Edukacja

Rekrutacja do przedszkoli - rok szkolny 2024/2025

Rekrutacja do przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Pleszew - rok szkolny 2024/2025

Harmonogram - Pobierz dokument - format pdf

Wzory dokumentów - Pobierz dokument - format pdf

Rekrutacja do klas pierwszych szkół podstawowych - rok szkolny 2024/2025

Rekrutacja do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Pleszew - rok szkolny 2024/2025

Harmonogram - Pobierz dokument - format pdf

Wzory dokumentów - Pobierz dokument - format pdf

Wniosek o zwrot kosztów dowożenia ucznia do szkoły/przedszkola/ośrodka dowóz indywidualny

Wniosek o zwrot kosztów dowożenia ucznia do szkoły/przedszkola/ośrodka dowóz indywidualny - format pdf

Wniosek w sprawie dowozu ucznia niepełnosprawnego do szkoły lub przedszkola

Wniosek w sprawie dowozu ucznia niepełnosprawnego do szkoły lub przedszkola- format pdf

Wykaz Szkół i Placówek Niepublicznych

Wykaz Szkół i Placówek Niepublicznych

Pobierz dokument - format pdf

Wniosek Stypendium Miasta i Gminy Pleszew

Wniosek Stypendium Miasta i Gminy Pleszew

Pobierz plik format pdf

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników

1. Pracodawcy, którzy zawarli umowę o pracę z młodocianymi pracownikami w celu przygotowania zawodowego, po zakończeniu nauki zawodu lub przyuczenia do wykonywania określonej pracy, mogą na podstawie zapisów art. 122 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, ( Dz. U. z 2021 r. poz. 1082) otrzymać pomoc w formie dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników.

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, , ( Dz. U. z 2021 r. poz. 1082);
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz. U. z 2018 r. poz. 2010 ze zmianami);
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. z 2019 r. poz. 931 ze zmianami);
 • Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 743);
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2010 r. nr. 53 poz.311 ze zmianami);
 • Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013).

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika,
 2. Załączniki do wniosku potwierdzone za zgodność z oryginałem:
  a) Kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje pracodawcy lub osoby prowadzącej zakład w imieniu pracodawcy albo osoby zatrudnionej u pracodawcy wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych (dyplom mistrzowski, świadectwa, uprawnienia pedagogiczne),
  b) Kopie dokumentu potwierdzającego zatrudnienie instruktora praktycznej nauki zawodu lub dokument potwierdzający prowadzenie zakładu w imieniu pracodawcy,
  c) Kopię umowy o pracę z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego,
  d) Kopię dyplomu lub świadectwa, albo oryginał zaświadczenia potwierdzające, że młodociany ukończył naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy i zdał egzamin zgodnie z przepisami w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania,
  e) Pełnomocnictwo, w przypadku składania wniosku przez pełnomocnika wraz z dokumentem potwierdzającym uiszczenie opłaty skarbowej,
  f) Kopię świadectwa pracy, w przypadku kiedy młodociany pracownik realizował krótszy okres przygotowania lub w przypadku, gdy młodociany realizował przygotowanie u kilku pracodawców,
  g) Kopię umowy o pracę i świadectwo pracy od poprzedniego pracodawcy (w przypadku zmiany pracodawcy w czasie trwania nauki),
  h) Aktualny wydruk z CEIDG lub wpis z KRS w zależności od formy prowadzonej działalności prowadzonej przez pracodawcę,
  i) Formularz informacji przedstawionych przy ubieganiu się o pomoc de minimis,
  j) Kopie wszystkich zaświadczeń (oryginały) o pomocy de minimis, jakie wnioskodawca / pracodawca otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat podatkowych (obrotowych) albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,
  k) Inne w zależności od indywidualnej sytuacji pracodawcy.

Wnioski o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika składa się w terminie 3 miesięcy od dnia zdania przez młodocianego pracownika nauki zawodu lub przyuczenia do wykonywania określonej pracy.

Opłata skarbowa i inne opłaty

Nie pobiera się.

Forma rozpatrzenia wniosku

Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników, z którymi zawarli umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego przyznawane jest na podstawie decyzji administracyjnej.

Wysokość kwoty dofinansowania kosztów kształcenia młodocianego pracownika

 1. Nauka zawodu -  8 493,13 zł - przy okresie kształcenia wynoszącym 36 miesięcy, jeżeli okres kształcenia jest krótszy niż 36 miesięcy, kwotę dofinansowania wypłaca się w wysokości proporcjonalnej do okresu kształcenia.
 2. Przyuczenie do wykonywania określonej pracy - 266,95 zł za każdy pełny miesiąc kształcenia.

Termin realizacji sprawy

Zgodnie z Kodeksem Postępowania Administracyjnego - załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, zaś w postępowaniu odwoławczym - w ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania.

Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu, ul. Częstochowska 12, 62-800 Kalisz za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

Informacje dodatkowe

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników jest finansowane ze środków Funduszu Pracy.

Miejsce załatwienia sprawy

Wydział Edukacji Urzędu Miasta i Gminy Pleszew, ul. Rynek 1, 63-300 Pleszew pokój: 212, tel. (62) 74 28 339

MIKROPRZEDSIĘBIORCA - definiuje się jako przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 pracowników i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EURO.

MAŁY PRZEDSIĘBIORCA - definiuje się jako przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 pracowników i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EURO.

ŚREDNI PRZEDSIĘBIORCA - definiuje się jako przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 250 pracowników i którego roczny obrót nie przekracza 50 milionów EURO lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EURO.

INNY PRZEDSIĘBIORCA - definiuje się jako przedsiębiorstwo, które zatrudnia powyżej 250 pracowników i którego roczny obrót przekracza 50 milionów EURO lub roczna suma bilansowa przekracza 43 milionów EURO.

 Załączniki:

Obowiązek szkolny

Egzekucja obowiązku: rocznego przygotowania przedszkolnego, szkolnego i nauki.

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2021., poz. 1082 ze zmianami).
 • Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. 2022. poz. 479 ze zmianami).

Zgodnie z art. 35 ustawy Prawo Oświatowe nauka jest obowiązkowa do ukończenia 18 roku życia. Zgodnie z art. 42 ustawy Prawo Oświatowe niespełnienie obowiązku szkolnego i nauki podlega egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Na gruncie ustawy egzekucyjnej obowiązek szkolny i obowiązek nauki należą do kategorii obowiązków o charakterze niepieniężnym ( art.2 § 1 pkt 10). Środkiem przymuszającym do wyegzekwowania obowiązku szkolnego i obowiązku nauki jest grzywna w celu przymuszenia.
Grzywny nie stosuje się wobec ucznia, jako osoby małoletniej. Zgodnie z art. 120 § 2 ustawy egzekucyjnej, nieuczęszczanie dziecka do szkoły skutkować będzie nałożeniem grzywny na jego przedstawicieli ustawowych. Tym samym egzekwowany będzie rodzicielski obowiązek zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia.

Obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego

Zgodnie z art. 31 ustawy Prawo Oświatowe:

Ust. 1) Wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat. Wychowanie przedszkolne jest realizowane w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz w innych formach wychowania przedszkolnego.
Ust. 2) W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku powyżej 7 lat, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat. Obowiązek szkolny tych dzieci może być odroczony do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat,
Ust. 3) W szczególnie uzasadnionych przypadkach wychowaniem przedszkolnym może także zostać objęte dziecko, które ukończyło 2,5 roku,
Ust. 4) Dziecko w wieku 6 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub w innej formie wychowania przedszkolnego.
Ust. 5) Obowiązek, o którym mowa w ust. 4, rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat. W przypadku dziecka, o którym mowa w ust. 2, obowiązek ten rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym dziecko rozpocznie spełnianie obowiązku szkolnego.
Ust. 6) Dzieci w wieku 3-5 lat mają prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego.
Ust. 7) Dziecko uzyskuje prawo, o którym mowa w ust. 6, z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończy 3 lata.
Ust. 8) Zapewnienie warunków do spełniania obowiązku, o którym mowa w ust. 4, oraz realizacji prawa, o którym mowa w ust. 6, jest zadaniem własnym gminy.

Obowiązek szkolny

 • Zgodnie z art. 35 ust. 2 obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat, oraz trwa do ukończenia szkoły podstawowej, nie dłużej jednak niż do ukończenia 18. roku życia.
 • Zgodnie z art. 36 ust. 1 Na wniosek rodziców naukę w szkole podstawowej może także rozpocząć dziecko, które w danym roku kalendarzowym kończy 6 lat.

Dyrektor szkoły podstawowej przyjmuje dziecko, o którym mowa w ust. 1 :
1)    korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym ma rozpocząć naukę w szkole podstawowej, albo,
2)    posiada opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną albo niepubliczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną założoną zgodnie z art. 168 oraz zatrudniającą pracowników posiadających kwalifikacje określone dla pracowników publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych.
W myśl ust. 8 obowiązek szkolny spełnia się przez uczęszczanie do szkoły podstawowej publicznej albo niepublicznej.

Obowiązki rodziców dzieci podlegający obowiązkowi szkolnemu

1.    Zgodnie z art. 40 ust. 1 ustawy Prawo Oświatowe rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi szkolnemu są obowiązani do:

 • dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły;
 • zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne;
 • zapewnienia dziecku warunków umożliwiających przygotowywanie się do zajęć;
 • informowania, w terminie do dnia 30 września każdego roku, dyrektora szkoły podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka, o realizacji obowiązku szkolnego spełnianego w sposób określony w art. 36 ust. 10 lub 11.

 Obowiązek ten spoczywa na obojgu rodzicach chyba, że jedno z nich zostało pozbawione przez sąd władzy rodzicielskiej i odnosi się także do prawnych opiekunów dziecka.

Obowiązek nauki

1.    Obowiązkowi nauki podlegają uczniowie, którzy ukończyli szkołę podstawową.
2.    Zgodnie z art. 36 ust. 9 po ukończeniu szkoły podstawowej obowiązek nauki spełnia się przez:

 • uczęszczanie do publicznej lub niepublicznej szkoły ponadpodstawowej;
 • realizowanie, zgodnie z odrębnymi przepisami, przygotowania zawodowego u pracodawcy.

Poza tym

 • za spełnianie obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego, szkolnego i obowiązku nauki uznaje się również udział dzieci i młodzieży upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych, organizowanych zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2020 r. poz. 685).
 • w przypadku ucznia, którego stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły, obowiązek szkolny lub nauki może realizować poprzez nauczanie indywidualne na podstawie orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej,
 • realizacja obowiązku szkolnego i nauki może się odbywać poza szkołą - taka forma nazywa się indywidualnym tokiem nauki na podstawie indywidualnego programu realizowanego przez dziecko poza szkołą i kończące się egzaminami klasyfikacyjnymi przeprowadzonymi w szkole,
 • obowiązek szkolny i obowiązek nauki mogą być spełniane również przez uczęszczanie odpowiednio do przedszkola lub szkoły:

a.    za granicą, w tym na podstawie umów międzynarodowych lub porozumień o współpracy bezpośredniej zawieranych przez szkoły, jednostki samorządu terytorialnego i organy administracji rządowej lub w ramach programów edukacyjnych Unii Europejskiej;
b.    przy przedstawicielstwie dyplomatycznym innego państwa w Polsce.

Obowiązki rodziców uczniów podlegających obowiązkowi nauki

Zgodnie z art. 40 ust. 2 rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi nauki, na żądanie wójta gminy (burmistrza, prezydenta miasta), na terenie której dziecko mieszka, są obowiązani informować go o formie spełniania obowiązku nauki przez dziecko i zmianach w tym zakresie.
Egzekwowanie obowiązku

Na mocy art. 42 niespełnianie obowiązku, o którym mowa w art. 31 ust. 4, obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki podlega egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
Przez niespełnienie obowiązku, o którym mowa w art. 31 ust. 4, obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki należy rozumieć nieusprawiedliwioną nieobecność w okresie jednego miesiąca na co najmniej 50%:

 • dni zajęć w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej, innej formie wychowania przedszkolnego, szkole podstawowej, szkole ponadpodstawowej lub placówce;
 • zajęć w przypadku spełniania obowiązku nauki w sposób określony w art. 36 ust. 9 pkt 2 i w przepisach wydanych na podstawie art. 36 ust. 16.

Powinności dyrektora szkoły w ramach kontroli spełniania obowiązku szkolnego oraz powinności gminy w ramach kontroli spełniania obowiązku nauki
Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy z dnia14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2020., poz. 910 ze zmianami) dyrektorzy publicznych szkół podstawowych kontrolują spełnianie obowiązku szkolnego przez dzieci zamieszkałe w obwodach tych szkół, a gmina kontroluje spełnianie obowiązku nauki przez młodzież zamieszkałą na terenie tej gminy, w tym odpowiednio:

 • kontrolują wykonywanie obowiązków, o których mowa w art. 40 ust. 1 pkt 1, 2 i 4, a także współdziałają z rodzicami w realizacji obowiązków, o których mowa w art. 40 ust. 1 pkt 3 i ust. 3;
 • prowadzą ewidencję spełniania obowiązku szkolnego oraz obowiązku nauki.

Wójt gminy (burmistrz, prezydent miasta) jest obowiązany przekazywać dyrektorom publicznych szkół podstawowych na obszarze gminy informacje o aktualnym stanie i zmianach w ewidencji dzieci i młodzieży w wieku 3-18 lat.

Wierzyciel obowiązku szkolnego i obowiązku nauki
Wierzycielem obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego i obowiązku szkolnego w okresie obejmującym szkołę podstawową jest - dyrektor szkoły podstawowej, w obwodzie, której dziecko mieszka.
Wierzycielem obowiązku nauki wypełnianego przez młodzież w wieku 15-18 lat jest Burmistrz Gminy na terenie, której dziecko mieszka.
Obowiązki wierzyciela

 1. Wystosowanie upomnienia - art. 15 ustawy egzekucyjnej. Adresatem upomnienia jest zobowiązany (w tym przypadku rodzic bądź opiekun prawny). Wymagana jest forma pisemna, zaś treść upomnienia to wezwanie do wykonania obowiązku, z zagrożeniem skierowania sprawy na drogę postępowania egzekucyjnego. Dla celów dowodowych konieczne jest takie doręczenie upomnienia, aby można było ustalić dzień (datę), w którym doręczenie nastąpiło - czyli, w razie korzystania z drogi pocztowej, za zwrotnym poświadczeniem odbioru.
  Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 5 stycznia 2021 r. w sprawie wysokości kosztów upomnienia skierowanego do wierzyciela do zobowiązanego przed wszczęciem egzekucji administracyjnej (Dz.U. 2021 poz.67) koszty upomnienia w postępowaniu administracyjnym, wynoszą 16,00 zł.
 2. Wystawienie tytułu wykonawczego - art. 26 §1 i art. 27 ustawy egzekucyjnej.
  Po upływie 7 dni, od dnia doręczenia upomnienia, wierzyciel może dokonać kolejnej czynności zmierzającej do zastosowania środka egzekucyjnego w postaci grzywny w celu przymuszenia. Jest nią wystawienie tytułu wykonawczego, o treści wyznaczonej art. 27 §1 ustawy egzekucyjnej. Wzór tytułu wykonawczego związanego z obowiązkami o charakterze niepieniężnym ustalono na podstawie załącznika nr 1 do Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2020 r. w sprawie wzorów tytułów wykonawczych stosowanych w egzekucji administracji (Dz. U. z 2020
  r. poz. 968 ze zmianami).
 3. Wystąpienie z wnioskiem o wszczęcie egzekucji - art. 26 § 1 i art. 28 ustawy egzekucyjnej. Następnie wierzyciel występuje z wnioskiem o wszczęcie egzekucji. Zgodnie z wymogiem art. 28 ustawy egzekucyjnej, ponieważ egzekucja dotyczy w omawianym przypadku obowiązku o charakterze niepieniężnym, dyrektor - wierzyciel powinien wskazać we wniosku środek egzekucyjny. Jest nim grzywna w celu przymuszenia - art. 1a pkt 12a lit.b i art. 119 ustawy egzekucyjnej.
 4. Wniosek oraz tytuł wykonawczy z załączonym dowodem doręczenia upomnienia składa się w organie egzekucyjnym (tj. Wydział Edukacji Urzędu Miasta i Gminy Pleszew, ul. Rynek 1, 63-300 Pleszew)
 5. W toku postępowania egzekucyjnego, prowadzonego przez organ egzekucyjny, dyrektor może występować z wnioskami i środkami procesowymi przysługującymi wierzycielowi. Może zastosować zażalenie na postanowienia oraz występować z wnioskami o zawieszenie lub umorzenie postępowania egzekucyjnego

Zadania organu prowadzącego (egzekucyjnego)

Rolą organu egzekucyjnego jest doprowadzenie do wykonania obowiązku podlegającego egzekucji, czyli wymuszenie na rodzicach (prawnych opiekunach) pożądanych zachowań dziecka i (lub) samych rodziców, drogą zastosowania grzywny w celu przymuszenia. Organ egzekucyjny doręcza zobowiązanemu odpis tytułu wykonawczego oraz postanowienie o nałożeniu grzywny w celu przymuszenia.

Informacja dodatkowa

Grzywna w celu przymuszenia może być nakładana kilkakrotnie. Każdorazowo nałożona grzywna nie może przekraczać kwoty 10.000 zł, a grzywny nakładane wielokrotnie nie mogą łącznie przekroczyć kwoty 50.000 zł (art. 121 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji).

Zobowiązanemu - rodzicowi dziecka niespełniającego obowiązku szkolnego - służy prawo zgłoszenia zarzutów i wniesienia zażalenia w sprawie prowadzenia całego postępowania egzekucyjnego (art. 33 i 34 ww. ustawy) oraz prawo wniesienia zażalenia na postanowienie o nałożeniu grzywny.

W przypadkach szczególnych, w odniesieniu do uczniów nierealizujących obowiązku szkolnego lub nauki, zwłaszcza przejawiających cechy demoralizacji oraz z rodzin niewydolnych wychowawczo, gdy szkoła wyczerpała już prawnie dostępne środki oddziaływań wychowawczych, rekomendowanym jest wniosek wierzyciela/dyrektora szkoły skierowany do właściwego Sądu Rodzinnego i Nieletnich o wgląd w sytuację rodzinną małoletniego i podjęcie stosownych działań.

W razie wykonania obowiązku określonego w tytule wykonawczym (regularnego posyłania dziecka do szkoły), nałożone, a nieuiszczone lub nieściągnięte grzywny w celu przymuszenia podlegają umorzeniu (art.125 ww. ustawy).

Czas oczekiwania

Postępowanie egzekucyjne wszczyna się po upływie 7 dni od dnia doręczenia upomnienia.

Tryb odwoławczy

Zażalenie na postanowienie organu egzekucyjnego wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu ul. Częstochowska 12, 62-800 Kalisz za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia stronie.

Miejsce załatwienia sprawy
Urząd Miasta i Gminy Pleszew - Wydział Edukacji
ul. Rynek 1
63-300 Pleszew
pokój 212
tel. 62 74 28 311

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych na terenie Miasta i Gminy Pleszew

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych prowadzących działalność na terenie Miasta i Gminy Pleszew - format pdf

Wpis do rejestru żłobków / klubów dziecięcych - wymagania

 Wpis do Rejestru żłobków i klubów dziecięcych następuje na podstawie art. 28 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. 2019, poz. 409 ze zmianami).

UWAGA:

Dokumentacja związana z wpisem, zmianą wpisu czy wykreśleniem przekazywana jest wyłącznie w formie elektronicznej za pomocą systemu teleinformatycznego:  https://wnioski.mpips.gov.pl/ewnioski/index.eup?contrastVersion=0

Podstawa prawna

 • Ustawa o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 z dnia 4 lutego 2011 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 75).
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 lipca 2014 r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy (Dz. U. z 2019 r. poz. 72).
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U z 2020 r, poz. 256 ze zmianami).
 • Uchwała nr VII/67/2011 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 19 maja 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.

Zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 żłobki lub kluby dziecięce mogą tworzyć i prowadzić inne jednostki samorządu terytorialnego, instytucje publiczne, osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki nie posiadające osobowości prawnej. Prowadzenie żłobka lub klubu dziecięcego jest działalnością regulowaną w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 roku prawo przedsiębiorców. Oznacza to, że przed rozpoczęciem działalności żłobek lub klub dziecięcy musi zostać wpisany do rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonego przez wójta, burmistrza lub prezydenta właściwego ze względu na miejsce funkcjonowania planowanej placówki.

Wymagane dokumenty

Wpis do Rejestru żłobków i klubów dziecięcych następuje na podstawie art. 28 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3. Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew dokonuje wpisu do rejestru na podstawie wniosku o wpis do rejestru, złożonego przez podmiot zamierzający prowadzić żłobek lub klub dziecięcy za pośrednictwem prowadzonego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Portalu Informacyjno-Usługowy Emp@tia (https://empatia.mpips.gov.pl/)

Przed przystąpieniem do składania wniosku o wpis do rejestru niezbędne jest wcześniejsze założenie konta na Portalu Emp@tia co wiąże się z koniecznością posiadania podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego. Informacje jak założyć profil zaufany można znaleźć pod adresem: https://obywatel.gov.pl/zaloz-profil-zaufany

Do składanego elektronicznie za pośrednictwem portalu Emp@tia wniosku o wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych należy dołączyć:

 1. Decyzję komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej potwierdzającą spełnienie przez budynek/lokal przeznaczony na żłobek/klub dziecięcy wymagań przeciwpożarowych;
 2. Decyzję właściwego państwowego inspektora sanitarnego potwierdzającą spełnienie wymagań przez budynek/lokal przeznaczony na żłobek wymagań sanitarno-lokalowych (w przypadku rejestracji żłobka) lub pozytywną opinię o lokalu wydaną przez burmistrza (w przypadku klubu dziecięcego);
 3. W przypadku żłobka/klubu dziecięcego zakładanego przez osobę fizyczną zaświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie;

W/w oryginały dokumentów należy dołączyć w postaci elektronicznej lub elektroniczne ich kopie po uwierzytelnieniu ich w sposób określony w art. 35b ust. 3 ustawy.

Opłata skarbowa i inne opłaty

Wysokość opłaty za wpis określiła Rada Miasta i Gminy Pleszew Uchwałą nr VII/67/2011 z dnia 19 maja 2011 r. w sprawie: ustalania wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych

Opłata wynosi 10,00 zł

Opłaty za wpis należy dokonać przelewem na rachunek bankowy:

78 8407 0003 0011 0011 2000 0001 w tytule należy wpisać: "Opłata za wpis do rejestru żłobków  i klubów dziecięcych".

Forma i termin rozpatrzenia wniosku

 1. Wpis do rejestru następuje nie później niż do 7 dni od złożenia prawidłowo wypełnionego wniosku. W tym terminie za pośrednictwem portalu Emp@tia składający wniosek otrzymuje zaświadczenie o wpisie do rejestru.
 2. Decyzja administracyjna o odmowie wpisu do rejestru jest wydawana, jeżeli:
  • podmiot nie spełnia warunków wymaganych do utworzenia i prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego;
  • wydano prawomocne orzeczenie zakazujące przedsiębiorcy wykonywania działalności gospodarczej objętej wpisem;
  • w stosunku do przedsiębiorcy wydano decyzję o zakazie wykonywania działalności objętej wpisem, w okresie 3 lat poprzedzających złożenie wniosku.

Tryb odwoławczy

W przypadku wydania decyzji o odmowie wpisu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych służy prawo wniesienie odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu ul. Częstochowska 12, 62-800 Kalisz - w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

Informacje dodatkowe

 1. W przypadku zmiany danych lub informacji zawartych w rejestrze podmiot wpisany do rejestru zobowiązany jest do:
  • wystąpienia, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zmian, do organu prowadzącego rejestr z wnioskiem o zmianę danych lub informacji - w przypadku danych lub informacji, o których mowa w art. 27 ust. 4 pkt 1-4, 7 i 9
  • dokonania zmian w terminie 3 dni od dnia ich zaistnienia, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, o którym mowa w art. 62a ? w przypadku danych lub informacji, o których mowa w art. 27 ust. 4 pkt 5, 6, 8, i 10.
 2. Decyzja administracyjna o wykreśleniu z rejestru jest wydawana w przypadku:
  • złożenia przez podmiot wpisany do rejestru wniosku o wykreślenie;
  • nieusunięcia przez podmiot, w wyznaczonym terminie, nieprawidłowości w zakresie prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego;
  • przekazania we wniosku oraz dołączonych do niego dokumentach, informacji niezgodnych ze stanem faktycznym;
  • wydania prawomocnego orzeczenia zakazującego przedsiębiorcy wykonywania działalności gospodarczej objętej wpisem;
  • uzyskania przez organ prowadzący rejestr informacji z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo Krajowego Rejestru Sądowego o wykreśleniu przedsiębiorcy.
 3. Zmiany w rejestrze oraz wykreślenie z rejestru są zwolnione z opłat.
 4. Żłobek lub klub dziecięcy zostanie wpisany do ogólnopolskiego rejestru żłobków
  i klubów dziecięcych prowadzonego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej pod adresem:

https://empatia.mpips.gov.pl/dla-swiadczeniobiorcow/rodzina/d3/rejestr-zlobkow-i-klubow

 

Miejsce załatwienia sprawy

Wydział Edukacji Urzędu Miasta i Gminy Pleszew
ul. Rynek 1
63-300 Pleszew
pokój: 212
tel. (62) 74 28 355

UWAGA

Przed złożeniem wniosku o wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych należy dokonać wpisu do ewidencji działalności gospodarczej w Wydziale Rozwoju i Analiz Urzędu Miasta i Gminy Pleszew ul. Rynek 1, pokój 110, tel. (62) 74 28 341

Wszystkie czynności związane z wpisem, zmianami i wykreśleniem żłobka lub klubu dziecięcego z rejestru odbywają się za pośrednictwem prowadzonego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy
i Polityki Społecznej Portalu Informacyjno-Usługowy Emp@tia (
https://empatia.mpips.gov.pl/).

 

Poniżej do wglądu zostały zamieszczone dokumenty, które należy złożyć za pomocą portalu EMP@TIA:

WNIOSEK O WPIS DO REJESTRU ŻŁOBKÓW I KLUBÓW DZIECIĘCYCH LUB WPIS DO WYKAZU DZIENNYCH OPIEKUNÓW ORAZ PODMIOTÓW ICH ZATRUDNIAJĄCYCH

INFORMACJA O ZMIANIE DANYCH ZAWARTYCH W REJESTRZE ŻŁOBKÓW I KLUBÓW DZIECIĘCYCH LUB WYKAZIE DZIENNYCH OPIEKUNÓW ORAZ PODMIOTÓW ICH ZATRUDNIAJĄCYCH

WNIOSEK O WYKREŚLENIE Z REJESTRU ŻŁOBKÓW I KLUBÓW DZIECIĘCYCH LUB WYKREŚLENIE Z WYKAZU DZIENNYCH OPIEKUNÓW ORAZ PODMIOTÓW ICH ZATRUDNIAJĄCYCH

Klauzula informacyjna