Ochrona środowiska

Informacja dotycząca opłat z tytułu zmniejszenia naturalnej retencji terenowej

W dniu 1 stycznia 2018 roku weszła w życie ustawa z dnia 20 lipca 2017 roku - Prawo Wodne ( Dz.U.2018.poz.2268) wprowadzające istotne zmiany w dotychczasowym systemie gospodarowania wodami w Polsce.

Jedną z tych zmian jest wprowadzenie opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej.

Zgodnie z art. 269 ust. 1 pkt. 1, art.272 ust. 22 oraz art. 298 pkt.2 cytowanej ustawy Prawo wodne, od 1 stycznia 2018r. osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, będące:

1. właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych,

2. posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych,

3. użytkownikami wieczystymi gruntów,

4. posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego,

które na skutek wykonania na nieruchomości o powierzchni powyżej 3500 m2 robót i obiektów budowlanych trwale związanych z gruntem mających wpływ na zmniejszenie retencji przez wyłączenie więcej niż 70% powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej na obszarach nieujętych w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej, zobowiązane są do uiszczenia opłaty za usługi wodne, zwanej "opłatą retencyjną".

Zgodnie z art. 270 ust. 7 ustawy Prawo Wodne, wysokość opłaty za w/w usługę wodną zależy odpowiednio od wielkości powierzchni uszczelnionej, rozumianej jako powierzchnia zabudowana wyłączona z powierzchni biologicznie czynnej oraz zastosowania kompensacji retencyjnej. Sposób obliczania opłaty za tę usługę wodną reguluje art. 272 ust. 8 ww. ustawy ustala, że wysokość opłaty ustala się jako iloczyn jednostkowej stawki opłaty, wyrażonej w m2 wielkości utraconej powierzchni biologicznie czynnej oraz czasu wyrażonego w latach.

Władający nieruchomością o powierzchni powyżej 3500m2, na której dokonano uszczelnienia terenu tj. zostały wykonane roboty lub obiekty budowlane trwale związane z gruntem, mające wpływ na zmniejszenie naturalnej retencji terenowej na obszarze co najmniej 70% powierzchni nieruchomości, zobowiązani są do przedstawienia danych dotyczących wielkości utraconej powierzchni biologicznie czynnej w m2, do Urzędu Miasta i Gminy Pleszew, dostarczając niezwłocznie wypełnione oświadczenie.

Oświadczenie jest dostępne na stronie internetowej www.pleszew.pl

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew, przekaże w formie Informacji, podmiotom obowiązanym do ponoszenia opłat za usługi wodne, wysokość przedmiotowej opłaty, zawierającej także sposób obliczenia tej opłaty. Wniesienie opłaty powinno nastąpić w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji na rachunek bankowy Miasta i Gminy Pleszew: 40 8407 0003 0007 1000 2000 0413.

Opłatę należy wnosić za okresy kwartalne.

Podmiot obowiązany do ponoszenia opłaty, jeżeli nie zgadza się z jej wysokością, ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 14 dni od dnia otrzymania informacji o wysokości opłaty. Jeżeli podmiot obowiązany do ponoszenia opłaty za usługi wodne za zmniejszenie naturalnej retencji zaniecha wykonania obowiązku zapłaty w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji o jej wysokości, Burmistrz określi wysokość opłaty w drodze decyzji. Zaskarżenie decyzji nie wstrzymuje jej wykonania.

Jednostkowe stawki opłat za usługi wodne za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017. w sprawie jednostkowych stawek opłat za usługi wodne ( Dz.U. z 2017r, poz. 2502) wynoszą:

1) bez urządzeń do retencjonowania wody z powierzchni uszczelnionych trwale związanych z gruntem - 0,50 zł za m2 na rok,

2) z urządzeniami do retencjonowania wody z powierzchni uszczelnionych o pojemności:

a) do 10% odpływu rocznego z powierzchni uszczelnionych trwale związanych z gruntem - 0,30 zł za 1 m2 na rok,

b) od 10 do 30% odpływu rocznego z obszarów uszczelnionych trwale związanych z gruntem - 0,15 zł za 1m2 na rok

c) powyżej 30% odpływu rocznego z powierzchni uszczelnionych trwale związanych z gruntem - 0,05 zł za 1m2 na rok.

Jednocześnie informujemy, że wykonanie na nieruchomości o powierzchni powyżej 3500m2 robót lub obiektów budowlanych trwale związanych z gruntem, mających wpływ na zmniejszenie naturalnej retencji terenowej przez wyłączenie więcej niż 70% powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej na obszarach nieujętych w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej , jest traktowane w myśl art. 34 pkt.4 ustawy Prawo wodne , jako szczególne korzystanie z wód, na które wymagane jest pozwolenie wodno prawne.

 

Oświadczenie Podmiotu obowiązanego do ponoszenia opłaty za usługi wodne z tytułu zmniejszenia naturalnej retencji terenowej - format pdf

 

Informacje dotyczące programu "Czyste powietrze"

Program "Czyste powietrze" skierowany jest do:

1) Osób fizycznych właścicieli/ współwłaścicieli jednorodzinnych budynków mieszkalnych lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu z wyodrębnioną księgą wieczystą (Program nie dotyczy wspólnot mieszkaniowych, właścicieli kamienic, przedsiębiorców, osób prawnych).

2) Do końca roku 2019 dla osób fizycznych, które uzyskały zgodę na rozpoczęcie budowy jednorodzinnego budynku mieszkalnego zgodnie z obowiązującym prawem budowlanym i budynek nie został jeszcze przekazany lub zgłoszony do użytkowania (budynki jednorodzinne nowo budowane).

Na podstawie porozumienia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, Miasto i Gmina Pleszew wspólnie realizuje program na terenie gminy Pleszew.

Do zadań gminy należy:

1) doradztwo oraz przekazanie informacji o programie "Czyste powietrze"

2) pomoc w wypełnieniu wniosków

3) weryfikacja wniosku (wyjaśnienie błędów z Wnioskodawcą w ciągu 30 dni od złożenia wniosku)

4) wysłanie zweryfikowanego wniosku do WFOŚiGW 5) pomoc Wnioskodawcom przy wypełnieniu wniosku o płatność

Obsługa programu "Czyste Powietrze":

- poniedziałek w godzinach od 1330 do 1630

- wtorek - piątek w godzinach od 800 do 1000

Strona internetowa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu: https://www.wfosgw.poznan.pl/program-priorytetowy-czyste-powietrze/

Informacje, jakie dane należy zgromadzić przed złożeniem wniosku o dofinansowanie w ramach Programu Priorytetowego "Czyste Powietrze" - format pdf

Program usuwania azbestu dla Miasta i Gminy Pleszew

NABÓR WNIOSKÓW NA USUWANIE AZBESTU W 2022 ROKU

Starosta Pleszewski informuje o rozpoczęciu naboru wniosków o dofinansowanie kosztów usunięcia wyrobów zawierających azbest, znajdujących się na terenie Powiatu Pleszewskiego.

Wnioski należy składać do właściwego terytorialnie burmistrza lub wójta gminy w terminie od 01 stycznia do 31 października 2022 roku.

Usługa obejmuje odbiór, pakowanie, transport i utylizację wyrobów azbestowych. Dofinansowanie nie obejmuje kosztów zakupu i montażu nowego pokrycia dachowego.

Program usuwania azbestu realizuje Powiat Pleszewski we współpracy z gminami Pleszew, Dobrzyca, Chocz, Czermin, Gizałki i Gołuchów.

Środki finansowe na realizację programu pochodzą z dofinansowania gmin oraz dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Uchwała Zarządu Powiatu Pleszewskiego: https://bip.powiatpleszewski.pl/images/zarzad-powiatu/uchwaly_vi/2021/uchwala_zp_193-2021_regulamin_-_azbest.pdf

 

Program usuwania azbestu z terenu powiatu pleszewskiego - format pdf

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis - format xls

Formularz informacji składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołóstwie - format pdf

Regulamin realizacji zadania p.n. "Usuwanie azbestu z terenu Powiatu Pleszewskiego" - format pdf

Wniosek o dofinansowanie kosztów usuwania wyrobów zawierających azbest - format pdf

 Program usuwania azbestu dla Miasta i Gminy Pleszew - format pdf

Uchwala antysmogowa

UCHWAŁA NR XXXIX/941/17 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia, na obszarze województwa wielkopolskiego, ograniczeń lub zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw

UCHWAŁA NR XXXIX/942/17 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia, na obszarze Miasta Poznania, ograniczeń lub zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw

UCHWAŁA NR XXXIX/943/17 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 18 grudnia 2017 r.w sprawie wprowadzenia, na obszarze Miasta Kalisza, ograniczeń lub zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw

Materiały antysmogowe

Przydomowe oczyszczalnie ścieków

Uchwała nr XVIII/160/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie przedsięwzięć polegających na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków.

Pobierz dokument - format pdf


Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis - format xls

Wniosek o dotację celową - format docx

Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (B-3) - format pdf

Oświadczenie współwłaścieli - format docx

Sprawozdanie z wykorzystania dotacji celowej udzielonej z budżetu Miasta i Gminy Pleszew na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków - format docx

 

Wymiana kotłów

Zasady udzielania dotacji wymiany źródła ciepła - pobierz dokument  - format.pdf

Wniosek o dotację - pobierz dokument  - format.pdf

Oświadczenie o oddaniu budynku do użytku - pobierz dokument  - format.pdf

Oświadczenie o posiadaniu prawa do budynku - pobierz dokument  - format.pdf

Zgoda współwłaściciela nieruchomości - pobierz dokument - format pdf

Sprawozdanie z wykorzystania- pobierz dokument  - format.pdf

Wniosek o wydanie zgody na wycinkę drzew

Wycinka a ochrona przyrody
Niezależnie od tego, czy istnieje obowiązek zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów, jeśli w zasięgu oddziaływania prac związanych z wycinką drzew lub krzewów stwierdzono bytowanie gatunków chronionych, wykonując te prace należy przestrzegać zakazów zgodnie z obowiązującymi Rozporządzeniami Ministra Środowiska z 16 grudnia 2016r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz. U. z 2016r. poz. 2183).
Pamiętajmy, że ochrona przyrody jest obowiązkiem każdego mieszkańca, dlatego też prosimy o rozważane podejmowanie decyzji w sprawie wycinki.
Prosimy zwrócić szczególną uwagę na obecność zwierząt bytujących w koronie drzew i krzewów usuwanych, ale także rosnących w bliskim sąsiedztwie.
Zaleca się usuwanie drzew i krzewów dokonywać poza okresem lęgowym ptaków, czyli od połowy października do końca lutego.
 
Procedury usuwania drzew i  krzewów pobierz dokument  - format.pdf
Wniosek o wydanie zgody na wycinkę drzew pobierz dokument  - format.pdf
Zgłoszenie usunięcia drzewa - pobierz dokument  - format.pdf

Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu  nieczystości ciekłych

Pobierz teskt wniosku - format pdf

Pobierz tekst wniosku - format MS Word

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
 
 
 
 

Pobierz tekst wniosku - format doc