Sprawy obywatelskie

Klauzule informacyjne

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych)

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności)

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego i ustawą z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska)

 

Udostępnianie danych z Rejestru Dowodów osobistych oraz dokumentacji związanej z dowodem osobistym

KARTA INFORMACYNA
URZĄD MIASTA I GMINY W PLESZEWIE
URZĄD STANU CYWILNEGO I SPRAW OBYWATELSKICH
tel. (062) 7428 317
fax (062) 7428 301

UDOSTĘPNIANIE DANYCH Z REJESTRU DOWODÓW OSOBISTYCH ORAZ DOKUMENTACJI ZWIĄZANEJ Z DOWODEM OSOBISTYM

  I.    Podstawa prawna

•    Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U. z 2010 r. Nr 167, poz. 1131 ze zm.)
•    Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 października 2011 r. w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z Rejestru Dowodów Osobistych oraz dokumentacji związanej z dowodami osobistymi (Dz. U. z 2015 r. poz. 1604)
•    Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 listopada 2011 r. w sprawie opłat za udostępnienie danych z Rejestru Dowodów Osobistych i dokumentacji związanej z dowodami osobistymi (Dz.U. z 2012 r.  poz. 75 ze zm.)
•    Ustawa z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015 r. poz. 783 ze zm),
•    Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r. poz. 1422 ze zm.)
•    Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 )
•    Ustawa z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23)
•    Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 ze zm.).


II. Wymagane dokumenty – w zależności od sprawy


• wniosek o udostępnienie danych w trybie jednostkowym z Rejestru Dowodów osobistych;
• wniosek o udostępnienie dokumentacji związanej z dowodami osobistymi;
• dokumenty potwierdzające interes prawny w uzyskaniu danych (jeżeli stanowi to podstawę wystąpienia);
• dowód wniesienia opłaty skarbowej;
• dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości;
• dokument pełnomocnictwa wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej za jego złożenie, gdy strona działa przez pełnomocnika (Uwaga: nie podlega opłacie skarbowej czynność złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu).
Przykłady dokumentów potwierdzających interes prawny: wezwanie sądowe, wezwanie komornicze, dokumenty potwierdzające uprawnienie do zgłoszenia dłużnika do Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej S.A., prowadzone postępowanie w sprawie o sfałszowanie dokumentu tożsamości, postępowanie egzekucyjne.
W razie korzystania z możliwości składania wniosków elektronicznie należy pamiętać o uwierzytelnieniu pisma na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114), za pomocą profilu zaufanego ePUAP lub przez zastosowanie kwalifikowanego certyfikatu.
Udostępnianie danych z RDO jest odmiejscowione, a zatem wniosek w tej sprawie można złożyć w dowolnym organie gminy.
Natomiast w przypadku wniosków o udostępnienie dokumentacji związanej z dowodami osobistymi, udostępnienia dokonuje organ gminy w  posiadaniu którego znajduje się dokumentacja.


III.    Opłaty


• 17,00 zł za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa  (jeśli osobę wnoszącą reprezentuje pełnomocnik)
• 31 zł za udostępnienie danych jednostkowych (dotyczące jednego dokumentu lub jednej osoby).
• 31 zł za udostępnienie dokumentacji związanej z dowodami osobistymi.

Uwaga: nie podlega opłacie skarbowej czynność złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.


IV. Termin i sposób załatwienia sprawy


Niezwłocznie.
Jeśli rozpatrzenie wniosku wymaga przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego – zgodnie z przepisami ustawy Kodeks postępowania administracyjnego – do 7 dni.

V. Jednostka organizacyjna


Urząd Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich – pokój 207, II piętro


VI. Tryb odwoławczy


Efektem przeprowadzonego postępowania jest udostępnienie wnioskowanych danych, bądź decyzja administracyjna w przedmiocie odmowy udostępnienia danych jednostkowych z Rejestru Dowodów Osobistych lub wydania dokumentacji.
Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Wojewody Wielkopolskiego w Poznaniu, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew.


VII. Uwagi


1. Przez dane udostępniane w trybie jednostkowym z Rejestru Dowodów Osobistych rozumie się informacje dotyczące jednego dokumentu lub jednej osoby udzielane na jednorazowy wniosek.
2. Potrzeba uzyskania danych może wynikać z interesu prawnego lub faktycznego.
3. W przypadku powoływania się na interes prawny, wnioskodawca jest zobowiązany wskazać przepis prawa materialnego, na podstawie którego jest uprawniony do żądania danych osobowych innej osoby lub załączyć kopie dokumentów potwierdzających ten interes. Przykładowe  sytuacje wskazujące na posiadanie interesu prawnego to: prowadzone postępowanie w sprawie o sfałszowanie dokumentu tożsamości, postępowanie egzekucyjne.
4. W przypadku wskazania we wniosku interesu faktycznego, organ właściwy do udostępnienia danych w trybie jednostkowym z Rejestru Dowodów Osobistych występuje o uzyskanie zgody osoby, o udostępnienie danych której wystąpił wnioskodawca.   
5. Wniosek o udostępnienie danych w trybie jednostkowym z Rejestru Dowodów Osobistych składa się osobiście lub przez pełnomocnika legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym w formie, o której mowa w art. 33 § 2  KPA po okazaniu przez pełnomocnika do wglądu jego dowodu osobistego lub ważnego paszportu.
6. Wniosek można złożyć bezpośrednio w urzędzie, przesłać pocztą  lub przekazać w formie dokumentu elektronicznego przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

Istotne jest, aby w części II wniosku („Dane osoby, której wniosek dotyczy”), poza imieniem i nazwiskiem osoby poszukiwanej, w celu Jej identyfikacji wskazać jak najszerszy zakres posiadanych informacji np.  imiona rodziców, datę i miejsce urodzenia, numer PESEL, serię i numer aktualnego lub poprzedniego dowodu osobistego. Zwiększa to szansę na Jej właściwą identyfikację w Rejestrze.

VIII.    Formularze

Wniosek o udostępnienie dokumentacji związanej z dowodem osobistym - pobierz dokument format pdf

Wniosek o udostępnienie danych w trybie jednostkowym z rejestru dowodów osobistych - pobierz dokument format pdf

IX. Inne informacje

 

  • Wgląd do danych własnych

Każdej osobie, której dane są przetwarzane w Rejestrze Dowodów Osobistych, przysługuje prawo do bezpłatnego i stałego wglądu on-line do danych Jej dotyczących. Usługa pozwalająca na realizację tego uprawnienia jest dostępna na platformie e-usług Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Jej uruchomienie i w konsekwencji sprawdzenie danych własnych wymaga jednak uprzedniego potwierdzenia tożsamości Pytającego, za pomocą profilu zaufanego ePUAP. Odpowiedź uzyskana w wyniku skorzystania z usługi nie stanowi dokumentu urzędowego, lecz daje Pytającemu możliwość sprawdzenia poprawności i kompletności zgromadzonych w Rejestrze Dowodów Osobistych danych dotyczących Jego osoby. Dzięki usłudze można sprawdzić tylko własne dane. Ta usługa jest bezpłatna. W przypadku stwierdzenia niezgodności, wniosek o ich usunięcie, w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego, można złożyć do wybranego organu gminy.

  • Wykaz unieważnionych dowodów osobistych

Każdej osobie przysługuje prawo dostępu do wykazu unieważnionych dowodów osobistych, zawierającego serie i numery unieważnionych dokumentów oraz serie i numery błędnie spersonalizowanych lub utraconych blankietów dowodów osobistych. Usługa pozwalająca na realizację tego uprawnienia jest dostępna na platformie e-usług Ministra Spraw Wewnętrznych. Jej uruchomienie i w konsekwencji sprawdzenie danych dotyczących unieważnionych dowodów osobistych wymaga jednak uprzedniego potwierdzenia tożsamości Pytającego, za pomocą profilu zaufanego ePUAP oraz wskazania serii i numeru sprawdzanego dowodu osobistego. Dostęp do wykazu jest rejestrowany i nieodpłatny. Może to być przydatne, w sytuacjach gdy musimy:


• sprawdzić, czy Twój zagubiony dowód jest już w wykazie unieważnionych dowodów,
• sprawdzić dowód osobisty innej osoby, żeby upewnić się, czy nie posługuje się unieważnionym dokumentem.

Interes prawny w udostępnianiu danych z RDO może wynikać:


• z realizacji zadań ustawowych określonych w przepisach szczególnych,
• z przepisu prawa powszechnie obowiązującego, przyznającego Wnioskodawcy konkretną korzyść. W tej sytuacji konieczne jest udokumentowanie stanu faktycznego, który stanowi podstawę do jego zastosowania. Interes prawny musi być interesem „własnym”, „osobistym”, „indywidualnym” danego podmiotu i mieć charakter „realny”, to jest istnieć aktualnie, a nie hipotetycznie, i pozostawać w bezpośrednim związku z uzasadnieniem złożonego wniosku.


Interes faktyczny, pod warunkiem uzyskania zgody osób, których dane dotyczą. W odróżnieniu od prawnego, to stan, w którym podmiot jest wprawdzie bezpośrednio zainteresowany rozstrzygnięciem sprawy administracyjnej, nie może jednak tego zainteresowania poprzeć przepisami prawa powszechnie obowiązującego, mającymi stanowić podstawę skutecznego żądania stosownych czynności organu administracji.

 

UDOSTĘPNIANIE DANYCH Z REJESTRU DOWODÓW OSOBISTYCH ORAZ DOKUMENTACJI ZWIĄZANEJ Z DOWODEM OSOBISTYM

 

Lista wiadomości