Sprawy obywatelskie

Klauzule informacyjne

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych)

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności)

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego i ustawą z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska)

 

Zgłoszenie wymeldowania z pobytu stałego lub czasowego cudzoziemców

KARTA INFORMACYNA
URZĄD MIASTA I GMINY W PLESZEWIE
URZĄD STANU CYWILNEGO I SPRAW OBYWATELSKICH
tel. (062) 7428 317
fax (062) 7428 301

ZGŁOSZENIE WYMELDOWANIA Z POBYTU STAŁEGO LUB CZASOWEGO CUDZOZIEMCÓW

  I. Podstawa prawna:

•    Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.);
•    ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2016 r. poz. 722 ze zm.);
•    Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015 r. poz. 783 ze zm.);
•    Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 września 2011 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy  wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz. U. z 2015 r. poz.1852).II. Wymagane dokumenty:

1. Wypełniony formularz „Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego” lub „Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące”.
2. Paszport.
3. Dokument uprawniający do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej (karta pobytu, zezwolenie na pobyt).
4. W przypadku zgłoszenia wymeldowania przez pełnomocnika dodatkowo:

  • pisemne pełnomocnictwo do wymeldowania,
  • dowód osobisty pełnomocnika lub w uzasadnionym przypadku inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości.


III. Opłaty:


1. Nie pobiera się opłat za dokonanie czynności meldunkowych.
2. Zaświadczenia o wymeldowaniu z pobytu stałego są wydawane na wniosek – 17 zł
3. Opłata skarbowa za udzielenie pełnomocnictwa – 17 zł.

Opłata skarbowa za złożenie pełnomocnictwa nie dotyczy pełnomocnictwa udzielonego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.

IV. Termin załatwienia sprawy

Wymeldowania dokonuje się niezwłocznie w obecności wnioskodawcy. W chwili przyjęcia zgłoszenia wymeldowania osoba, na własny wniosek może otrzymać potwierdzenie wymeldowania z pobytu stałego.
Jeżeli okres pobytu czasowego odpowiada okresowi zgłoszonemu przy zameldowaniu, osoba opuszczająca miejsce tego pobytu jest zwolniona z obowiązku wymeldowania się.

V. Jednostka organizacyjna

Urząd Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich – pokój 207, II piętro

VI. Tryb odwoławczy:

Brak, czynność materialno-techniczna.

VII. Uwagi:

1. Cudzoziemiec opuszczając miejsce pobytu stałego albo opuszczając miejsce pobytu czasowego przed upływem deklarowanego okresu pobytu obowiązany jest wymeldować się.
2. Wymeldowania z dotychczasowego miejsca pobytu stałego lub czasowego można dokonać podczas zameldowania w nowym miejscu pobytu, wskazując adres dotychczasowego miejsca pobytu, z którego ma nastąpić wymeldowanie. Wymeldowanie następuje wówczas na podstawie formularza „Zgłoszenie pobytu stałego” lub formularza „Zgłoszenie pobytu czasowego”.
3. Za osobę nieposiadającą zdolności do czynności prawnych lub posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych obowiązek meldunkowy wykonuje jej przedstawiciel ustawowy, opiekun prawny lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu.
4. Wymeldowania z miejsca pobytu stałego lub pobytu czasowego można dopełnić przez pełnomocnika, legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym w formie, o której mowa w art. 33 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 267ze zm.), po okazaniu przez pełnomocnika do wglądu jego dowodu osobistego lub paszportu.

VIII. FormularzePełnomocnictwo do spraw meldunkowych - pobierz dokument - format pdf

Wniosek o wydanie zaświadczenia - pobierz dokument - format pdf

Zgłoszenie wymeldowania z pobytu czasowego - pobierz dokument - format pdf

Zgłoszenie wymeldowania z pobytu stałego - pobierz dokument - format pdf

 

IX. Inne informacje


Wymeldowania się z miejsca pobytu stałego lub pobytu czasowego można dokonać w formie dokumentu elektronicznego przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
Należy wypełnić formularz  „Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego lub „Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego” w formie elektronicznej, udostępniony na platformie ePUAP. Formularz należy opatrzyć własnoręcznym podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP lub podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą kwalifikowanego certyfikatu.

 

ZGŁOSZENIE WYMELDOWANIA Z POBYTU STAŁEGO LUB CZASOWEGO CUDZOZIEMCÓW

Lista wiadomości