Porządek obrad XXV sesji Rady Miejskiej w Pleszewie w dniu 28 września 2017 r.

Porządek obrad XXV sesji Rady Miejskiej w Pleszewie w dniu 28 września 2017 r.

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu Nr XXIII/2017 z dnia 22 czerwca 2017 r. i Nr XXIV/2017 z dnia 27 lipca 2017 r.

4. Informacja Burmistrza o wydanych zarządzeniach i ich realizacji.

5. Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miejskiej podjętych w I półroczu 2017 r.

6. Gospodarka odpadami Miasta i Gminy Pleszew oraz podjęcie uchwały w sprawie powierzenia zadania publicznego gminie Jarocin. Porozumienie.

7. Ocena wykonania budżetu Miasta i Gminy Pleszew za I półrocze 2017 r.

8. Podjęcie uchwał w sprawie:

a. zmiany uchwały nr X/101/2015 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu,

b. zmiany uchwały nr XXII/264/2017 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 25 maja 2017 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pleszewskiemu na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 4338P w miejscowości Lenartowice",

c. zmiany uchwały nr XXI/253/2017 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 30 marca 2017 r.  w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na zadania pn.: "Termomodernizacja budynku szkoły w Sowinie Błotnej" oraz "Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 2 w Pleszewie",

d. określenia zasad udzielania dotacji celowej Gminnej Spółce Wodnej w Pleszewie,

e. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2017 - 2032, Załącznik 1 Załącznik 2

f. zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2017,

g. zmiany nazwy części ulicy Piaski w Pleszewie,

h. nadania nazw ulicom w Tomaszewie,

i. nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Dobra Nadzieja,

j. nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Zawidowice,

k. zmiany uchwały Nr XXXVII/355/2010 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Miasta i Gminy Pleszew,

l. zbycia nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Miasta i Gminy Pleszew położonej w Kuczkowie,

m. oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących własność Miasta i Gminy Pleszew,

n. wniesienia aportu do Pleszewskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Pleszewie,

o. zmiany uchwały nr XX/247/2017 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na zadania z zakresu poprawy jakości powietrza na terenie Miasta i Gminy Pleszew,

p. zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2017 rok,

q. zmiany uchwały Nr XVIII/206/2016 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 10 listopada 2016 r. w sprawie Programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017,

r. zmiany uchwały Nr XXVIII/336/2013 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 18 września 2013 r. w sprawie  Wieloletniego Programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2014 - 2018.

9. Interpelacje radnych.

10. Odpowiedzi na interpelacje.

11. Sprawy różne.