Zawiadomienie nr AU.6730.18.2018 z dnia 26.02.2018

Zawiadomienie stron o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia co do zebranych w sprawie dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań przed wydaniem decyzji w sprawie wniosku o ustalenie warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z instalacjami, urządzeniami technicznymi i pozostałą niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie oznaczonym w ewidencji gruntów jako część działki nr 148/39, arkusz mapy 2, obręb Lenartowice, gmina Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf