Porządek obrad XX sesji Rady Miejskiej w Pleszewie w dniu 23 lutego 2017 r.

Porządek obrad XX sesji Rady Miejskiej w Pleszewie w dniu23 lutego 2017 r. o godz. 1200 w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy.

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu Nr XIX/2016 z dnia 15 grudnia 2016 r.
 4. Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miejskiej podjętych w II półroczu 2016 r.
 5. Informacja Burmistrza o wydanych zarządzeniach i ich realizacji.
 6. Zmiany w systemie oświaty.
 7. Podjęcie uchwał w sprawie:
 1. projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego,
 2. określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w przedszkolach publicznych, dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Pleszew,
 3. określenia kryteriów postępowania rekrutacyjnego do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Pleszew, określenia wartości punktowej oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem publicznej szkoły,
 4. określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Miasto i Gminę Pleszew, określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia kryteriów oraz ich wartości punktowej,
 5. nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Dobra Nadzieja,
 6. zmiany uchwały nr VI/62/2015 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie przystąpienia do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji,
 7. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017 – 2032,
  załacznik do wpf
 8. zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2017,
 9. ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr XXXVII/355/2010 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Miasta i Gminy Pleszew,
 10. określenia zasad udzielania dotacji celowej na zadania z zakresu poprawy jakości powietrza na terenie Miasta i Gminy Pleszew,
 11. zmiany uchwały nr XVIII/203/2016 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 10 listopada 2016 r. w sprawie: zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy,
 12. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic Kaliska, Ks. Kazimierza Niesiołowskiego w Pleszewie,
 13. Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Pleszew w 2017 roku.
 1. Interpelacje radnych.
 2. Odpowiedzi na interpelacje.
 3. Sprawy różne.