Porządek obrad XXXV sesji Rady Miejskiej w Pleszewie w dniu 6 września 2018 r.

Porządek obrad XXXV sesji Rady Miejskiej w Pleszewie w dniu 6 września 2018 r.

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Pleszew oraz zasad usytuowania na terenie Miasta i Gminy Pleszew miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych,

b) zabezpieczenia środków finansowych dla projektu pn. "Przebudowa drogi Pleszew - Tomaszew - Korzkwy",

c) zabezpieczenia środków finansowych dla projektu pn. "Budowa drogi gminnej 1KD-Z łącząca ul. Armii Poznań i ul. 70 Pułku Piechoty",

d) zabezpieczenia środków finansowych dla projektu pn. "e-Mieszkańcy - działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych w Mieście i Gminie Pleszew",

e) zabezpieczenia środków finansowych dla projektu pn. "Ławka Niepodległości dla samorządów",

f) zmiany uchwały Nr XXXI/363/2018 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 12 kwietnia 2018 r. w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania na obszarze Miasta i Gminy Pleszew, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych,

g) utworzenia odrębnych obwodów głosowania na obszarze Miasta i Gminy Pleszew w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy, zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

4) Zamknięcie obrad.