Sprawy obywatelskie

Klauzule informacyjne

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych)

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności)

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego i ustawą z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska)

 

Wydanie zaświadczenia o danych przetwarzanych w Rejestrze Dowodów Osobistych

Wydanie zaświadczenia o danych przetwarzanych w Rejestrze Dowodów Osobistych
I.    Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U. z 2019 r. poz. 653 ze zm.).
  • Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781).
  • Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 700 ze zm.).
  • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1000 ze zm.).
  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.).

II.    Wymagane dokumenty

Zaświadczenie o danych przetwarzanych w RDO to nic innego, jak oficjalne pismo potwierdzające, jakie informacje znajdują się w bazie danych Rejestru Dowodów Osobistych. Z kolei Rejestr ten jest centralnym i ogólnokrajowym archiwum informacyjnym, gromadzącym i zapisującym dane o dowodach osobistych i ich posiadaczach. Organem sprawującym pieczę nad prawidłowym funkcjonowaniem Rejestru Dowodów Osobistych jest Ministerstwo Cyfryzacji. W RDO są przetwarzane dane każdej osoby, która posiada dowód osobisty.
Aby złożyć wniosek o udostępnienie danych przechowywanych w Rejestrze Dowodów Osobistych, wystarczy udać się do najbliższego (dowolnego) urzędu gminy. Nie każdy złożony wniosek zostanie jednak pozytywnie rozpatrzony - bowiem nie każdy zainteresowany posiada odpowiednie uprawnienia. Pamiętaj, że zaświadczenie możesz otrzymać wyłącznie, gdy pytasz o swoje dane znajdujące się w RDO lub gdy występujesz o dane dotyczące Twojego dziecka lub podopiecznego, dla którego jesteś opiekunem prawnym albo kuratorem.

Aby otrzymać zaświadczenie z Rejestru Dowodów Osobistych musisz złożyć wniosek o wydanie zaświadczenia, złożyć wniosek przez internet lub samodzielnie napisać pismo, które będzie zawierać dane:
-    imię i nazwisko,
-    numer PESEL,
-    adres,
oraz wskazanie, jakie informacje powinno zawierać zaświadczenie o które wnioskujesz (zaświadczenie może stanowić pełny odpis Twoich danych, lub zawierać jedynie kilka żądanych informacji).
Do wniosku załącz następujące dokumenty:
-    dowód opłaty za wydanie zaświadczenia;
-    jeśli załatwiasz sprawę przez pełnomocnika, dołącz dokument pełnomocnictwa i potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej. W przypadku, gdy będzie to Twój mąż, żona, rodzic, dziecko, rodzeństwo, dziadkowie, wnuki - pełnomocnictwo jest bezpłatne.

III.    Opłaty

-    17,00 zł opłata skarbowa z wydanie zaświadczenia,
-    17,00 zł za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa (jeśli osobę wnoszącą reprezentuje pełnomocnik),
-    opłatę możesz zrobić:
-    gotówką w kasie Urzędu, parter;
-    kartą płatniczą - pokój nr 008 (parter);
-    przelewem na konto opłaty skarbowej Urzędu Miasta i Gminy Pleszew: nr konta 94 1020 4027 0000 1602 1262 0763 (Bank PKO BP S.A.

Uwaga: nie podlega opłacie skarbowej czynność złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.

Ponadto warto także dodać, iż w przypadku wnioskowania o udostępnienie danych jednostkowych z RDO (na przykład na mocy interesu prawnego) należy uiścić opłatę administracyjną w wysokości 31 złotych patrz: Udostępnienie danych z Rejestru Dowodów Osobistych oraz dokumentacji związanej z dowodem osobistym.

IV.    Termin i sposób załatwienia sprawy

Zaświadczenie otrzymasz w ciągu 7 dni. Odmowa wydania zaświadczenia bądź odmowa wydania zaświadczenia o żądanej treści następuje w drodze postanowienia.

V.    Jednostka odpowiedzialna

Urząd Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich - pokój 002, parter.

VI.    Tryb odwoławczy

Jeśli nie otrzymasz zaświadczenia o żądanej treści, możesz wnieść zażalenie do Wojewody Wielkopolskiego za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew. Masz na to 7 dni od daty jego doręczenia.

VII.    Uwagi

Wgląd do informacji zgromadzonych w Rejestrze Dowodów Osobistych na temat własnej osoby jest całkowicie bezpłatny. W tym celu wystarczy zalogować się do systemu do systemu za pomocą profilu zaufanego lub e-dowodu.
Zaświadczenie o danych nie jest jednak tym samym, co sam wgląd. Jest to oficjalny dokument, za którego odbiór należy uiścić odpowiednią opłatę skarbową.

VIII.    Formularze

Wniosek o wydanie zaświadczenia o danych przetwarzanych w Rejestrze Dowodów Osobistych

IX.    Inne informacje

Listownie o zaświadczenie na temat danych zgromadzonych w Rejestrze Dowodów Osobistych wnioskować można w podobny sposób, co w przypadku stacjonarnego wnioskowania w urzędzie. Co istotne jednak, niezbędne dokumenty będą musiały zostać dostarczone - w komplecie - listem poleconym. Możesz to zrobić również internetowo, za pomocą ePUAPu
Interes prawny nie wymaga zgody na dostęp do danych osoby, której mają dotyczyć owe informacje. Oznacza to, że wnioskujący, który udowodni interes prawny (na przykład wierzyciel pragnący złożyć u komornika sądowego wniosek o wszczęcie egzekucji), będzie mógł liczyć na uzyskanie wglądu w profil danej osoby (w tym przypadku - dłużnika) zapisany w Rejestrze Dowodów Osobistych.
Natomiast interes faktyczny wymaga pisemnej zgody ze strony sprawdzanej osoby. Przykładowo: jeżeli dziennikarz śledczy zechce pobrać z Rejestru Dowodów Osobistych zdjęcie do dowodu jednego z bohaterów własnego reportażu, będzie musiał przedłożyć zgodę od tegoż bohatera.

Lista wiadomości