Porządek obrad XXI Sesji Rady Miejskiej w Pleszewie w dniu 30 marca 2017 r.

Porządek obrad XXI Sesji Rady Miejskiej w Pleszewie w dniu 30 marca 2017 r.

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu Nr XX/2017 z dnia 23 lutego 2017 r.

4. Informacja Burmistrza o wydanych zarządzeniach i ich realizacji.

5. Gospodarka odpadami Miasta i Gminy Pleszew.

6. Informacja spółek wodnych o swojej działalności.

7. Podjęcie uchwał w sprawie:

a. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017 – 2032,

Załącznik nr 1 - format pdf

Załącznik nr 2 - format pdf

b. zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2017,

c. zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na zadania pn.: „Termomodernizacja budynku szkoły w Sowinie Błotnej” oraz " Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 2 w Pleszewie".

d. taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków,

e. nadania statutu Muzeum Regionalnemu w Pleszewie,

f. nadania nazwy placowi w miejscowości Pleszew,

g. wyrażenia zgody na nabycie do gminnego zasobu nieruchomości działek nr 2062/5, 2062/6, 2062/7, 2062/9 położonych w Pleszewie,

h. określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Miasto i Gminę Pleszew,

i. dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.,

j. Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Pleszew w 2017 roku,

k. zmiany uchwały Nr XVIII/206/2016 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 10 listopada 2016 r. w sprawie Programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017,

l. zmiany uchwały Nr XIX/227/2016 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2017 rok,

m. zmiany uchwały nr XX/247/2017 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na zadania z zakresu poprawy jakości powietrza na terenie Miasta i Gminy Pleszew.

8. Interpelacje radnych.

9. Odpowiedzi na interpelacje.

10. Sprawy różne.