Działalność gospodarcza

Wnioski o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Uprzejmie informujemy, iż następuje ujednolicenie procedury składania wniosków o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Zespół Opiniujący Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pleszewie działający zgodnie z Ustawą oraz Uchwałami Rady Miejskiej będzie opiniował złożone wnioski o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w każdą trzecią środę miesiąca. W przypadku, gdy dzień ten będzie dniem wolnym od pracy dniem spotkania Zespołu ustala się kolejny dzień roboczy.

W związku z powyższym, w celu uzyskania zezwolenia w danym miesiącu składanie wniosków proszę planować z odpowiednim wyprzedzeniem, gdyż zezwolenia są wydawane wyłącznie po uzyskaniu pozytywnej opinii Zespołu.

Harmonogram spotkań Zespołu Opiniującego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pleszewie - pobierz dokument - format pdf

Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - pobierz dokument - format pdf

Wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - pobierz dokument - format pdf

Akty prawa miejscowego regulujące sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Pleszew

UCHWAŁA NR XXXV/399/2018 RADY MIEJSKIEJ W PLESZEWIE z dnia 6 września 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Pleszew oraz zasad usytuowania na terenie Miasta i Gminy Pleszew miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

Załącznik nr 1 - format pdf

Dokumenty związane z wydaniem licencji TAXI

Wniosek o udzielenie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką osobową.
Załącznik nr 1 - Oświadczenie o spełnianiu wymogu dobrej reputacji.
Załącznik nr 2 - Oświadczenie o zamiarze zatrudniania kierowców.
Załącznik nr 3 - Oświadczenie kierowcy o spełnianiu art. 5c ust. 1 pkt 4 lub art. 6 ust 1 pkt 2 oraz  art. 39a ust 1 pkt 1-4.
Załącznik nr 6 - Wykaz pojazdów zgłoszonych do licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką.
Załącznik nr 10 - Zapotrzebowanie na identyfikator kierowcy taksówki.

Sprzedaż napojów alkoholowych

Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w 2023 r. - Pobierz
Wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - Pobierz
Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - Pobierz 
Oświadczenie o usytuowaniu lokalu w którym będzie prowadzona działalność - Pobierz 
Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży oraz w miejscu sprzedaży składa się w Urzędzie Miasta i Gminy w Pleszewie, Wydział Rozwoju i Analiz, pokój 110.

Wymagane dokumenty:

 • Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.
 • Dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych.
 • Pisemna zgoda właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży będzie zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym.
 • Decyzja właściwego państwowego inspektora sanitarnego o zatwierdzeniu zakładu, o której mowa w art. 65 ust .1 pkt 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. z 2018 r poz. 1541 ze zmianami).

 Opłaty:
Przedsiębiorcy, którzy rozpoczynają działalność w zakresie sprzedaży napojów alkoholowych wnoszą opłatę w wysokości:

 • 'A' - za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa - 525 zł.
 • 'B' - za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) - 525 zł
 • 'C' - za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 18% alkoholu - 2100 zł.

Przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych wnoszą opłatę w wysokości uzależnionej od wartości sprzedaży w roku poprzednim (ustaloną na podstawie pisemnego oświadczenia przedsiębiorcy o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży, składanego do dnia 31 stycznia):

 • 'A' - za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa - 525 zł lub opłata w wysokości 1,4% ogólnej wartości sprzedaży jeżeli wartość sprzedaży przekroczyła 37 500 zł.
 • 'B' - za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) - 525 zł lub opłata w wysokości 1,4% ogólnej wartości sprzedaży jeżeli wartość sprzedaży przekroczyła 37 500 zł.
 • 'C' - za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 18% alkoholu - 2100 zł lub opłata w wysokości 2,7% ogólnej wartości sprzedaży jeżeli wartość sprzedaży przekroczyła 77 000 zł.

 

Opłata wnoszona jest w kasie Urzędu (pokój 011) lub na następujący rachunek bankowy Urzędu prowadzony przez:

Bank Spółdzielczy w Pleszewie

40 8407 0003 0007 1000 2000 0413

Opłata za korzystanie z zezwolenia wnoszona jest w każdym roku kalendarzowym, objętym zezwoleniem.
W roku nabycia zezwolenia lub utraty jego ważności, opłaty dokonuje się jednorazowo w wysokości proporcjonalnej do okresu ważności zezwolenia. W pozostałych latach ważności zezwolenia opłatę wnosi się w trzech równych ratach, w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku kalendarzowego.

Okres na jaki udzielane jest zezwolenie:

 • zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży - 3 lata.
 • zezwolenie na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży - 4 lata.

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2023 r., poz. 2151)

Informacji udziela:
Urząd Miasta i Gminy w Pleszewie
Wydział Rozwoju i Analiz
Rynek 1, 63-300 Pleszew

Tel. 062 7428-340
Email: mdajczak@pleszew.pl

 

 

 

Wpis do CEIDG

Aktualne informacje pod adresem: https://www.biznes.gov.pl/pl