Porządek obrad XXIX sesji Rady Miejskiej w Pleszewie w dniu 2 lutego 2018 r.

Porządek obrad XXIX sesji Rady Miejskiej w Pleszewie w dniu 2 lutego 2018 r.

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Podjęcie uchwał w sprawie:

a. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2018-2032. załącznik nr 2

b. zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2018,

c. zmiany uchwały nr XXIII/281/2012 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie nadania Statutu Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Pleszewie,

d. zmiany uchwały nr XXVII/307/2017 z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie przejęcia przez Miasto i Gminę Pleszew od Powiatu Pleszewskiego zadania pn. "Wykonanie remontu skrzyżowania dróg powiatowych nr 4338P, 4315P, 4337P z drogami gminnymi nr 639049P i 639069P w miejscowości Grodzisko.

4. Zamknięcie obrad.