VI Kadencja (rok 2013)

Zarządzenie Nr 147/VI/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 31 grudnia 2013 r.

Zarządzenie Nr 147/VI/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 31 grudnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji egzekucji administracyjnej podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 146/VI/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 31 grudnia 2013 r.

Zarządzenie Nr 146/VI/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 31 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany Instrukcji zasad ewidencji, poboru i windykacji opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 145/VI/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 31 grudnia 2013 r.

Zarządzenie Nr 145/VI/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 31 grudnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji zasad ewidencji i poboru podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych oraz należności cywilnoprawnych w Referacie Podatków i Opłat Lokalnych.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 144/VI/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 31 grudnia 2013 r.

Zarządzenie Nr 144/VI/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 31 grudnia 2013 r. w sprawie określenia wzorów dokumentów służących rozliczeniu udzielonych dotacji dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Miasta i Gminy Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 143/VI/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 31 grudnia 2013 r.

Zarządzenie Nr 143/VI/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 31 grudnia 2013 r. w sprawie instrukcji sporządzania, obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych w Urzędzie Miasta i Gminy Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 142/VI/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 31 grudnia 2013 r.

Zarządzenie Nr 142/VI/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 31 grudnia 2013 r. w sprawie przyjęcia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Miastu i Gminie Pleszew ustawami na 2014 rok.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 141/VI/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 grudnia 2013 r.

Zarządzenie Nr 141/VI/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2013.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 140/VI/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 grudnia 2013 r.

Zarządzenie Nr 140/VI/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie: nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 139/VI/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 20 grudnia 2013 r.

Zarządzenie Nr 139/VI/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie: regulaminu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pleszewie.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 138/VI/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 18 grudnia 2013 r.

Zarządzenie Nr 138/VI/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie: nabycia nieruchomości do gminnego zasobu nieruchomości.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 137/VI/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 17 grudnia 2013 r.

Zarządzenie Nr 137/VI/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie: wprowadzenia procedury wyłonienia wykonawcy przy udzieleniu zamówień publicznych, w ramach projektu "Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta i Gminy Pleszew", współfinansowanego przez Unię Europejską, ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 136/VI/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 16 grudnia 2013 r.

Zarządzenie Nr 136/VI/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie przyznania dotacji organizacji pozarządowej na realizację zadań publicznych w latach 2014-2016 z zakresu pomocy społecznej.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 135/VI/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 10 grudnia 2013 r.

Zarządzenie Nr 135/VI/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia przetargów.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 134/VI/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 9 grudnia 2013 r.

Zarządzenie Nr 134/VI/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 9 grudnia 2013 r. w sprawie: nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 133/VI/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 29 listopada 2013 r.

Zarządzenie Nr 133/VI/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie: zasad sporządzania deklaracji podatkowej cząstkowej VAT-7 przez gminne jednostki budżetowe oraz zasad wystawiania i otrzymywania faktur.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 132/VI/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 29 listopada 2013 r.

Zarządzenie Nr 132/VI/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie: zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2013.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 131/VI/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 29 listopada 2013 r.

Zarządzenie Nr 131/VI/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie dochodów i wydatków z ZFŚS oraz rodzaju świadczeń i wysokości ich dofinansowania w 2013 r.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 130/VI/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 29 listopada 2013 r.

Zarządzenie Nr 130/VI/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie: ustalenia ceny lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w części wspólnej budynku i w prawie użytkowania wieczystego gruntu.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 129/VI/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 27 listopada 2013 r.

Zarządzenie Nr 129/VI/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie: powołania Komisji Oceniającej oferty podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 128/VI/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 22 listopada 2013 r.

Zarządzenie Nr 128/VI/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.
 

Zarządzenie Nr 127/VI/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 22 listopada 2013 r.

Zarządzenie Nr 127/VI/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie: nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 126/VI/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 22 listopada 2013 r.

Zarządzenie Nr 126/VI/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie: nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 125/VI/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 22 listopada 2013 r.

Zarządzenie Nr 125/VI/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie: nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 124/VI/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 12 listopada 2013 r.

Zarządzenie Nr 124/VI/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 12 listopada 2013 r. w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 104 /VI/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 1 października 2013 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzania przetargów.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 123/VI/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 8 listopada 2013 r.

Zarządzenie Nr 123/VI/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 8 listopada 2013 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji egzekucji administracyjnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Pobierz dokument - format pdf


Zarządzenie Nr 122/VI/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 8 listopada 2013 r.

Zarządzenie Nr 122/VI/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 8 listopada 2013 r. w sprawie: ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2014-2032.
 
 

Zarządzenie Nr 121/VI/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 8 listopada 2013 r.

Zarządzenie Nr 121/VI/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 8 listopada 2013 r. w sprawie: przyjęcia projektu budżetu Miasta i Gminy Pleszew na 2014 rok.
 
 

Zarządzenie Nr 120/VI/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 31 października 2013 r.

Zarządzenie Nr 120/VI/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 31 października 2013 r. w sprawie: zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2013.
 

Zarządzenie Nr 119/VI/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 31 października 2013 r.

Zarządzenie Nr 119/VI/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 31 października 2013 r. w sprawie: niekorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości.
 

Zarządzenie Nr 118/VI/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 28 października 2013 r.

Zarządzenie Nr 118/VI/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 28 października 2013 r. w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 92/VI/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 20 września 2012 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu w lokalach wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.
 

Zarządzenie Nr 117/VI/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 28 października 2013 r.

Zarządzenie Nr 117/VI/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 28 października 2013 r. w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia rokowań.

Pobierz plik - format pdf

Zarządzenie Nr 116/VI/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 28 października 2013 r.

Zarządzenie Nr 116/VI/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 28 października 2013 r. w sprawie: zmiany zarządzeia nr 4/VI/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew 17 stycznia 2013 r w sprawie regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzedzie Miasta i Gminy w Pleszewie.

Pobierz plik - format pdf

Zarządzenie Nr 115/VI/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 23 października 2013 r.

Zarządzenie Nr 115/VI/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 23 października 2013 r. w sprawie: ogłoszenia I rokowań na sprzedaż nieruchomości zabudowanej.

Pobierz plik - format pdf

Zarządzenie Nr 114/VI/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 18 października 2013 r.

Zarządzenie Nr 114/VI/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 18 października 2013 r. w sprawie: ustalenia ceny lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w części wspólnej budynku i w prawie użytkowania wieczystego gruntu.

Pobierz plik - format pdf

Zarządzenie Nr 113/VI/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 17 października 2013 r.

Zarządzenie Nr 113/VI/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 17 października 2013 r. w sprawie zmiany Regulaminu Pracy Urzędu Miasta i Gminy w Pleszewie.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 112/VI/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 15 października 2013 r.

Zarządzenie Nr 112/VI/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 15 października 2013 r. w sprawie: zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2013.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 111/VI/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 15 października 2013 r.

Zarządzenie Nr 111/VI/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 15 października 2013 r. w sprawie w sprawie przyznania dotacji organizacjom pozarządowem na realizację zadań publicznych w 2013r.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 110/VI/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 14 października 2013 r.

Zarządzenie Nr 110/VI/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 14 października 2013 r. w sprawie nabycia nieruchomości do gminnego zasobu nieruchomości.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 109/VI/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 14 października 2013 r.

Zarządzenie Nr 109/VI/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 14 października 2013 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargów.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 108/VI/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 7 października 2013 r.

Zarządzenie Nr 108/VI/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 7 października 2013 r. w sprawie ogłoszenia II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 107/VI/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 7 października 2013 r.

Zarządzenie Nr 107/VI/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 7 października 2013 r. w sprawie ogłoszenia II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 106/VI/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 1 października 2013 r.

Zarządzenie Nr 106/VI/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 1 października 2013 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu z tytułu dzierżawy gruntów użytkowanych na cele rolnicze stanowiące własność Miasta i Gminy Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 105/VI/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 1 października 2013 r.

Zarządzenie Nr 105/VI/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 1 października 2013 r. w sprawie wykazania do sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej w Piekarzewie.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 104/VI/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 1 października 2013 r.

Zarządzenie Nr 104/VI/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 1 października 2013 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzania przetargów.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 103/VI/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 września 2013 r.

Zarządzenie Nr 103/VI/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 września 2013 r. w sprawie: planu inwentaryzacji majątku Miasta i Gminy Pleszew na rok 2013.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 102/VI/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 września 2013 r.

Zarządzenie Nr 102/VI/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 września 2013 r. w sprawie: powołania komisji inwentaryzacyjnej, likwidacyjnej oraz zespołów spisowych.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 101/VI/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 września 2013 r.

Zarządzenie Nr 101/VI/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 września 2013 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2013r.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 100/VI/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 19 września 2013 r.

Zarządzenie Nr 100/VI/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 19 września 2013 r. w sprawie ustalenia ceny lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w części wspólnej budynku i zbycia prawa użytkowania wieczystego ułamkowej części gruntu.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 99/VI/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 19 września 2013 r.

Zarządzenie Nr 99/VI/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 19 września 2013 r. w sprawie ustalenia ceny lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w części wspólnej budynku i w prawie użytkowania wieczystego gruntu.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 98/VI/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 19 września 2013 r.

Zarządzenie Nr 98/VI/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 19 września 2013 r. w sprawie wykazania do sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej w Pleszewie przy ul. Prokopowskiej.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 97/VI/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 19 września 2013 r.

Zarządzenie Nr 97/VI/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 19 września 2013 r. w sprawie wykazania do sprzedaży nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Dobra Nadzieja.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 96/VI/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 19 września 2013 r.

Zarządzenie Nr 96/VI/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 19 września 2013 r. w sprawie wykazania do sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Dobra Nadzieja.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 95/VI/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 19 września 2013 r.

Zarządzenie Nr 95/VI/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 19 września 2013 r. w sprawie wykazania do sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Bronów.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 94/VI/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 19 września 2013 r.

Zarządzenie Nr 94/VI/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 19 września 2013 r. w sprawie wykazania do sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Bronów.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 93/VI/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 19 września 2013 r.

Zarządzenie Nr 93/VI/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 19 września 2013 r. w sprawie wykazania do sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej w Prokopowie.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 92/VI/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 19 września 2013 r.

Zarządzenie Nr 92/VI/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 19 września 2013 r. w sprawie wykazania do sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Zielona Łąka.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 91/VI/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 16 września 2013 r.

Zarządzenie Nr 91/VI/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 16 września 2013 r. w sprawie zimowego utrzymania ulic i dróg gminnych w okresie zimy 2013/2014 dla których Miasto i Gmina jest zarządcą.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 90/VI/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 13 września 2013 r.

Zarządzenie Nr 90/VI/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 13 września 2013 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 4/VI/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 17 stycznia 2013r. w sprawie regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Miasta i Gminy w Pleszewie.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 89/VI/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 11 września 2013 r.

Zarządzenie Nr 89/VI/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 11 września 2013 r. w sprawie niekorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości.
 

Zarządzenie Nr 88/VI/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 5 września 2013 r.

Zarządzenie Nr 88/VI/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 5 września 2013 r. w sprawie: przyznania klubom sportowym wsparcia finanasowego.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 87/VI/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 5 września 2013 r.

Zarządzenie Nr 87/VI/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 5 września 2013 r. w sprawie ustalenia maksymalnych cen za usługi cmentarne na terenie Cmentarza Komunalnego w Pleszewie.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 86/VI/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 5 września 2013 r.

Zarządzenie Nr 86/VI/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 5 września 2013 r. w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 16/V/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 04.02.2010 roku. w sprawie opłat za korzystanie z Cmentarza Komunalnego w Pleszewie.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 85/VI/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 2 września 2013 r.

Zarządzenie Nr 85/VI/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 2 września 2013 r. w sprawie: powołania Komisji Konkursowej do rozpatrzenia ofert w zakresie kultury fizycznej.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 84/VI/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 28 sierpnia 2013 r.

Zarządzenie Nr 84/VI/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 28 sierpnia 2013 r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na 2014 rok.

Pobierz dokument - format pdf

Pobierz załącznik - format pdf

Zarządzenie Nr 83/VI/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 28 sierpnia 2013 r.

Zarządzenie Nr 83/VI/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 26 sierpnia 2013 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Pleszew, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2013 roku, wykonaniu planu finansowego samorządowych instytucji kultury.

Pobierz dokument - format pdf

Pobierz załącznik - format pdf

Zarządzenie Nr 82/VI/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 26 sierpnia 2013 r.

Zarządzenie Nr 82/VI/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 26 sierpnia 2013 r. w sprawie ustalenia ceny lokalu mieszkalnego oraz udziału w nieruchomości wspólnej zbywanych na rzecz najemcy.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 81/VI/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 14 sierpnia 2013 r.

Zarządzenie Nr 81/VI/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 14 sierpnia 2013 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2013.

Pobierz dokument - format pdf

Pobierz załącznik - format pdf

Zarządzenie Nr 80/VI/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 06 sierpnia 2013 r.

Zarządzenie Nr 80/VI/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 06 sierpnia 2013 r. w sprawie: powołania komisji Egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 79/VI/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 5 sierpnia 2013 r.

Zarządzenie Nr 79/VI/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 5 sierpnia 2013 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 78/VI/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 31 lipca 2013 r.

Zarządzenie Nr 78/VI/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 31 lipca 2013 r. w sprawie: w sprawie zmiany bużetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2013

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 77/VI/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 lipca 2013 r.

Zarządzenie Nr 77/VI/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 lipca 2013 r. w sprawie: zmiany zarządzenie Nr 48/VI/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 4 czerwca 2013 r.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 76/VI/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 lipca 2013 r.

Zarządzenie Nr 76/VI/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 lipca 2013 r. w sprawie: zmiany zarządzenie Nr 52/VI/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 4 lipca 2013 r.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 75/VI/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 lipca 2013 r.

Zarządzenie Nr 75/VI/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 lipca 2013 r. w sprawie: ogłoszenia III przetargu ustenego nieograniczonego na sprzedaż ieruchomosci zabudowanej

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 74/VI/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 29 lipca 2013 r.

Zarządzenie Nr 74/VI/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 29 lipca 2013 r. w sprawie: Zmiany Regulaminu Strazy Miejskiej

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 73/VI/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 23 lipca 2013 r.

Zarządzenie Nr 73/VI/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 23 lipca 2013 r. w sprawie: Wykazani do sprzedaży wykazani do sprzedaży nieruchomosći zabudowanej

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 72/VI/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 23 lipca 2013 r.

Zarządzenie Nr 72/VI/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 23 lipca 2013 r. w sprawie: Wykazani do sprzedaży wykazani do sprzedaży nieruchomosći zabudowanej

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 71/VI/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 16 lipca 2013 r.

Zarządzenie Nr 71/VI/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 16 lipca 2013 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 70/VI/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 16 lipca 2013 r.

Zarządzenie Nr 70/VI/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 16 lipca 2013 r. w sprawie: zmiany budżetu MIasta i Gminy Pleszew na rok 2013.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 69/VI/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 16 lipca 2013 r.

Zarządzenie Nr 69/VI/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 16 lipca 2013 r. w sprawie: nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 68/VI/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 16 lipca 2013 r.

Zarządzenie Nr 68/VI/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 18 lipca 2013 r. w sprawie: nieskorzytsania z prawa pierwokupu nieruchomości

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 67/VI/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 03 lipca 2013 r.

Zarządzenie Nr 67/VI/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 03 lipca 2013 r. w sprawie: przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Taczanowie Drugim.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 66/VI/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 03 lipca 2013 r.

Zarządzenie Nr 66/VI/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 03 lipca 2013 r. w sprawie: przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Publicznych nr 3 w Pleszewie.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 65/VI/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 03 lipca 2013 r.

Zarządzenie Nr 65/VI/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 03 lipca 2013 r. w sprawie: przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Publicznych nr 2 w Pleszewie.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 64/VI/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 03 lipca 2013 r.

Zarządzenie Nr 64/VI/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 03 lipca 2013 r. w sprawie: przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Publicznego Przedszkola nr 2 w Pleszewie.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 63/VI/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 28 czerwca 2013 r.

Zarządzenie Nr 63/VI/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie przyznania dotacji organizacji pozarządowej na realizację zadania publicznego w 2013r.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 62/VI/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 28 czerwca 2013 r.

Zarządzenie Nr 62/VI/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie: wprowadzenia Instrukcji zasad ewidencji, poboru i windykacji opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 61/VI/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 28 czerwca 2013 r.

Zarządzenie Nr 61/VI/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2013.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 60/VI/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 26 czerwca 2013 r.

Zarządzenie Nr 60/VI/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie: oddania Stowarzyszeniu Kolejowych Przewozów Lokalnych Infrastruktura Sp. z o.o. i Linie Kolejowe Sp. z o.o. w zarządzanie operatorskie mienia przejętego od PKP S.A.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 59/VI/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 26 czerwca 2013 r.

Zarządzenie Nr 59/VI/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Muzeum Regionalnego w Pleszewie za 2012 rok.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 58/VI/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 26 czerwca 2013 r.

Zarządzenie Nr 58/VI/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej w Pleszewie za 2012 rok.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 57/VI/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 20 czerwca 2013 r.

Zarządzenie Nr 57/VI/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 20 czerwca 2013 r. w sprawie: przyznania dotacji organizacjom pozarządowym na realizacje zadań w 2013 r.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 56/VI/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 14 czerwca 2013 r.

Zarządzenie Nr 56/VI/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 14 czerwca 2013 r. w sprawie: powołania komisji ds. przeprowadzenia naboru na stanowisko dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pleszewie.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 55/VI/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 14 czerwca 2013 r.

Zarządzenie Nr 55/VI/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 14 czerwca 2013 r. w sprawie: wykazania do sprzedaży nieruchomości gruntowych niezabudowanych.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 54/VI/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 11 czerwca 2013 r.

Zarządzenie Nr 54/VI/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 11 czerwca 2013 r. w sprawie: powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Sowinie Błotnej.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 53/VI/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 6 czerwca 2013 r.

Zarządzenie Nr 53/VI/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 6 czerwca 2013 r. w sprawie: przeniesienia własności nieruchomości w drodze darowizny na rzecz Powiatu Pleszewskiego.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 52/VI/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 4 czerwca 2013 r.

Zarządzenie Nr 52/VI/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 4 czerwca 2013 r. w sprawie: wykazania do sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomość gruntową, niezabudowaną.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 51/VI/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 4 czerwca 2013 r.

Zarządzenie Nr 51/VI/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 4 czerwca 2013 r. w sprawie: wykazania do sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 50/VI/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 4 czerwca 2013 r.

Zarządzenie Nr 50/VI/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 4 czerwca 2013 r. w sprawie: wykazania do sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 49/VI/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 4 czerwca 2013 r.

Zarządzenie Nr 49/VI/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 4 czerwca 2013 r. w sprawie: wyrażenia zgody na ustanowienie za wynagrodzeniem służebności przesyłu obciążającej nieruchomości stanowiące własność Miasta i Gminy Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 48/VI/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 4 czerwca 2013 r.

Zarządzenie Nr 48/VI/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 4 czerwca 2013 r. w sprawie: wykazania do sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomość gruntową, niezabudowaną.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 47/VI/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 4 czerwca 2013 r.

Zarządzenie Nr 47/VI/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 4 czerwca 2013 r. w sprawie: wykazania do sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomość gruntową, niezabudowaną.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 46/VI/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 4 czerwca 2013 r.

Zarządzenie Nr 46/VI/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 4 czerwca 2013 r. w sprawie: wykazania do sprzedaży w trybie bezprzetargowym (na rzecz użytkownika wieczystego) nieruchomości gruntowej.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 45/VI/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 31 maja 2013 r.

Zarządzenie Nr 45/VI/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 31 maja 2013 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2013.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 44/VI/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 24 maja 2013 r.

Zarządzenie Nr 44/VI/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 24 maja 2013 r. w sprawie: wprowadzenia w Urzędzie Miasta i Gminy Pleszew Instrukcji postępowania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 43/VI/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 23 maja 2013 r.

Zarządzenie Nr 43/VI/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 23 maja 2013 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Sowinie Błotnej.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 42/VI/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 21 maja 2013 r.

Zarządzenie Nr 42/VI/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 10 maja 2013 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Kowalewie.
 
Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 41/VI/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 15 maja 2013 r.

Zarządzenie Nr 41/VI/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 10 maja 2013 r. w sprawie przyznania dotacji organizacjom pozarządowym na realizację zadań publicznych w 2013r.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 40/VI/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 10 maja 2013 r.

Zarządzenie Nr 40/VI/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 10 maja 2013 r. w sprawie powołania Komisji Społecznej ds. przydziału lokali mieszkalnych.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 39/VI/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 9 maja 2013 r.

Zarządzenie Nr 39/VI/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 9 maja 2013 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 38/VI/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 1 kwietnia 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na zmianę udziałów w nieruchomości wspólnej.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 38/VI/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 8 maja 2013 r.

Zarządzenie Nr 38/VI/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 8 maja 2013 r. w sprawie przygotowania i zapewnienia działania gminnego systemu wykrywania i alarmowania oraz wczesnego ostrzegania w Mieście i Gminie Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 37/VI/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 8 maja 2013 r.

Zarządzenie Nr 37/VI/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 8 maja 2013 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Kowalewie.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 36/VI/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 7 maja 2013 r.

Zarządzenie Nr 36/VI/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 7 maja 2013 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Sowinie Błotnej.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 35/VI/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 26 kwietnia 2013 r.

Zarządzenie Nr 35/VI/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2013.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 34/VI/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 22 kwietnia 2013 r.

Zarządzenie Nr 34/VI/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 22 kwietnia 2013 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2013.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 33/VI/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 17 kwietnia 2013 r.

Zarządzenie Nr 33/VI/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 17 kwietnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Kowalewie.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 32/VI/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 16 kwietnia 2013 r.

Zarządzenie Nr 32/VI/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 16 kwietnia 2013 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 31/VI/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 16 kwietnia 2013 r.

Zarządzenie Nr 31/VI/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 16 kwietnia 2013 r. w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 97/VI/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 27 września 2012r. w sprawie wykazania gruntów do oddania w użytkowanie wieczyste w trybie bezprzetargowym.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 30/VI/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 9 kwietnia 2013 r.

Zarządzenie Nr 30/VI/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 9 kwietnia 2013 r. w sprawie: ustalenia wytycznych dotyczących organizacji pracy szkół i przedszkoli prowadzonych przez Miasto i Gminę Pleszew na rok szkolny 2013/2014.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 29/VI/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 09 kwietnia 2013 r.

Zarządzenie Nr 29/VI/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 09 kwietnia 2013 r. w sprawie: nabycia lokalu użytkowego do gminnego zasobu nieruchomości.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 28/VI/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 04 kwietnia 2013 r.

Zarządzenie Nr 28/VI/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 04 kwietnia 2013 r. w sprawie przyznania dotacji organizacjom pozarządowym oraz podmiotom prowadzącym działalnośc pożyktu publicznego na realizację zadań publicznych w roku 2013r.

Pobierz tekst zarządzenia - format pdf

Zarządzenie Nr 27/VI/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 29 marca 2013 r.

Zarządzenie Nr 27/VI/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 29 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta i Gminy Pleszew za 2012 rok wraz z informacją o stanie mienia Miasta i Gminy za 2012 rok.

Pobierz tekst zarządzenia - format pdf

Informacja o stanie mienia komunalnego Miasta i Gminy Pleszew - format pdf

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Pleszew za rok 2012 - format pdf 

Sprawozdanie o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury Miasta i Gminy Pleszew za 2012 rok - format pdf

Zarządzenie Nr 26/VI/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 25 marca 2013 r.

Zarządzenie Nr 26/VI/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie: zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2013

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 25/VI/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 20 marca 2013 r.

Zarządzenie Nr 25/VI/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie: nabycia nieruchomości do gminnego zasobu nieruchomości.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 24/VI/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 14 marca 2013 r.

Zarządzenie Nr 24/VI/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie: wniesienia przez Miasto i Gminę Pleszew aportu rzeczowego do majątku Sport Pleszew Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Pleszewie.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 23/VI/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 14 marca 2013 r.

Zarządzenie Nr 23/VI/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie: wykazania do sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomość gruntową, niezabudowaną.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 22/VI/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 11 marca 2013 r.

Zarządzenie Nr 22/VI/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 11 marca 2013 r. w sprawie: opracowania planu obrony cywilnej Miasta i Gminy Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 21/VI/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 12 marca 2013 r.

Zarządzenie Nr 21/VI/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 12 marca 2013 r. w sprawie: przyznania dotacji organizacji pozarządowej na realizację zadania publicznego w 2013 r.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 20/VI/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 11 marca 2013 r.

Zarządzenie Nr 20/VI/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 11 marca 2013 r. w sprawie: dochodów i wydatków z ZFŚS oraz rodzaju świadczeń i wysokości ich dofinansowania w 2013 r.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 19/VI/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 4 marca 2013 r.

Zarządzenie Nr 19/VI/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 4 marca 2013 r. w sprawie: przyznania dotacji organizacji pozarządowej na realizację zadania publicznego w 2013 r.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 18/VI/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 28 lutego 2013 r.

Zarządzenie Nr 18/VI/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargów i rokowań.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 17/VI/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 27 lutego 2013 r.

Zarządzenie Nr 17/VI/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie: zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2013.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 16/VI/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 27 lutego 2013 r.

Zarządzenie Nr 16/VI/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie: wprowadzenia do użytku służbowego "Instrukcji w sprawie określenia procedury postępowania z kluczami oraz zabezpieczenia pomieszczeń i obiektów Urzędu Miasta i Gminy Pleszew".

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 15/VI/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 27 lutego 2013 r.

Zarządzenie Nr 15/VI/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie: zatwierdzenia "Instrukcji zarządzania bezpieczeństwa systemów informatycznych".

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 14/VI/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 27 lutego 2013 r.

Zarządzenie Nr 14/VI/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie: zatwierdzenia "Polityki bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych".

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 13/VI/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 27 lutego 2013 r.

Zarządzenie Nr 13/VI/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie: nagród za wysokie wyniki sportowe.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 12/VI/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 25 lutego 2013 r.

Zarządzenie Nr 12/VI/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 25 lutego 2013 r. w sprawie przyznania klubom sportowym wsparcia finansowego.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 11/VI/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 25 lutego 2013 r.

Zarządzenie Nr 11/VI/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 25 lutego 2013 r. w sprawie: wprowadzenia Księgi Procedur Audytu Wewnętrznego w Urzędzie Miasta i Gminy w Pleszewie.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 10/VI/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 21 lutego 2013r.

Zarządzenie Nr 10/VI/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 21 lutego 2013r. w sprawie wykazania do sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomość gruntową, niezabudowaną.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 9/VI/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 21 lutego 2013r.

Zarządzenie Nr 9/VI/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 21 lutego 2013r. w sprawie zamiany nieruchomości położonych w miejscowości Korzkwy.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 8/VI/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 19 lutego 2013 r.

Zarządzenie Nr 8/VI/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 23 stycznia 2013 r. w sprawie: powołania Komisji Konkursowej do rozpatrzenia ofert w zakresie kultury fizycznej.

Pobierz  plik - format pdf

Zarządzenie Nr 7/VI/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 13 lutego 2013 r.

Zarządzenie Nr 7/VI/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 13 lutego 2013 r. w sprawie ogłoszenia II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 6/VI/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 31 stycznia 2013 r.

Zarządzenie Nr 6/VI/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2013.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 5/VI/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 23 stycznia 2013 r.

Zarządzenie Nr 5/VI/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 23 stycznia 2013 r. w sprawie przyznania dotacji organizacjom pozarządowym i podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację zadań publicznych w 2013r.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 4/VI/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 17 stycznia 2013r.

Zarządzenie Nr 4/VI/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 17 stycznia 2013r. w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Miasta i Gminy w Pleszewie.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 3/VI/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 14 stycznia 2013 r.

Zarządzenie Nr 3/VI/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 14 stycznia 2013 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew nma rok 2013.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 2/VI/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 4 stycznia 2013 r.

Zarządzenie Nr 2/VI/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 4 stycznia 2013 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 62/VI/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie: powołania zespołu interdyscyplinarnego.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 1/VI/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 3 stycznia 2013 r.

Zarządzenie Nr 1/VI/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 3 stycznia 2013 r. w sprawie: wniosków o przyznanie nagród za wysokie wyniki sportowe.

Pobierz dokument - format pdf 

Pobierz wniosek - format pdf