Organizacje pozarządowe

Nowe wzory dokumentów

Od dnia 1 marca 2019r. obowiązują nowe wzory oferty realizacji zadania publicznego oraz sprawozdania z realizacji zadania publicznego wprowadzone Rozporządzeniem Przewodniczącego Komitetu Do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. z 2018r., poz.2057).

Dokumenty do pobrania:

Oświadczenie Rodo - format- pdf format - docx 
Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego - format- pdf format - docx 
Oferta realizacji zadania publicznego - format- pdf format - docx
Oferta realizacji zadania publicznego regranting - format- pdf format - docx
Aktualizacja opisu poszczególnych działań - format- pdf format - docx
Aktualizacja kalkulacji przewidywanych kosztów realizacji zadania - format- pdf format - docx
Aktualizacja harmonogramu działań - format- pdf format - docx
Oświadczenie o ochronie danych osobowych - format- pdf format - docx
Informacja dodatkowa do zawarcia umowy - format- pdf format - docx 
Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego regranting - format- pdf format - docx

Nowe uproszczone wzory dokumentów

Od dnia 1 marca 2019r. obowiązują nowe uproszczone wzory oferty realizacji zadania publicznego oraz sprawozdania z realizacji zadania publicznego wprowadzone Rozporządzeniem Przewodniczącego Komitetu Do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018r. w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego (Dz.U. z 2018r., poz.2055).
Wzory te dotyczą zlecania realizacji zadania publicznego w trybie przewidzianym w art.19a ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Dokumenty do pobrania:

Zaktualizowana szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania format- pdf format - docx 
Uproszczone sprawozdanie z realizacji zadania publicznego format- pdf format - docx
Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego format- pdf format - docx