Gospodarka komunalna

DROGOWNICTWO

URZĄD MIASTA I GMINY W PLESZEWIE

WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ

tel. (62) 74-28-342, (62) 74-28-343, (62) 74-28-342

fax (62) 7428-301

 

DROGOWNICTWO

 I.                    ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO

 1.       INFORMACJE OGÓLNE

Zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg wymaga zezwolenia zarządcy drogi, w drodze decyzji administracyjnej. Zezwolenie wydaje się, celem:

-        prowadzenia robót w pasie drogowym;

-        umieszczania w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego;

-        umieszczania w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam;

-        na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione powyżej.

 2.       PODSTAWA PRAWNA

Czynności dotyczące zajęcia pasa drogowego realizowane są w oparciu o następujące przepisy prawa:

-        Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r., poz. 470 t.j.);

-        Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 t.j.),

-        Ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz. U. z  2019 r., poz. 1000 t.j.);

-        Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 t.j.);

-        Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz. U. z 2016 r., poz. 1264 t.j.);

-        Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 roku w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru tego zarządzania (Dz. U. z 2017 roku, poz. 784 t.j);

-        Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 r. poz. 124 t.j).

-        Uchwała Nr XVIII/166/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych,
dla których zarządcą jest Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2020 poz. 2592). 

  3.       TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Do 30 dni od dnia złożenia wniosku

 4.       TRYB ODWOŁAWCZY

Za pośrednictwem Burmistrza do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu
ul. Częstochowska 12, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

 5.       OPŁATY

Za czynności związane z działaniami dotyczącymi zajęcia pasa drogowego pobiera się opłatę zgodnie ze stawkami zawartymi w uchwale Nr XVIII/166/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, dla których zarządcą jest Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2020 poz. 2592 

Dodatkowo w przypadku składania wniosku przez pełnomocnika wymagane jest dokonanie opłaty skarbowej w wysokości 17 zł.

 6.       MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

Wydział Gospodarki Komunalnej, pokój 111.

 7.       FORMULARZE

Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego - prowadzenie robót w pasie drogowym.
Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego - dotyczy reklam
Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności.
Wniosek o wydanie zezwolenia na umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego
Wniosek w sprawie uzgodnienia lokalizacji oraz wydania decyzji na lokalizację urządzenia nie związanego z funkcjonowaniem drogi w pasie drogowym drogi gminnej.
Wniosek o uchylenie wydanej decyzji

 II.                  ZJAZDY: LOKALIZACJA, PRZBUDOWA, MODERNIZACJA

 1.       INFORMACJE OGÓLNE

Lokalizacja zjazdu z drogi / ulicy gminnej oraz modernizacja zjazdu wymagają zgody zarządcy drogi.

 2.       PODSTAWA PRAWNA

Czynności dotyczące zjazdów publicznych i prywatnych  z drogi / ulicy gminnej realizowane są w oparciu o następujące przepisy prawne:

-        Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r., poz. 470 t.j.);

-        Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 t.j.),

-        Ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz. U. z  2019 r., poz. 1000 t.j.);

-        Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 t.j.);

-        Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz. U. z 2016 r., poz. 1264 t.j.);

-        Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 roku w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru tego zarządzania (Dz. U. z 2017 roku, poz. 784 t.j);

-        Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 r. poz. 124 t.j).

3.       TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Do 30 dni od dnia złożenia wniosku

 4.       TRYB ODWOŁAWCZY

Za pośrednictwem Burmistrza do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu
ul. Częstochowska 12, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

 5.       OPŁATY

Zezwolenie na zjazd publiczny podlega opłacie skarbowej w wysokości 82,00 zł zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej, część III, ust. 44, pkt. 2 załącznika (Dz.U. z 2019 r., poz. 1000 t.j).  W pozostałych przypadkach, tj. wydania zezwolenia na zjazd prywatny, modernizację i przebudowę zjazdów opłat nie pobiera się.

 6.       MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

Wydział Gospodarki Komunalnej, pokój 111.

 7.       FORMULARZE

Wniosek o wydanie zgody ? na lokalizację zjazdu.
Wniosek o wydanie zgody na modernizację chodnika / zjazdu / chodnika i zjazdu.

 III.                OPINIOWANIE ZMIAN ORGANIZACJI RUCHU

 1.       INFORMACJE OGÓLNE

Wydanie opinii w zakresie projektu organizacji ruchu dotyczącego dróg gminnych stanowi czynność poprzedzającą zatwierdzenie projektu organizacji ruchu przez zarządzającego ruchem na drogach gminnych, tj. Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew.

2.       PODSTAWA PRAWNA

-        Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2020 roku, poz.110 t.j.);

-        Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r., poz. 470 t.j.);

-        Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 roku w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru tego zarządzania (Dz. U. z 2017 roku, poz. 784 t.j);

-        Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji  z dn. 31 lipca 2002 roku  w sprawie znaków i sygnałów drogowych Dz.U. z 2019 roku, poz. 2310 t.j);

-        Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku  w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach Dz.U. z 2019 roku, poz. 2311 t.j.);

-        Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks post. administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 t.j.).

 3. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Do 30 dni od dnia złożenia wniosku

 4.       OPŁATY

Brak opłat.

 5.       MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

Wydział Gospodarki Komunalnej, pokój 111.

6.   FORMULARZE

Wniosek o zaopiniowanie projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót.

 IV.                ZEZWOLENIE NA PRZYŁACZENIE DO SIECI WOD-KAN

Wniosek o wydanie zgody na dokonanie przyłączenia działki.