Obwieszczenie AU.6730.223.2017.2018 z dnia 20.02.2018

Obwieszczenie AU.6730.223.2017.2018 z dnia 20.02.2018 Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zawiadamia, że na podstawie art. 49a oraz art.10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm.), dalej k.p.a. niniejszym zawiadamiam strony o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia co do zebranych w sprawie dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań przed wydaniem decyzji w sprawie wniosku o ustalenie warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie kompleksu garaży blaszanych na terenie oznaczonym w ewidencji gruntów jako działki nr 2937/5, 2937/11, 2936/6, AM-36, obręb miasto Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf