Porządek obrad XXXIV sesji Rady Miejskiej w Pleszewie w dniu 20 czerwca 2018 r.

Porządek obrad XXXIII sesji Rady Miejskiej w Pleszewie w dniu 20 czerwca 2018 r. 

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu Nr XXXI/2018 z dnia 12 kwietnia 2018 r., Nr XXXII/2018 z dnia 17 maja 2018 r. i XXXIII/2018 z dnia 7 czerwca 2018 r..
 4. Informacja Burmistrza o wydanych zarządzeniach i ich realizacji.
 5. Podjęcie uchwał w sprawie:
  a. zmiany uchwały Nr XXIII/280/2017 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków udzielania pomocy uzdolnionym dzieciom i młodzieży, form i zakresu tej pomocy,
  b. zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic: Marszewska, Glinki w Pleszewie,
  c. opłaty targowej,
  d. zmiany uchwały nr XX/247/2017 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na zadania z zakresu poprawy jakości powietrza na terenie Miasta i Gminy Pleszew,
  e. określenia zasad udzielania dotacji celowej spółkom wodnym,
  f. wyrażenia zgody na nabycie do gminnego zasobu nieruchomości działki nr 3029/15 położonej w Pleszewie,
  g. zmiany uchwały Nr XXX/355/2018 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie podziału Miasta i Gminy Pleszew na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym,
  h. zmiany uchwały Nr XXXI/363/2018 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 12 kwietnia 2018 r. w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania na obszarze Miasta i Gminy Pleszew, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych,
  i. zmiany Statutu Miasta i Gminy Pleszew,
  j. utworzenia spółki "Eko Pleszew Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Pleszewie",
  k. niedochodzenia należności o charakterze cywilnoprawnym przypadających Miastu i Gminie Pleszew lub jej jednostkom organizacyjnym,
  l. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2018 - 2032,
  m. zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2018.
 6. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Pleszew za rok 2017 - dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2017 rok.
 7. Głosowanie w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew za rok 2017 - podjęcie uchwały.
 8. Interpelacje radnych.
 9. Odpowiedzi na interpelacje.
 10.  Sprawy różne.