.

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu Nr XV/2016 z dnia 30 czerwca 2016 r. i Nr XVI z dnia 25 lipca 2016 r.
4. Informacja Burmistrza o wydanych zarządzeniach i ich realizacji.
5. Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miejskiej podjętych w I półroczu 2016 r.
6. Ocena wykonania budżetu Miasta i Gminy Pleszew za I półrocze 2016 r.
7. Podjęcie uchwał w sprawie:

a. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pleszewskiemu na dofinansowanie zakupu doposażenia ambulansu ratunkowego dla Pleszewskiego Centrum Medycznego Sp. z.o. o. w Pleszewie,
b. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2016 – 2032,Objaśnienia do WPF
c. zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2016,
d. zmiany Statutu Miasta i Gminy Pleszew,
e. ustalenia planu sieci oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych   i gimnazjów prowadzonych przez Miasto i Gminę Pleszew,
f. ustalenia sieci publicznych przedszkoli prowadzonych przez Miasto i Gminę Pleszew,
g. zmiany uchwały Nr VIII/72/2015 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 września 2015 r. w sprawie Programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016,
h. zmiany uchwały Nr XXVIII/336/2013 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 18 września 2013 r. w sprawie Wieloletniego Programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2014 – 2016,
i. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Pleszew rejon ulic Kaliska – Piaski" dla południowo-wschodniej części miasta Pleszewa – Etap II”,
j. zmiany uchwały Nr XXII/268/2012 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 31 października 2012 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

8. Interpelacje radnych.
9. Odpowiedzi na interpelacje.
10. Sprawy różne.