Sprawy obywatelskie

Klauzule informacyjne

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych)

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności)

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego i ustawą z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska)

 

Nadanie numeru PESEL

I. Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2018 r. poz. 1382 ze zm.),
 • rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 4 stycznia 2012 r. w sprawie nadania lub zmiany numeru PESEL (Dz. U. z 2015 r. poz. 1984),
 • rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie trybu rejestracji danych w rejestrze PESEL oraz w rejestrach (Dz. U. poz. 2484),
 • rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24 grudnia 2014 w sprawie trybu i terminów przekazywania danych pomiędzy rejestrem PESEL a rejestrami centralnymi (D.U. poz. 1942 ze zm.).


II. Podstawa prawna

Osobie, której dane są gromadzone w rejestrze PESEL i rejestrze mieszkańców, nadaje się numer identyfikacyjny Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności.

Nadanie numeru PESEL z urzędu

O nadanie numeru PESEL z urzędu występują:

 • kierownik urzędu stanu cywilnego sporządzający akt urodzenia dla dzieci obywateli polskich i cudzoziemców zamieszkałych i urodzonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • organ gminy właściwy do zameldowania na pobyt stały albo pobyt czasowy;
 • organ wydający polski dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport) dla obywateli polskich w związku z ubieganiem się o polski dokument tożsamości;
 • organ gminy właściwy dla dzielnicy Śródmieście miasta stołecznego Warszawy dla osób, dla których nie można ustalić organu właściwego w sposób wskazany powyżej.


Nadawanie numeru PESEL na wniosek:

Osobie obowiązanej na podstawie odrębnych przepisów do posiadania numeru PESEL numer nadaje minister właściwy do spraw informatyzacji na jej wniosek. Organem właściwym do przyjęcia wniosku o nadanie numeru PESEL jest organ gminy, który dokonał zameldowania na pobyt stały lub czasowy, a przypadku braku miejsca zameldowania, organ gminy właściwy dla siedziby pracodawcy. W razie niemożności ustalenia właściwego organu gminy - organ gminy właściwy dla dzielnicy Śródmieście miasta stołecznego Warszawy. Właściwość miejscowa organu gminy do przyjęcia wniosku o nadanie numeru PESEL dotyczy osoby, dla której ma być nadany numer.

Osoba lub jej przedstawiciel ustawowy składa umotywowany pisemny wniosek wraz z dokumentami potwierdzającymi dane we wniosku (np. paszport, akty stanu cywilnego, itp.) do właściwego organu gminy. We wniosku o nadanie numeru PESEL należy podać faktyczną podstawę prawną, z której wynika obowiązek posiadania numeru PESEL. W przypadku, gdy jakiś podmiot/urząd (np. ZUS czy Urząd Skarbowy) wymaga podania numeru PESEL, to powinien wskazać również przepis prawa, z którego wynika obowiązek posiadania tego numeru. Z wnioskiem o nadanie numeru PESEL może również wystąpić pełnomocnik, wówczas do wniosku należy dołączyć także stosowne pełnomocnictwo wraz z potwierdzeniem uiszczenia opłaty skarbowej od pełnomocnictwa.

Wniosek możesz złożyć również drogą elektroniczną - jeśli masz Profil Zaufany na platformie ePUAP lub bezpieczny podpis elektroniczny.

Zmiana numeru PESEL

Numer PESEL jest zmieniany w przypadku:

 • sprostowania daty urodzenia;
 • zmiany płci;
 • nadania numeru PESEL na skutek omyłki organu administracji publicznej mającej wpływ na numer PESEL lub wprowadzenia w błąd organu administracji publicznej co do tożsamości osoby.

Organem właściwym do wystąpienia o zmianę numeru PESEL jest:

 • kierownik urzędu stanu cywilnego dokonujący w akcie urodzenia zmian w zakresie sprostowania aktu urodzenia lub zmiany płci
 • organ, który wystąpił o nadanie numeru PESEL z urzędu lub przyjął wniosek o nadanie tego numeru w przypadku omyłki urzędnika

Organ, który wystąpił o nadanie lub zmianę numeru PESEL, powiadamia osobę o nadaniu lub zmianie tego numeru. Raz nadany numer PESEL nie może być ponownie nadany innej osobie. Osoba, której zmieniono numer PESEL, nie może posługiwać się poprzednio nadanym numerem PESEL, od chwili powiadomienia o zmianie.

III. Wymagane dokumenty

wniosek o nadanie numeru PESEL - pobierz go i wypełnij, a następnie wydrukuj go obustronnie. Jeżeli nie możesz go wydrukować, wypełnisz go u nas (adres znajdziesz poniżej); dokument, który potwierdzi Twoją tożsamość i inne dane, które wpiszesz we wniosku.

IV. Opłaty

Nadanie numeru PESEL jest bezpłatne.

Pełnomocnictwo - 17zł.

W przypadku, gdy pełnomocnikiem będzie Twój mąż, żona, rodzic, dziecko, rodzeństwo, dziadkowie, wnuki - pełnomocnictwo jest bezpłatne

Opłatę możesz zrobić:

 • kartą płatniczą, parter - pokój nr 008;
 • przelewem na konto opłaty skarbowej Urzędu Miasta i Gminy Pleszew:
  nr konta 40 8407 0003 0007 1000 2000 0413 (Bank BS);
 • gotówką w kasie Urzędu - pokój nr 011.


V. Termin załatwienia sprawy

Twój wniosek zostanie przyjęty od razu. Jeśli podstawa do nadania numeru PESEL będzie właściwa - otrzymasz powiadomienie o nadaniu numeru PESEL. Jeśli we wniosku będą jakieś braki - poprosimy Cię o ich uzupełnienie.

VI. Tryb odwoławczy

Nie występuje.

VII. Jednostka odpowiedzialna

Urząd Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich - pokój 002, parter

VIII. Formularze

Pobierz plik

IX. Instrukcja numeru PESEL

Numer PESEL jest to 11 - cyfrowy, stały symbol numeryczny, jednoznacznie identyfikujący określoną osobę fizyczną.
Jego postać przedstawia rysunek

PESEL 0 4 0 5 1 4 0 1 4 5 8
POZYCJA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


gdzie:
- na pozycji 1-2 umieszczone są dwie ostatnie cyfry roku urodzenia,
- na pozycji 3-4 umieszczone są dwie cyfry miesiąca urodzenia,
- na pozycji 5-6 umieszczone są dwie cyfry dnia urodzenia,
- na pozycji 7-10 umieszczony jest liczba porządkowa z oznaczeniem płci,
- na pozycji 11 umieszczona jest liczba kontrolna.

Informacja o płci osoby, której zestaw informacji jest identyfikowany zawarta jest na 10 pozycji numeru PESEL.

cyfry 0, 2, 4, 6, 8 - oznaczają płeć żeńską
cyfry 1, 3, 5, 7, 9 - oznaczają płeć męską

Jeżeli urodziłeś się po 2000 roku, odczytanie Twojego nowego numeru PESEL może sprawiać trudność.

Oto krótka instrukcja, jak poprawnie odczytać numer PESEL.
Przykład:

Data urodzin to: 28.10.2011 r. (28. października 2011 r.).

Przykładowy PESEL wygląda następująco: 11302845081.

Co znaczą poszczególne liczby?

11302845081
Dwie pierwsze cyfry oznaczają rok, w tym przypadku 2011.
11302845081
Zaznaczone na czerwono cyfry, to miesiąc urodzenia, do którego zawsze dodajemy "20", tak więc miesiąc październik (10) + 20 = 30.
11302845081
Zaznaczone na niebiesko cyfry, to dzień urodzenia. Znaczenie pozostałych cyfr nie uległo zmianie.

Lista wiadomości