Sprawy obywatelskie

Klauzule informacyjne

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych)

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności)

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego i ustawą z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska)

 

Zgłoszenie wymeldowania z pobytu stałego lub czasowego

KARTA INFORMACYNA
URZĄD MIASTA I GMINY W PLESZEWIE
URZĄD STANU CYWILNEGO I SPRAW OBYWATELSKICH
tel. (062) 7428 317
fax (062) 7428 301

ZGŁOSZENIE WYMELDOWANIA Z POBYTU STAŁEGO LUB CZASOWEGO

  I. Podstawa prawna:

•    Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.);
•    ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2016 r. poz. 722 ze zm.);
•    Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015 r. poz. 783 ze zm.);
•    Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 września 2011 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy  wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz. U. z 2015 r. poz.1852).II. Wymagane dokumenty:

1. Wypełniony formularz „Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego” lub „Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące”.
2. Dowód osobisty, a w uzasadnionych przypadkach inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości (osoby niepełnoletnie nieposiadające dokumentu stwierdzającego tożsamość – odpis skrócony aktu urodzenia).
3. W przypadku zgłoszenia wymeldowania przez pełnomocnika dodatkowo:

  • pisemne pełnomocnictwo do wymeldowania,
  • dowód osobisty pełnomocnika lub w uzasadnionym przypadku inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości.


III. Opłaty:


1. Nie pobiera się opłat za dokonanie czynności meldunkowych.
2. Zaświadczenia o wymeldowaniu z pobytu stałego są wydawane na wniosek – 17 zł
3. Opłata skarbowa za udzielenie pełnomocnictwa – 17 zł.
Opłata skarbowa za złożenie pełnomocnictwa nie dotyczy pełnomocnictwa udzielonego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.

IV. Termin załatwienia sprawy


Wymeldowania dokonuje się niezwłocznie w obecności wnioskodawcy. W chwili przyjęcia zgłoszenia wymeldowania osoba, na własny wniosek może otrzymać potwierdzenie wymeldowania z pobytu stałego.
Jeżeli okres pobytu czasowego odpowiada okresowi zgłoszonemu przy zameldowaniu, osoba opuszczająca miejsce tego pobytu jest zwolniona z obowiązku wymeldowania się.

V. Jednostka organizacyjna


Urząd Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich – pokój 207, II piętro

VI. Tryb odwoławczy:


Brak, czynność materialno-techniczna.

VII. Uwagi:


1. Osoba, która opuszcza miejsce pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące, jest obowiązana wymeldować się najpóźniej w dniu opuszczenia tego miejsca.
2. Wymeldowania z dotychczasowego miejsca pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące można dokonać podczas zameldowania w nowym miejscu pobytu, wskazując adres dotychczasowego miejsca pobytu, z którego ma nastąpić wymeldowanie. Wymeldowanie następuje wówczas na podstawie formularza „Zgłoszenie pobytu stałego” lub formularza „Zgłoszenie pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące”.
3. Za osobę nieposiadającą pełnej zdolności do czynności prawnych obowiązek meldunkowy wykonuje jej przedstawiciel ustawowy lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę.
4. Jeżeli okres pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące odpowiada okresowi zgłoszonemu przy zameldowaniu, osoba opuszczająca miejsce tego pobytu jest zwolniona od obowiązku wymeldowania się.
5. Zgłoszenie zgonu, dokonane w urzędzie stanu cywilnego zgodnie z przepisami prawa o aktach stanu cywilnego, zastępuje wymeldowanie osoby zmarłej.
6. Wymeldowania z miejsca pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące można dopełnić przez pełnomocnika, legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym w formie, o której mowa w art. 33 § 2 KPA, po okazaniu przez pełnomocnika do wglądu jego dowodu osobistego, a w uzasadnionych przypadkach – innego dokumentu pozwalającego na ustalenie tożsamości.

VIII. Formularze

Pełnomocnictwo do spraw meldunkowych - pobierz dokument - format pdf

Wniosek o wydanie zaświadczenia - pobierz dokument - format pdf

Zgłoszenie wymeldowania z pobytu czasowego - pobierz dokument - format pdf

Zgłoszenie wymeldowania z pobytu stałego - pobierz dokument - format pdf

 

IX. Inne informacje


1. Warunkiem wszczęcia sprawy jest złożenie wniosku.
2. Wniosek można złożyć:
• osobiście
• inny (EPUAP, pełnomocnik lub wymeldowanie, uchylenie zameldowania w trybie administracyjnym (patrz oddzielna informacja)

Lista wiadomości