Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 05.07.2018

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew informuje, że rozpoczęte zostały prace nad opracowaniem:

W związku z powyższym zaprasza się zainteresowane organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do wzięcia udziału w konsultacjach projektów w/w programów.
Opinie oraz uwagi do projektów programów jak również propozycje realizacji zadań publicznych na 2019r. w zakresie określonym w art.4 ust.1 ustawy można zgłaszać w terminie do dnia 14 sierpnia 2018r. na adres Urzędu Miasta i Gminy Pleszew ul. Rynek 1

Pobierz projekt uchwały współpracy 2019- format pdf

Pobierz projekt uchwały współpracy 2019-2021 - format pdf