Sprawy obywatelskie

Klauzule informacyjne

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych)

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności)

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego i ustawą z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska)

 

Wydanie dowodu osobistego

Wydanie dowodu osobistego

I.    Podstawa prawna

-    Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U. z 2019 r. poz. 653 ze zm.).
-    Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 stycznia 2020 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego, jego wydawania i odbioru oraz utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (Dz. U. poz. 31).
-    Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie warstwy elektronicznej dowodu osobistego (Dz. U. poz. 400).
-    Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2019 r. poz. 123 ze zm.).
-    Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 700 ze zm.).
-    Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781).

II.    Wymagane dokumenty

Wniosek o wydanie/wymianę dowodu osobistego składa się w dowolnym organie gminy OSOBIŚCIE lub poprzez ELEKTRONICZNĄ SKRZYNKĘ PODAWCZĄ .

UWAGA: osoba, która nie ma możliwości złożenia wniosku osobiście, spowodowanej chorobą, niepełnosprawnością lub inną niedającą się pokonać przeszkodą, powiadamia organ gminy, który zapewnia przyjęcie wniosku w miejscu pobytu tej osoby. Jeśli okoliczności te okażą się nieuzasadnione, organ gminy odmawia przyjęcia wniosku w miejscu wskazanym przez wnioskodawcę.
Dowód osobisty potwierdza tożsamość, polskie obywatelstwo (na przykład za granicą), a także umożliwia wyjazd za granicę bez paszportu między innymi do krajów Unii Europejskiej. Ponadto, e-dowód umożliwia logowanie do portali administracji publicznej, elektroniczne podpisywanie dokumentów i korzystanie z automatycznych bramek granicznych.
Prawo do posiadania dowodu osobistego przysługuje każdemu obywatelowi Rzeczypospolitej Polskiej. Pełnoletni obywatel Rzeczypospolitej Polskiej zamieszkujący na jej terytorium jest obowiązany posiadać jeden ważny dowód osobisty. Dowód osobisty wydany osobie, która nie ukończyła 5 roku życia, jest ważny przez okres 5 lat; wydany osobie, która ukończyła 5 rok życia, jest ważny przez okres 10 lat od daty wydania dowodu osobistego.

DO WNIOSKU O WYDANIE DOWODU OSOBISTEGO NALEŻY DOŁĄCZYĆ:
-    KOLOROWĄ FOTOGRAFIĘ na papierze fotograficznym lub papierze fotograficznym przeznaczonym do drukarek, o wymiarach 35 x 45 mm, wykonaną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed złożeniem wniosku, na jednolitym jasnym tle, mającą dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry, obejmującą wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazującą wyraźne oczy, zwłaszcza źrenice i przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami, nie przesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami.
Tu możesz sprawdzić jak powinno wyglądać zdjęcie do dowodu.

DOPUSZCZA SIĘ FOTOGRAFIĘ :
-    w ciemnych okularach, w przypadku osoby z wadą wzroku potwierdzoną przez orzeczenie o niepełnosprawności,
-    w nakryciu głowy, zgodnie z wymogami wyznawanej religii potwierdzone przez zaświadczenie wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej,
-    w uzasadnionych przypadkach organ gminy może wydać dowód osobisty na wniosek, do którego została dołączona fotografia przedstawiająca osobę z zamkniętymi oczami, innym niż naturalny wyrazem twarzy lub z otwartymi ustami.
-    dokument (oryginał do wglądu) o ustanowieniu opiekunem prawnym lub kuratorem nad wnioskodawcą,
-    dotychczasowy dowód osobisty lub ważny dokument paszportowy, legitymacja szkolna, legitymacja studencka (do wglądu) - w celu potwierdzenia tożsamości,
-    na żądanie organu - odpis skrócony polskiego aktu urodzenia, odpis skrócony polskiego aktu małżeństwa, orzeczenie sądu w przypadku niezgodności danych osobowych, poświadczenie obywatelstwa polskiego.
DO WNIOSKU ZŁOŻONEGO PRZEZ ePUAP NALEŻY ZAŁĄCZYĆ:
-    1 fotografię kolorową o wymiarach co najmniej 492 x 633 pikseli i wielkości nie przekraczającej 2,5 MB, spełniającą wymogi, o których mowa powyżej.
-    JEŚLI WYMAGANE - zaświadczenie o niepełnosprawności, zaświadczenie wspólnoty wyznaniowej, orzeczenie sądu o ustanowieniu opiekunem prawnym lub kuratorem.
Powinny być one odwzorowane cyfrowo, opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.
ORYGINAŁ TYCH DOKUMENTÓW PRZEDKŁADA SIĘ PRZY ODBIORZE DOWODU OSOBISTEGO

III.    Opłaty

Nie podlega opłacie.

IV.    Jednostka organizacyjna

Urząd Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich - pokój 002, parter.

V.    Termin i sposób załatwienia sprawy

Wydanie dowodu następuje nie później niż w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku. W uzasadnionych przypadkach termin ten może zostać przedłużony.
WNIOSEK SKŁADA:
-    osoba pełnoletnia, posiadająca pełnię władz publicznych,
-    osoba, której do ukończenia 18 roku życia pozostało nie więcej niż 30 dni,
-    osoba, która musi wymienić dowód osobisty z powodu zmiany danych osobowych lub upływu terminu ważności,
-    rodzic/opiekun prawny - dla osoby małoletniej lub osoby, której ubezwłasnowolnienie potwierdzone jest wyrokiem sądu,
-    kurator - dla osoby, której ograniczenie do czynności prawnych zostało potwierdzone wyrokiem sądu,
-    osoba, która utraciła dowód osobisty lub uległ on zniszczeniu wypełniając formularz zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego,
-    osoba, która mimo ważności swojego dowodu osobistego chce mieć dowód osobisty z warstwą elektroniczną,
-    osoba, która w warstwie elektronicznej nie ma zamieszczonego certyfikatu podpisu osobistego lub certyfikatu identyfikacji i uwierzytelnienia,
-    opiekun prawny lub kurator w przypadku ubezwłasnowolnienia całkowitego lub częściowego posiadacza dowodu osobistego, w którego dowodzie osobistym w warstwie elektronicznej został zamieszczony certyfikat podpisu osobistego.
Osoba, dla której ma być wydany dowód osobisty musi być obecna przy składaniu wniosku, z wyjątkiem dzieci do lat 5.
Złożenie wniosku o wydanie nowego dowodu osobistego i unieważnienie poprzedniego dowodu z powodu kradzieży tożsamości następuje tylko gdy wnioskodawca złoży formularz zgłoszenia nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych i przedstawi organowi gminy:
-    potwierdzenie złożenia organowi uprawnionemu do prowadzenia dochodzeń zawiadomienia o podejrzeniu nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych, w tym serii i numeru dowodu osobistego,
-    albo dokument potwierdzającego wszczęcie z urzędu przez organ uprawniony do prowadzenia dochodzeń w zakresie nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych,
-    albo decyzję Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych stwierdzających naruszenie przepisów o ochronie danych w zakresie bezpieczeństwa danych osobowych posiadacza dowodu osobistego, w tym serii i numeru dowodu osobistego,
WNIOSEK O WYDANIE DOWODU OSOBISTEGO SKŁADA SIĘ:
-    co najmniej 30 dni przed upływem terminu ważności dowodu osobistego,
-    niezwłocznie w przypadku:
1)   zmiany danych zawartych w dowodzie osobistym, z wyjątkiem zmiany nazwy organu wydającego,
2)    utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego w stopniu utrudniającym lub uniemożliwiającym identyfikację jego posiadacza,
3)    zmiany wizerunku twarzy posiadacza dowodu osobistego w stosunku do wizerunku twarzy zamieszczonego w dowodzie osobistym w stopniu utrudniającym lub uniemożliwiającym identyfikację jego posiadacza.

ODBIÓR DOWODU OSOBISTEGO

Dowód Osobisty odbiera się w urzędzie gminy, w którym został osobiście złożony wniosek lub przesłany przez ePUAP:
-    wnioskodawca (składający wniosek w swoim imieniu),
-    rodzic/opiekun prawny - dowód wydany osobie do 13 roku życia lub osobie ubezwłasnowolnionej,
-    osoba posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych (np. osoba od 13 do 18 roku życia) lub rodzic tej osoby albo kurator,
-    pełnomocnik legitymujący się pełnomocnictwem szczególnym do dokonania odbioru dla osób, których wniosek został przyjęty w miejscu ich pobytu z uwagi na ich chorobę, niepełnosprawność lub inną niedającą się pokonać przeszkodę.

UWAGA! Jeśli wniosek był złożony przez rodzica/ opiekuna prawnego/ kuratora w imieniu osoby małoletniej, ubezwłasnowolnionej całkowicie lub częściowo poprzez skrzynkę ePUAP, OSOBA TA MUSI BYĆ OBECNA PRZY ODBIORZE DOWODU OSOBISTEGO.
Osoba odbierająca dowód przedkłada dotychczasowy dowód osobisty (który podlega unieważnieniu w chwili odbioru) lub dokument potwierdzający legalność pobytu osoby, która nabyła obywatelstwo polskie (który zwraca przy odbiorze dowodu osobistego).
Nie musimy wychodzić z domu, by sprawdzić czy dowód osobisty jest gotowy do obioru. Wystarczy wejść na stronę i wpisać numer zawarty na potwierdzeniu złożenia wniosku otrzymany w urzędzie. Odpowiedź od razu pojawi się na ekranie. Usługa jest bezpłatna i nie wymaga dodatkowego logowania.

VI.    Tryb odwoławczy

Decyzja o odmowie wydania dowodu osobistego posiada rygor natychmiastowej wykonalności. Odwołanie od decyzji rozpatruje się w terminie 14 dni od daty jego złożenia.

VII.    Uwagi

Wszystkie dowody wydane przed dniem 1 marca 2015 r. zachowują ważność do upływu terminów w nich określonych.
Zmiana adresu dokonana przed 1 marca 2015 r. skutkuje unieważnieniem dowodu osobistego po 3 miesiącach i wymaga złożenia wniosku o wydanie nowego dokumentu.
Zmiana adresu zameldowania posiadacza dowodu osobistego po 1 marca 2015 r. nie stanowi podstawy do jego wymiany.

VIII.    Formularze

Wniosek o wydanie/wymianę dowodu osobistego

Formularz zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego,

Formularz zgłoszenia nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych

IX.    Inne informacje

Dowód osobisty podlega unieważnieniu:
1.    z dniem zgłoszenia do organu dowolnej gminy lub placówki konsularnej Rzeczypospolitej Polskiej utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego przez jego posiadacza lub przekazania do organu dowolnej gminy lub do polskiej placówki konsularnej przez osobę trzecią znalezionego dowodu osobistego,
2.    z dniem utraty obywatelstwa polskiego przez jego posiadacza,
3.    z dniem zgonu jego posiadacza,
4.    z dniem wydania decyzji o odmowie wydania dowodu osobistego w przypadku gdy fotografia załączona do wniosku przesłanego przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej nie spełnia wymogów lub wniosek został złożony z naruszeniem przepisów ustawy o dowodach osobistych,
5.    z dniem przekazania posiadaczowi nowego dowodu osobistego wydanego ze względu na zmianę wizerunku, utratę ważności lub zmianę danych zawartych w dowodzie osobistym,
6.    po upływie 4 miesięcy od daty zmiany danych, które zamieszcza się w dowodzie osobistym w przypadku niezłożenia przez posiadacza dowodu osobistego wniosku o jego wymianę,
7.    z dniem upływu ważności dowodu osobistego,
8.    z dniem unieważnienia certyfikatów.
WARSTWA ELEKTRONICZNA zawiera wszystkie dane, które znajdują się w warstwie graficznej i dodatkowo certyfikaty:
(1.)    potwierdzenia obecności,
(2.)    identyfikacji i uwierzytelnienie oraz
(3.)    podpisu osobistego, które w przyszłości służyć będą w usługach e-administracji i będą tak samo ważne jak podpis własnoręczny. Można go też używać do załatwiania innych spraw -  z firmami lub osobami, jeśli zgodzą się na to obie strony.
(4.)    Zamieszczenie w dowodzie osobistym kwalifikowanego certyfikatu podpisu elektronicznego wraz z danymi do składania tego podpisu oraz korzystanie z tego podpisu odbywa się na podstawie umowy posiadacza dowodu osobistego oraz dostawcy usługi zaufania. W przypadku unieważnienia dowodu osobistego skutkującego niemożnością korzystania z tego certyfikatu Skarb Państwa nie ponosi kosztów związanych z zakupem nowego kwalifikowanego certyfikatu podpisu elektronicznego.
Certyfikat (1) aktywny jest w każdym dowodzie, certyfikat (2) - dotyczy tylko osób o pełnej i ograniczonej zdolności do czynności prawnej i uaktywniony jest po nadaniu indywidualnego numeru PIN (4 cyfrowy), certyfikat (3) - aktywny będzie jeśli wyrazisz na to zgodę i nadany zostanie indywidualny numer PIN (6 cyfrowy). Może mieć go osoba pełnoletnia oraz która skończyła 13 lat, dla której o taki certyfikat wnioskuje rodzic. Z podpisu może jednak korzystać wyłącznie osoba dorosła, właściciel dowodu, gdy ukończy 18 lat. Osoby ubezwłasnowolnione częściowo lub całkowicie nie mają tego certyfikatu. Numery PIN nadaje posiadacz dowodu osobistego tzn. osoba, której dane są zamieszczone w dowodzie osobistym. Certyfikat podpisu osobistego dla osoby powyżej 13. roku życia zaktywizuje się dopiero po uzyskaniu pełnoletności. Możesz to zrobić przy odbiorze lub w dowolnym czasie w dowolnym urzędzie gminy bądź poprzez aplikację na www.gov.pl/web/mswia/bip.
Kod PUK otrzymany przy odbiorze dowodu osobistego, posłuży do odblokowania kodów PIN po trzykrotnym błędnym wprowadzeniu.
Wszystkie informacje dotyczące e-dowodu znajdują się na stronie http://edowod.gov.pl.

Lista wiadomości