Porządek obrad XXX sesji Rady Miejskiej w Pleszewie w dniu 22 marca 2018 r.

Porządek obrad XXX sesji Rady Miejskiej w Pleszewie w dniu 22 marca 2018 r.

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu Nr XXVII/2017 z dnia 13 grudnia 2017 r. i XXIX/2018 z dnia 2 lutego 2018 r.

4. Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miejskiej podjętych w II półroczu 2017 r.

5. Informacja Burmistrza o wydanych zarządzeniach i ich realizacji.

6. 100-lecie odzyskania niepodległości przez Polskę i 100. rocznica Powstania Wielkopolskiego.

7. Podjęcie uchwał w sprawie:

a. zmiany uchwały Nr XIX/233/2016 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia Strefy Płatnego Parkowania, wprowadzania opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w Strefie i sposobu ich pobierania,

b. dotacji na prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytku - ołtarzu bocznym w kościele parafialnym p.w. Rozesłania Św. Apostołów w Brzeziu,

c. przystąpienia do partnerstwa w ramach Poddziałania 7.1.2 "Aktywna integracja - projekty konkursowe" Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego,

d. Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Pleszew w 2018 roku,

e. zmiany uchwały nr XX/247/2017 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na zadania z zakresu poprawy jakości powietrza na terenie Miasta i Gminy Pleszew,

f. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pleszewskiemu na realizację zadania pn. "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu pleszewskiego",

g. przekazania darowizny rzeczowej dla Policji,

h. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2018 - 2032, Pobierz załącznik

i. zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2018,

j. podziału Miasta i Gminy Pleszew na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym,

k. określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych oraz doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Miasto i Gminę Pleszew,

l. zabezpieczenia środków finansowych dla projektu pn. "Regionalne Centrum Seniora w Pleszewie",

m. odwołania ławnika,

n. odwołania skarbnika Miasta i Gminy Pleszew,

o. powołania skarbnika Miasta i Gminy Pleszew.

8. Interpelacje radnych.

9. Odpowiedzi na interpelacje.

10. Sprawy różne.