Deklaracja dostępności cyfrowej

Oświadczenie w sprawie dostępności

Urząd Miasta i Gminy w Pleszewie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej bip.pleszew.pl zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. 2019 r. poz. 848) oraz Decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2018/1523 z dnia 11 października 2018 r. ustanawiającą wzór oświadczenia w sprawie dostępności zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2102 w sprawie dostępności stron internetowych i mobilnych aplikacji organów sektora publicznego.

W Urzędzie Miasta i Gminy w Pleszewie dla strony bip.pleszew.pl przeprowadzono samocenę dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz skorzystano z dostępnego narzędzia do oceny strony: Test - European Internet Inclusion Initiative, (http://checkers.eiii.eu/), z którego wynika, że strona internetowa bip.pleszew.pl spełnia wymagania w 97.58%.

Link do samooceny: http://checkers.eiii.eu/en/pagecheck2.0/?uuid=9c6511ce-5048-46f8-9ada-1e2f6713f9bb/

Status pod względem zgodności.

Strona internetowa dostępna jest częściowo zgodna z wytycznymi dla dostępności treści internetowych w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych (załącznik do ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. poz. 848), z powodu niezgodności wymienionych poniżej:

 1. Brak opisów zdjęć, tekstu alternatywnego oraz elementu na pierwszej stronie (przesuwane zdjęcia, tzw. slider) dla czytników obsługiwanych przez osoby niepełnosprawne.
 2. Brak opisu tekstowego modułu wyszukiwania informacji dla osób niepełnosprawnych.
 3. Linki prowadzące do materiałów na innych stronach/podstronach nie zawierają treści tekstowej, którą mogą odczytać programy dla niepełnosprawnych.
 4. Brak tytułu w zagnieżdżonych ramkach tzw. frame i iframe.

Informacje dodatkowe.

 1. Publikacja strony bip.pleszew.pl 2014-11-19
 2. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2014-11-19
 3. Osobą odpowiedzialną za dostępność cyfrową strony jest: Michał Stempniewicz.
 4. Kontakt z osobą odpowiedzialną za dostępność cyfrową strony: UMIG Pleszew, ul. Rynek 1, 63-300 Pleszew.
 5. Kontakt z osobą odpowiedzialną za dostępność cyfrową strony: email: serwis@pleszew.pl.
 6. Telefon do osoby odpowiedzialnej za dostępność cyfrową strony: 62 7428 356
 7. Strona aktualizowana na bieżąco.
 8. Gmina dołoży wszelkich starań, aby dostępność i użyteczność strony internetowe była na poziomie WCAG 2.0.
 9. W menu - Kontakt zawarte są dane teleadresowe instytucji.

Dostępność architektoniczna obiektów Gminy

 • Budynek, przy ul. Rynek 1, w którym siedzibę ma Urząd Miasta i Gminy w Pleszewie przystosowany jest dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Wejście do budynku od strony północnej możliwy jest z poziomu gruntu, umożliwia wjazd do urzędu dla osób niepełnosprawnych.
 • W budynku przy ul. Rynek 1, dostępna jest winda osobowa umożliwiająca wjazd na trzy z czterech poziomów budynku.
 • Budynek przy Pl. Kościelnym 1, w którym siedzibę ma Wydział Ochrony Środowiska oraz Straż Miejska przystosowany jest dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Wejście do budynku od strony południowej możliwy jest z poziomu gruntu, umożliwia wjazd do budynku dla osób niepełnosprawnych.
 • W budynku przy Pl. Kościelnym 1, dostępna jest platforma schodowa umożliwiająca dotarcie do miesc na podwyższonym parterze.
 • W pobliżu budynku są wydzielone miejsca do parkowania dla osób niepełnosprawnych.
 • Do Urzędu można wejść z psem asystującym.
 • W Urzędzie Miasta i Gminy Pleszew można skorzystać z pomocy tłumacza języka migowego na miejscu.

Informacja dla użytkowników niepełnosprawnych

 • Użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą swobodnie poruszać się po serwisie za pomocą klawisza Tab lub SHIFT+TAB.
 • Linki, także te prowadzące do serwisów zewnętrznych, w zdecydowanej większości otwierają się w tym samym oknie. Dzięki temu użytkownik ma pełną kontrolę nad swoją przeglądarką.
 • Zadbano o odpowiedni kontrast tekstu do tła. Dzięki temu materiały osadzone na stronie są czytelne także dla osób słabiej widzących. Istnieje możliwość zmiany kontrastu strony za pomocą ikon aaAA.
 • Osoby zamieszczające teksty na stronie dokładają starań, aby były one zrozumiałe oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności.
 • Dokładamy starań, by zdjęcia i grafiki w serwisie posiadały zdefiniowane alternatywne opisy, aby ich treść była zrozumiała dla osób niewidomych oraz osób, które nie wyświetlają grafiki, na przykład na urządzeniach mobilnych.
 • Serwis jest w pełni rozpoznawalny przez programy czytające dla osób niewidomych Window-Eyes, JAWS czy NVDA.
 • Strony witryny z łatwością można przeglądać na ekranach urządzeń mobilnych poprawnie wspierających wymienione standardy, takich jak palmtopy, telefony komórkowe.
 • Całość serwisu oparta jest na stylach CSS.

Procedura wnioskowa-skargowa

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji, itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich:

al. Solidarności 77

00-090 Warszawa

Telefon (22) 55 17 700

e-mail: biurorzecznika@brpo.gov.pl

https://www.rpo.gov.pl/

 

Data sporządzenia Deklaracji Dostępności 2020-01-21

Data aktualizacji strony 2020-01-28


Informacja dotycząca koordynatorów dostępności w Urzędzie Miasta i Gminy Pleszew oraz w jednostkach podległych

 

 1. Urząd Miasta i Gminy w Pleszewie, Małgorzata Klak tel. 62 7428 306/694 488 009
 2. Muzeum Regionalne w Pleszewie, Witold Hajdasz tel. 62 7428 359
 3. Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Pleszew, Patrycja Kuźmińska tel. 62 7428 358
 4. Dom Kultury w Pleszewie, Daria Kałużna tel. 530 574 184
 5. Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Paulina Binek tel. 62 580 12 05
 6. Zespół Szkół Publicznych Nr 1 w Pleszewie, Halina Rembowska tel. 606 708 611/ Anna Kantczak-Konopko tel. 793 169 494
 7. Zespół Szkół Publicznych Nr 2 w Pleszewie, Romana Adamek tel. 604 509 713
 8. Zespół Szkół Publicznych Nr 3 w Pleszewie, Alicja Dzierla tel. 608 813 671
 9. Zespół Szkół Publicznych w Kowalewie, Aldona Kaźmierczak tel. 698 378 903
 10. Zespół Szkół Publicznych w Taczanowie Drugim, Agnieszka Wodyńska tel. 601 372 712
 11. Zespół szkół Publicznych w Lenartowicach, Lucyna Jezierska tel. 667 435 665
 12. Publiczne Przedszkole Nr 1 w Pleszewie, Dorota Muszyńska tel. 662 019 087
 13. Publiczne Przedszkole Nr 2 w Pleszewie, Aleksandra Osuch tel. 662 495 030/Anetta Michalak tel. 512 509 713
 14. Publiczne Przedszkole Nr 3 w Pleszewie, Romana Szulczyńska tel. 505 979 904

 

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego - format pdf

Informacja o zapewnienie dostępu alternatywnego, dla osób ze szczególnymi potrzebami, w Urzędzie Miasta i Gminy w Pleszewie

Informacja o zapewnienie dostępu alternatywnego, dla osób ze szczególnymi potrzebami, w Urzędzie Miasta i Gminy w Pleszewie.

Pobierz plik - format pdf

Plan działania na rzecz poprawy dostępności

Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności Urzędu Miasta i Gminy Pleszew osobom ze szczególnymi potrzebami na lata 2021-2024