Rachunki bankowe

Aktualny numer rachunku
w Banku Spółdzielczym w Pleszewie

Opis rachunku

40 8407 0003 0007 1000 2000 0413

UWAGA: Wpłacając za granicą należy wskazać konto:

GBW CPL PP PL40 8407 0003 0007 1000 2000 0413

 

1. Opłata skarbowa

2. Mandaty karne Straży Miejskiej

3. Opłaty z tytułu:

- wieczystego użytkowania gruntów
- dzierżawy gruntów i pomieszczeń
- przekształcenia wieczystego użytkowania w prawo własności
- sprzedaży mienia
- opłaty planistycznej
- zajęcia pasa drogowego
- koncesji
- opłaty targowej
- udostępnienia danych
- notatki policyjnej

4. Wpłaty za odpisy aktu urodzenia, małżeństwa, zgonu

08 8407 0003 0007 1000 2000 0504

UWAGA: Podatnikom (osobom fizycznym) nadano indywidualne numery rachunków, na które zobowiązani są dokonywać wpłat (numer rachunku znajduje się w decyzji ustalającej wymiar podatku na dany rok)

Osoby fizyczne - podatki:

- od nieruchomości
- rolny
- leśny

66 8407 0003 0007 1000 2000 0818

 

Osoby prawne - podatki:

- od nieruchomości
- rolny
- leśny

39 8407 0003 0007 1000 2000 0819

UWAGA: Obowiązują indywidualne numery rachunków, na które należy dokonywać wpłat (numer rachunku znajduje się na potwierdzeniu złożenia deklaracji)

 

Osoby fizyczne i prawne - podatek od środków transportowych

04 8407 0003 0007 1000 2000 0770

 

Opłaty związane ze strefą płatnego parkowania - abonamenty, mandaty itp.

 

86 8407 0003 0007 1000 2000 0458

UWAGA:  Obowiązują indywidualne numery rachunków, na które należy dokonywać wpłat (numer rachunku znajduje się na potwierdzeniu złożenia deklaracji)

 

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 

78 8407 0003 0011 0011 2000 0001

- udział w dochodach od osób prawnych
- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych
- subwencje
- dotacje

07 84070003 0007 1000 2000 1104

- Opłaty związane z preferencyjnym zakupem węgla