Sprawy obywatelskie

Klauzule informacyjne

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych)

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności)

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego i ustawą z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska)

 

Głosowanie przez pełnomocnika

 

 

KARTA INFORMACYNA
URZĄD MIASTA I GMINY W PLESZEWIE
URZĄD STANU CYWILNEGO I SPRAW OBYWATELSKICH
tel. (062) 7428 317
fax (062) 7428 301

 

Głosowanie przez pełnomocnika

 

I.    Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754 ze zm.);

  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 lipca 2011 r. w sprawie sporządnia aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej,  Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej, do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast (Dz.U. z 2015 r. poz. 1724 ze zm.);

  • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rady powiatu, sejmików województw i rady dzielnic m.st. Warszawy  oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast (Dz. U. poz. 1561).


II.    Wymagane dokumenty

Wyborca, który najpóźniej w dniu wyborów kończy 75 lat oraz  wyborcy posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:

1) całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 2, i niezdolności do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1270 ze zm.);

2) niezdolności do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy wymienionej w pkt 1;

3) całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy wymienionej w pkt 1;

4) orzeczenie o zaliczeniu do I grupy inwalidów;

5) orzeczenie o zaliczeniu do II grupy inwalidów;

a także osoby o stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.

 Pełnomocnikiem może być osoba wpisana do rejestru wyborców w tej samej gminie, co udzielający pełnomocnictwa do głosowania.

Pełnomocnikiem nie może być:

1) osoba wchodząca w skład komisji obwodowej właściwej dla obwodu głosowania osoby udzielającej pełnomocnictwa do głosowania;

2) mąż zaufania;

3) obserwator społeczny;

4) osoba kandydująca w wyborach.

Pełnomocnictwo do głosowania można przyjąć maksymalnie od dwóch osób jeżeli co najmniej jedną z nich wstępny, zstępny, małżonek, brat, siostra lub osoba pozostająca w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli w stosunku do pełnomocnika.

Akt pełnomocnictwa do głosowania sporządza się na wniosek wyborcy złożony najpóźniej w 9. dniu przed dniem wyborów tj. 12 października 2018 r.

Akt pełnomocnictwa sporządzony przed pierwszym głosowaniem dotyczy również ponownego głosowania w wyborach burmistrza, jeżeli będzie ono przeprowadzone. Natomiast wyborca, który nie złożył wniosku o sporządzenie aktu pełnomocnictwa przed pierwszym głosowaniem, może po dniu pierwszego głosowania złożyć wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa, najpóźniej w 9. dniu przed dniem ponownego głosowania, tj. 26 października 2018 r.

Do wniosku dołącza się:

- pisemną zgodę osoby mającej być pełnomocnikiem na przyjecie pełnomocnictwa;
- kopię aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o ustaleniu stopnia niepełnosprawności, jeżeli wyborca udzielający pełnomocnictwa w dniu głosowania nie będzie miał ukończonych 75 lat;
- kopię dokumentu potwierdzającego pozostawanie wyborcy z osobą, która wyraziła zgodę na przyjecie pełnomocnictwa, w stosunku przysposobienia, opieki, kurateli, gdy taki stosunek istnieje.

W celu sporządzenia aktu pełnomocnictwa wyborca składa wniosek do Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew, jeżeli jest w niej wpisany do rejestru wyborców.

Akt pełnomocnictwa do głosowania jest sporządzany w miejscu zamieszkania wyborcy udzielającego pełnomocnictwa lub jeżeli wyborca zwróci się o to we wniosku: w innym miejscu na terenie Miasta i Gminy Pleszew.

Jeżeli wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania nie spełnia ustawowych warunków wyborca jest wzywany, w terminie 3 dni od doręczenia wezwania, do usunięcia wad wniosku. Jeżeli wad nie można usunąć albo nie zostały usunięte w terminie następuje odmowa sporządzenia aktu, która jest sporządzana na piśmie i doręczona wraz z uzasadnieniem wyborcy.

Wyborca ma prawo cofnięcia pełnomocnictwa do głosowania poprzez oświadczenie złożone w tut. Urzędzie najpóźniej 2 dnia przez dniem wyborów lub w dniu wyborów przez doręczenie takiego oświadczenia właściwej komisji obwodowej.

Wyborca, który udzielił pełnomocnictwa może głosować osobiście w lokalu wyborczym, pod warunkiem, że wcześniej nie oddał głosu jego pełnomocnik. Głosowanie osobiste przez wyborcę powoduje wygaśniecie pełnomocnictwa.

III.    Opłaty
Czynności nie podlegają opłacie skarbowej.

IV.    Termin i sposób załatwienia

W przypadku, kiedy wniosek spełnia warunki upoważniony pracownik tut. Urzędu niezwłocznie uzgadnia z wyborcą lub osobą, która wyraziła zgodę na przyjęcie pełnomocnictwa termin sporządzenia aktu pełnomocnictwa. W razie braku uzgodnienia terminu, termin wyznacza upoważniony pracownik tut. Urzędu.

V.    Jednostka organizacyjna

Urząd stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta i Gminy Pleszew, ul. Rynek 1, 63-300 Pleszew - pokój 002, 003, parter.

VI.    Tryb odwoławczy

Brak.

VII.    Uwagi

Wniosek musi zostać sporządzony na piśmie oraz podpisany przez wyborcę (osobę uprawnioną do udziału w wyborach) lub w przypadku, gdy osoba ta nie może lub nie umie złożyć podpisu, przez osobę, która wyraziła zgodę na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania, i wraz z załącznikami, w tym z oryginalną podpisaną zgodą na przyjęcie pełnomocnictwa, osobiście przekazany lub w inny sposób doręczony do Urzędu (np. za pośrednictwem innej osoby, w tym, która wyraziła zgodę na przyjęcie pełnomocnictwa, poczty, kuriera lub złożony w biurze podawczym Urzędu).

Datą złożenia wniosku jest data wpływu tego wniosku do Urzędu, a nie data jego nadania. Podpisany wniosek oraz podpisana zgoda mogą zostać również przesłane w formie elektronicznej - o ile dokumenty te podpisane zostały podpisem użytkownika posiadającego profil zaufany platformy ePUAP lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Niedopuszczalne jest doręczenie tych dokumentów w formie kserokopii lub skanu za pośrednictwem odpowiednio faksu lub poczty elektronicznej (e-mail), albo jego wydruku.

Nie mają prawa do głosowania przez pełnomocnika wyborcy przebywający w:

1) zakładach opieki zdrowotnej;

2) domach pomocy społecznej;

3) zakładach karnych i aresztach śledczych oraz ich oddziałach zewnętrznych, a także wyborcy głosujący korespondencyjnie.


VIII.    Formularze

Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach  - format pdf

Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania w wyborach - format pdf


IX.    Inne informacje

Pełnomocnictwo wygasa z mocy prawa w przypadku:

- śmierci albo utraty prawa wybierania przez udzielającego pełnomocnictwa lub pełnomocnika;

- wykreślenia z rejestru wyborców Miasta  i Gminy Pleszew pełnomocnika;

- wejście pełnomocnika w skład obwodowej komisji wyborczej właściwej dla miejsca zamieszkania   wyborcy lub zostanie mężem zaufania;

- wcześniejszego osobistego zagłosowania przez udzielającego pełnomocnictwa.

 

 

Lista wiadomości