Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Elektroniczna Skrzynka Podawcza Urzędu Miasta i Gminy w Pleszewie
 

Działając na podstawie Ustawy z dnia 17 lutego 2005 o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2014 poz. 1114 j.t.), Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (KRI) (Dz. U. z 2012 r. poz. 526 ze zm.) oraz Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 r. w sprawie sporządzania i doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych. Dz.U. z 2011 r. Nr 206 poz. 1216 ze  zm.) Urząd Miasta i Gminy w Pleszewie uruchomia usługę Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ESP) umożliwiającą doręczanie pism w formie dokumentów elektronicznych przy wykorzystaniu powszechnie dostępnej sieci teleinformatycznej.

Elektroniczna Skrzynka Podawczej - ESP

Usługa dostępna jest dla posiadaczy kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego. Elektroniczna Skrzynka Podawcza Urzędu Miasta i Gminy w Pleszewie została uruchomiona na opracowanej przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (e-PUAP) i wymaga spełnienia warunków obowiązujących na tej platformie. W celu złożenia wniosku wymagane jest posiadanie konta e-PUAP. Konto jest bezpłatne i można je założyć na stronie  http://epuap.gov.pl/.  

Adres skrytki elektronicznej skrzynki podawczej na platformie ePUAP jest następujący  : /j08cq8m3td/skrytka

Przekazanie dokumentu odbywa się poprzez wypełnienie na stronie Elektronicznej Skrzynki Podawczej właściwego formularza i dołączenie podpisanego elektronicznie dokumentu. Metoda umożliwia złożenie dokumentu przez całą dobę, we wszystkie dni tygodnia oraz automatyczne otrzymanie Urzędowego Poświadczenia Odbioru.

Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Urzędu Miasta i Gminy w Pleszewie za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. (KRI) dokumenty muszą być sporządzone w jednym z poniżej wymienionych formatów:

  *.doc, *.docx, *.rtf  - dokumenty MS Word
  *.xls,*.xlsx - dokumenty MS Excell
  *.ppt, *.ppts - dokumenty Power Point
  *.txt - dokument tekstowy
  *.gif, *.tif, *.jpg *.jpeg – pliki graficzne
  *.pdf pliki zapisane w Acrobat Reader lub nowszym
  *.zip, *.arj, *.rar -  pliki skompresowane w formacie ZIP, ARJ, RAR
  *.odt - otwarty format dokumentów aplikacji biurowych

Dokumenty muszą spełniać następujące warunki:

  • podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego, kwalifikowanego certyfikatu wydanego przez podmiot uprawniony do świadczenia usług certyfikacyjnych lub przy pomocy profilu zaufanego.
  • opatrzone zgodnymi z prawdą danymi osobowymi osoby składającej dokument.
  • wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 3 MB.
  • nie mogą zawierać wszelkiego rodzaju złośliwego oprogramowania. 

Dokumenty w postaci elektronicznej nie spełniające powyższych wymogów nie będą przetwarzane elektronicznie oraz nie zostaną podjęte czynności związane z wszczęciem postępowania rozpatrywania sprawy.