Sprawy obywatelskie

Klauzule informacyjne

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych)

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności)

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego i ustawą z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska)

 

Zaświadczenie zawierające odpis przetworzonych danych w rejestrze mieszkańców, rejestrze zamieszkania cudzoziemców lub rejestrze dowodów osobistych

KARTA INFORMACYNA
URZĄD MIASTA I GMINY W PLESZEWIE
URZĄD STANU CYWILNEGO I SPRAW OBYWATELSKICH
tel. (062) 7428 317
fax (062) 7428 301

ZAŚWIADCZENIE ZAWIERAJĄCE ODPIS PRZETWORZONYCH DANYCH W REJESTRZE MIESZKAŃCÓW, REJESTRZE ZAMIESZKANIA CUDZOZIEMCÓW LUB REJESTRZE DOWODÓW OSOBISTYCH

  I. Podstawa prawna


•    Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U. z 2016 r. poz. 391)
•    Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 października 2011 r. w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z Rejestru Dowodów Osobistych oraz dokumentacji związanej z dowodami osobistymi (Dz. U. z 2015 r. poz. 1604)
•    Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 listopada 2011 r. w sprawie opłat za udostępnienie danych z Rejestru Dowodów Osobistych i dokumentacji związanej z dowodami osobistymi (Dz. U. z 2016 r.  poz. 319)
•    Ustawa z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015 r. poz. 783 ze zm),
•    Ustawa  z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r. poz. 1422 ze zm.)
•    Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 ze zm.)
•    Ustawa z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.)
•    Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 ze zm.).


II. Wymagane dokumenty

• wniosek o wydanie zaświadczenia,
• dowód wniesienia opłaty skarbowej,
• dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości,
• pełnomocnictwo (w przypadku osoby upoważnionej) wraz z dowodem wniesienia opłaty skarbowej z tytułu złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa.

III. Opłaty

Opłata skarbowa w wysokości:


• 17,00 zł za zaświadczenie
• 17,00 zł za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa  (jeśli osobę wnoszącą reprezentuje pełnomocnik)

Uwaga: nie podlega opłacie skarbowej czynność złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.

IV. Termin załatwienia sprawy

Niezwłocznie.
Jeśli rozpatrzenie wniosku wymaga przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego – zgodnie z przepisami ustawy Kodeks postępowania administracyjnego – do 7 dni.

V. Jednostka odpowiedzialna

Urząd Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich – pokój 207, II piętro

VI. Tryb odwoławczy

Zażalenie na postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia wnosi się do Wojewody Wielkopolskiego za pośrednictwem organu, który wydał postanowienie w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia.

VII. Uwagi


Dane z rejestrów mieszkańców, rejestru cudzoziemców oraz jednostkowe dane z rejestru dowodów osobistych udostępniane są przez organy gmin.


Każda osoba, której dane są przetwarzane w rejestrze mieszkańców, rejestrze zamieszkania cudzoziemców lub rejestrze dowodów osobistych, może wystąpić do organu gminy o wydanie zaświadczenia o danych własnych.
Wniosek o zaświadczenie z Rejestru Dowodów Osobistych można złożyć w wybranym, dowolnym organie gminy, w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego. W wyniku złożonego wniosku, organ wydaje zaświadczenie, które może mieć formę wydruku z systemu teleinformatycznego. Zaświadczenie, w zależności od żądania Wnioskodawcy, można przekazać bądź w formie pisemnej, bądź w formie dokumentu elektronicznego.
Zaświadczenie z rejestru mieszkańców, bądź rejestru zamieszkania cudzoziemców wydaje organ gminy właściwy dla prowadzący dany rejestr.


VIII. Formularze

Pełnomocnictwo - pobierz dokument - format pdf

Wniosek o wydanie zaświadczenia z rejestru dowodów osobistych - pobierz dokument - format pdf

Wniosek o wydanie zaświadczenia z rejestru mieszkańców - pobierz dokument - format pdf

 

IX. Inne informacje


Centrum Personalizacji Dokumentów MSW, działając w imieniu Ministra SW, zgodnie z zapisami art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności udostępnia dane w trybie jednostkowym wyłącznie z rejestru PESEL.

Właściciel/zarządca budynku może otrzymać w formie zaświadczenia tylko informacje o ilości zameldowanych osób.

  • Wgląd do danych własnych

Każdej osobie, której dane są przetwarzane w Rejestrze Dowodów Osobistych, przysługuje prawo do bezpłatnego i stałego wglądu on-line do danych Jej dotyczących. Usługa pozwalająca na realizację tego uprawnienia jest dostępna na platformie e-usług Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Jej uruchomienie i w konsekwencji sprawdzenie danych własnych wymaga jednak uprzedniego potwierdzenia tożsamości Pytającego, za pomocą profilu zaufanego ePUAP. Odpowiedź uzyskana w wyniku skorzystania z usługi nie stanowi dokumentu urzędowego, lecz daje Pytającemu możliwość sprawdzenia poprawności i kompletności zgromadzonych w Rejestrze Dowodów Osobistych danych dotyczących Jego osoby. W przypadku stwierdzenia niezgodności, wniosek o ich usunięcie, w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego, można złożyć do wybranego organu gminy.

  • Wykaz unieważnionych dowodów osobistych

Każdej osobie przysługuje prawo dostępu do wykazu unieważnionych dowodów osobistych, zawierającego serie i numery unieważnionych dokumentów oraz serie i numery błędnie spersonalizowanych lub utraconych blankietów dowodów osobistych. Usługa pozwalająca na realizację tego uprawnienia jest dostępna na platformie e-usług Ministra Spraw Wewnętrznych. Jej uruchomienie i w konsekwencji sprawdzenie danych dotyczących unieważnionych dowodów osobistych wymaga jednak uprzedniego potwierdzenia tożsamości Pytającego, za pomocą profilu zaufanego ePUAP oraz wskazania serii i numeru sprawdzanego dowodu osobistego. Dostęp do wykazu jest rejestrowany i nieodpłatny.
Dane osoby zmarłej niezbędne do sporządzenia aktu poświadczenia dziedziczenia uzyskuje się bezpłatnie po złożeniu wniosku o udostępnienie danych (patrz: karta informacyjna „Udostępnianie danych z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców, rejestru PESEL”).

 

ZAŚWIADCZENIE ZAWIERAJĄCE ODPIS PRZETWORZONYCH DANYCH W REJESTRZE MIESZKAŃCÓW, REJESTRZE ZAMIESZKANIA CUDZOZIEMCÓW LUB REJESTRZE DOWODÓW OSOBISTYCH

 

Lista wiadomości