Porządek obrad XXIII sesji Rady Miejskiej w Pleszewie w dniu 22 czerwca 2017 r.

Porządek obrad XXIII sesji Rady Miejskiej w Pleszewie w dniu 22 czerwca 2017 r.

 

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu Nr XXII/2017 z dnia 25 maja 2017 r.

4. Informacja Burmistrza o wydanych zarządzeniach i ich realizacji.

5. Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii o uboju gospodarczym.

6. Podjęcie uchwał w sprawie:

a. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pleszewskiemu na realizację zadania pn. "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu pleszewskiego",

b. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2017 ? 2032,  Załącznik 2 - format pdf

c. zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2017,

d. Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Pleszew w 2017 roku,

e. zmiany uchwały nr XVIII/203/2016 z dnia 10 listopada 2016 w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy,

f. zmiany Statutu Młodzieżowej Rady Miejskiej Pleszewa,

g. przyjęcia Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży, uczęszczających do szkół położonych na terenie Miasta i Gminy Pleszew,

h. określenia szczegółowych warunków udzielania pomocy uzdolnionym dzieciom i młodzieży, form i zakresu tej pomocy,

i. wysokości diet radnych Rady Miejskiej oraz sposobu ustalania należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych.

7. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Pleszew za rok 2016 - dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2016 rok.

8. Głosowanie w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew za rok 2016 r. - podjęcie uchwały.

9. Interpelacje radnych.

10. Odpowiedzi na interpelacje.

11. Sprawy różne.