Sprawy obywatelskie

Klauzule informacyjne

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych)

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności)

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego i ustawą z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska)

 

Wydanie dowodu osobistego

KARTA INFORMACYNA
URZĄD MIASTA I GMINY W PLESZEWIE
URZĄD STANU CYWILNEGO I SPRAW OBYWATELSKICH
tel. (062) 7428 317
fax (062) 7428 301

WYDANIE DOWODU OSOBISTEGO

  I. Podstawa prawna

?    Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U. z 2016 r. poz. 391)
?    Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (Dz. U. z 2015 r. poz. 212)
?    Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej, oraz o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r.  Nr 127, poz. 721 ze zm.)
?    Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r. poz. 1422 ze zm.)
?    Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. Nr 1114 ze zm.)
?    Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r. Nr 2135 ze zm.).


II. Wymagane dokumenty

Wniosek o wydanie/wymianę dowodu osobistego składa się w dowolnym organie gminy OSOBIŚCIE lub poprzez ELEKTRONICZNĄ SKRZYNKĘ PODAWCZĄ www.epuap.gov.pl
UWAGA: osoba, która nie ma możliwości złożenia wniosku osobiście, spowodowanej chorobą, niepełnosprawnością lub inną niedającą się pokonać przeszkodą, powiadamia organ gminy, który zapewnia przyjęcie wniosku w miejscu pobytu tej osoby. Jeśli okoliczności te okażą się nieuzasadnione, organ gminy odmawia przyjęcia wniosku w miejscu wskazanym przez wnioskodawcę.

DO WNIOSKU O WYDANIE DOWODU OSOBISTEGO NALEŻY DOŁĄCZYĆ:

  • KOLOROWĄ FOTOGRAFIĘ na papierze fotograficznym lub papierze fotograficznym przeznaczonym do drukarek, o wymiarach 35 x 45 mm, wykonaną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed złożeniem wniosku, na jednolitym jasnym tle, mającą dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry, obejmującą wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazującą wyraźne oczy, zwłaszcza źrenice i przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami, nie przesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami.

DOPUSZCZA SIĘ FOTOGRAFIĘ:


? w ciemnych okularach, w przypadku osoby z wadą wzroku potwierdzoną przez orzeczenie o niepełnosprawności,
? w nakryciu głowy, zgodnie z wymogami wyznawanej religii potwierdzone przez zaświadczenie wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej,

  • dokument (oryginał do wglądu) o ustanowieniu opiekunem prawnym lub kuratorem nad wnioskodawcą,
  • dotychczasowy dowód osobisty lub ważny dokument paszportowy, legitymacja szkolna, legitymacja studencka (do wglądu)   ? w celu potwierdzenia tożsamości,
  • na żądanie organu ? odpis skrócony polskiego aktu urodzenia, odpis skrócony polskiego aktu małżeństwa, orzeczenie sądu w przypadku niezgodności danych osobowych, poświadczenie obywatelstwa polskiego.

DO WNIOSKU ZŁOŻONEGO PRZEZ ePUAP NALEŻY ZAŁACZYĆ:

  • 1 fotografię kolorową o wymiarach co najmniej 492 x 610 pikseli i wielkości nie przekraczającej 2,5 MB, spełniającą wymogi, o których mowa powyżej
  • JEŚLI WYMAGANE - zaświadczenie o niepełnosprawności, zaświadczenie wspólnoty wyznaniowej, orzeczenie sądu o ustanowieniu opiekunem prawnym lub kuratorem.

Powinny być one odwzorowane cyfrowo, opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP

ORYGINAŁ TYCH DOKUMENTÓW PRZEDKŁADA SIĘ PRZY ODBIORZE DOWODU OSOBISTEGO


III. Opłaty


Nie podlega opłacie.


IV. Termin i sposób załatwienia sprawy


Wydanie dowodu następuje nie później niż w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku. W uzasadnionych przypadkach termin ten może zostać przedłużony.

WNIOSEK SKŁADA:
? osoba pełnoletnia, posiadająca pełnię władz publicznych,
? osoba, której do ukończenia 18 roku życia pozostało nie więcej niż 30 dni,
? rodzic/opiekun prawny - dla osoby małoletniej lub osoby, której ubezwłasnowolnienie potwierdzone jest wyrokiem sądu,
? kurator - dla osoby, której ograniczenie do czynności prawnych zostało potwierdzone wyrokiem sądu.
Osoba, dla której ma być wydany dowód osobisty musi być obecna przy składaniu wniosku, z wyjątkiem dzieci do lat 5.   
    
WNIOSEK O WYDANIE DOWODU OSOBISTEGO SKŁADA SIĘ:
? co najmniej 30 dni przed upływem terminu ważności dowodu osobistego,
? niezwłocznie w przypadku:
o zmiany danych zawartych w dowodzie osobistym, z wyjątkiem zmiany nazwy organu wydającego,
o utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego w stopniu utrudniającym lub uniemożliwiającym identyfikację jego posiadacza,
o zmiany wizerunku twarzy posiadacza dowodu osobistego w stosunku do wizerunku twarzy zamieszczonego w dowodzie osobistym w stopniu utrudniającym lub uniemożliwiającym identyfikację jego posiadacza.


ODBIÓR DOWODU OSOBISTEGO
Dowód Osobisty odbiera się w urzędzie gminy, w którym został złożony wniosek:

  • wnioskodawca (składający wniosek w swoim imieniu),
  • rodzic/opiekun prawny - dowód wydany osobie do 13 roku życia lub osobie ubezwłasnowolnionej,
  • osoba posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych (np. osoba od 13 do 18 roku życia) lub rodzic tej osoby albo kurator,
  • pełnomocnik legitymujący się pełnomocnictwem szczególnym do dokonania odbioru dla osób, których wniosek został przyjęty w miejscu ich pobytu z uwagi na ich chorobę, niepełnosprawność lub inną niedającą się pokonać przeszkodę.

UWAGA! Jeśli wniosek był złożony przez rodzica/ opiekuna prawnego/ kuratora w imieniu osoby małoletniej, ubezwłasnowolnionej całkowicie lub częściowo poprzez skrzynkę ePUAP, OSOBA TA MUSI BYĆ OBECNA PRZY ODBIORZE DOWODU OSOBISTEGO.
Osoba odbierająca dowód przedkłada dotychczasowy dowód osobisty (który podlega unieważnieniu w chwili odbioru) lub dokument potwierdzający legalność pobytu osoby, która nabyła obywatelstwo polskie (który zwraca przy odbiorze dowodu osobistego).
Wszystkie dowody wydane przed dniem 01 marca 2015 r. zachowują ważność do upływu terminów w nich określonych.
Uwaga! Zmiana adresu dokonana przed 1 marca 2015 r. skutkuje unieważnieniem dowodu osobistego po 3 miesiącach i wymaga złożenia wniosku o wydanie nowego dokumentu.
Zmiana adresu zameldowania posiadacza dowodu osobistego po 1 marca 2015 r. nie stanowi podstawy do jego wymiany.

V. Jednostka organizacyjna

Urząd Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich ? pokój 207, II piętro

VI. Tryb odwoławczy

Decyzja o odmowie wydania dowodu osobistego posiada rygor natychmiastowej wykonalności. Odwołanie od decyzji rozpatruje się w terminie 14 dni od daty jego złożenia.

VII. Uwagi

UTRATA / USZKODZENIE DOWODU OSOBISTEGO


Utratę lub uszkodzenie dowodu zgłasza:
? posiadacz dowodu osobistego - niezwłocznie, osobiście,
? rodzic/opiekun prawny/kurator w imieniu osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych.
Utratę dowodu lub uszkodzenia należy zgłosić na formularzu utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego:


? w organie dowolnej gminy,
? w dowolnej placówce konsularnej Rzeczypospolitej Polskiej- osoby przebywające poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osobiście lub pisemnie za pomocą poczty lub telefaksu,
? w formie dokumentu elektronicznego korzystając ze strony epuap.gov.pl w organie gminy, który wydał dowód osobisty,
Posiadaczowi dowodu osobistego, który dokonał osobistego zgłoszenia w organie gminy lub placówce konsularnej Rzeczypospolitej Polskiej utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego, wydaje się nieodpłatnie zaświadczenie o utracie lub uszkodzeniu dokumentu.
Osobom, które zgłosiły utratę lub uszkodzenie dowodu osobistego do placówki konsularnej za pomocą poczty, telefaksu lub dokumentu elektronicznego w organie, który wydał dowód wydaje się zaświadczenie na żądanie. Ważne jest do czasu wydania nowego dowodu osobistego, nie dłużej niż przez 2 miesiące.
Dowód osobisty jest dokumentem stwierdzającym tożsamość i obywatelstwo polskie osoby na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz innych państw członkowskich Unii Europejskiej, państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego nienależących do Unii Europejskiej oraz państw niebędących stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, których obywatele mogą korzystać ze swobody przepływu osób na podstawie umów zawartych przez te państwa ze Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi oraz na podstawie jednostronnych decyzji innych państw, uznających ten dokument za wystarczający do przekraczania ich granic.
Prawo do posiadania dowodu osobistego przysługuje każdemu obywatelowi Rzeczypospolitej Polskiej.
Pełnoletni obywatel Rzeczypospolitej Polskiej zamieszkujący na jej terytorium jest obowiązany posiadać jeden ważny dowód osobisty.
Dowód osobisty wydany osobie, która nie ukończyła 5 roku życia, jest ważny przez okres 5 lat; wydany osobie, która ukończyła 5 rok życia, jest ważny przez okres 10 lat od daty wydania dowodu osobistego.

VIII. Formularze


WNIOSEK O WYDANIE DOWODU OSOBISTEGO POBRANY ZE STRONY INTERNETOWEJ NALEŻY WYDRUKOWAĆ NA JEDNEJ KARTCE FORMATU A4 ? DWUSTRONNIE, W NIEZMIENIONEJ FORMIE.

Wnosek o wydanie dowody osobistego - pobierz dokument - format pdf

Zgloszenie utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego - pobierz dokument - format pdf

IX. Inne informacje


W uzasadnionych przypadkach organ gminy może wydać dowód osobisty na wniosek, do którego została dołączona fotografia przedstawiająca osobę z zamkniętymi oczami, innym niż naturalny wyrazem twarzy lub z otwartymi ustami.
Dowód osobisty podlega unieważnieniu:
1. z dniem zgłoszenia do organu dowolnej gminy lub placówki konsularnej Rzeczypospolitej Polskiej utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego przez jego posiadacza lub przekazania do organu dowolnej gminy lub do polskiej placówki konsularnej przez osobę trzecią znalezionego dowodu osobistego,
2. z dniem utraty obywatelstwa polskiego przez jego posiadacza,
3. z dniem zgonu jego posiadacza,
4. z dniem wydania decyzji o odmowie wydania dowodu osobistego w przypadku gdy fotografia załączona do wniosku przesłanego przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej nie spełnia wymogów lub wniosek został złożony
z naruszeniem przepisów ustawy o dowodach osobistych,
5. z dniem przekazania posiadaczowi nowego dowodu osobistego wydanego ze względu na zmianę wizerunku, utratę ważności lub zmianę danych zawartych w dowodzie osobistym,
6.  po upływie 4 miesięcy od daty zmiany danych, które zamieszcza się w dowodzie osobistym w przypadku niezłożenia przez posiadacza dowodu osobistego wniosku
o jego wymianę,
7.  z dniem upływu ważności dowodu osobistego.

Sprawdź, czy Twój dowód osobisty jest gotowy  


Nie musimy już wychodzić z domu, by sprawdzić czy nasz dowód osobisty jest gotowy do obioru. Wystarczy wejść na stronę https://obywatel.gov.pl/dowody-osobiste/sprawdz-czy-twoj-dowod-osobisty-jest-gotowy i wpisać numer zawarty na potwierdzeniu złożenia wniosku, który wcześniej otrzymaliśmy w urzędzie. Odpowiedź od razu pojawi się na ekranie. Usługa jest bezpłatna i nie wymaga dodatkowego logowania.

Lista wiadomości