Zgłaszanie szkód w uprawach rolnych spowodowanych przez suszę

W związku z wystąpieniem na terenie Miasta i Gminy Pleszew niekorzystnego zjawiska atmosferycznego w postaci suszy Urząd Miasta i Gminy w Pleszewie informuje wszystkich mieszkańców wsi i osiedli posiadających gospodarstwo rolne o możliwości zgłoszenia szkód spowodowanych zaistniałą sytuacją. Wnioski można składać w Urzędzie Miasta i Gminy Pleszew, pokój 118, w terminie do 13 lipca 2018 r. Podany termin jest ostateczny i wnioski zgłoszone w terminie późniejszym nie zostaną rozpatrzone.

Druk wniosku o oszacowanie szkód można otrzymać w Urzędzie Miasta i Gminy Pleszew (pokój 118).

W zgłoszeniu szkód należy wpisać wszystkie uprawy jakie występują w gospodarstwie, również te, w których nie wystąpiły straty, określając w tym przypadku poziom szkód jako 0%. Powierzchnia pola uprawowego danej rośliny nie może być mniejsza niż 0,10 ha.

Jeżeli w gospodarstwie prowadzona jest produkcja zwierzęca na sprzedaż, to zgłaszający szkody powinien wypełnić także oświadczenie o ilości zwierząt.

Po otrzymaniu zgłoszeń od rolników komisja powołana przez Wojewodę przystąpi do szacowania szkód. Protokół z oszacowania szkód jest podstawą do ubiegania się o pomoc np w formie kredytu "klęskowego" lub inną formę pomocy, jeżeli zostanie ona uruchomiona przez Rząd. Protokół sporządzany jest w dwóch egzemplarzach, z których jeden otrzymuje rolnik, a drugi Wojewoda.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Pleszew, pokój 118, tel. 62 7428347 w godz. 7:30 ? 15:30.

Wszystkie dane dotyczące upraw powinny być zgodne z wnioskiem o płatności bezpośrednie, składanym do ARiMR.