Rok 2003

Uchwała Nr XIII/68/2003 RADY MIEJSKIEJ w Pleszewie z dnia 30 października 2003 r.

 UCHWAŁA NR XIII / 68 / 2003
RADY MIEJSKIEJ w PLESZEWIE
z dnia 30 października 2003 r.
 
 
w sprawie: zmiany budżetu i w budżecie Miasta i Gminy Pleszew na rok 2003.
 
 
            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami), art. 110 ust. 1 i 2 oraz art. 124 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 9, 10, 11 i ust. 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148 ze zmianami) Rada Miejska uchwala:
 
§ 1
 
W uchwale Nr III / 18 / 2002 Rady Miejskiej z dnia 12 grudnia 2002 roku w sprawie budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2003, zmienionej uchwałą Nr V / 24 / 2003 Rady Miejskiej z dnia 20 lutego 2003 roku w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Miasta i Gminy Pleszew na rok 2003, zmienionej Zarządzeniem Nr 61 / IV / 2003 Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 31 marca 2003 roku w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Miasta i Gminy Pleszew na rok 2003, zmienionej uchwałą Nr V / 46 / 2003 Rady Miejskiej z dnia 30 czerwca 2003 roku w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Miasta i Gminy Pleszew na rok 2003, zmienionej Zarządzeniem Nr 103 / IV / 2003 Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 30 czerwca 2003 roku w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Miasta i Gminy Pleszew na rok 2003, zmienionej uchwałą Nr XI / 60 / 2003 Rady Miejskiej z dnia 19 sierpnia 2003 roku w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Miasta i Gminy Pleszew na rok 2003, zmienionej Zarządzeniem Nr 130 / IV / 2003 Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 29 września 2003 roku w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Miasta i Gminy Pleszew na rok 2003, wprowadza się następujące zmiany:
 
 
  1. § 1 otrzymuje brzmienie:
"Uchwala się dochody budżetu Miasta i Gminy na rok 2003 w wysokości 39.718.473
w tym:
-   dotacja celowa na zadania bieżące ustawowo zlecone w wysokości 4.211.296 ,
-   dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 443.710 ,
-   dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 4.100 ,
-   dotacja otrzymana z funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji w kwocie 100.000 .,
-   dotacja otrzymana z funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji zadań bieżących w kwocie 1.650 .,
 
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały."
Załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
 
  1. § 2 otrzymuje brzmienie:
"Uchwala się wydatki budżetu Miasta i Gminy na rok 2003 w wysokości  46.464.865 zł
w tym:
-    wydatki na zadania bieżące ustawowo zlecone w wysokości 4.211.296 ,
-    wydatki na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (z powiatem) w kwocie 443.710 ,
-    wydatki na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (z gminami) w kwocie 4.100 ,
-    wydatki na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji z funduszy celowych w kwocie 100.000 .,
-    wydatki na dofinansowanie kosztów realizacji zadań bieżących z funduszy celowych w kwocie 1.650 .,
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały."
Załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
 
  1. § 3 otrzymuje brzmienie:
"Deficyt budżetu Miasta i Gminy wynosi: 6.746.392 .
Źródłem pokrycia będą zaciągnięte pożyczki, kredyty udzielone na rynku krajowym oraz spłata udzielonej z budżetu pożyczki zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały." Załącznik nr 3 otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
 
  1. § 4 otrzymuje brzmienie:
"Ustala się wykaz inwestycji gminnych realizowanych w roku budżetowym oraz wysokość nakładów inwestycyjnych na poszczególne zadania w wysokości: 8.568.525 , zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały." Załącznik nr 4 otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
 
  1. § 15 otrzymuje brzmienie:
"Uchwala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 225.000 ."
 
  1. § 16 otrzymuje brzmienie:
"Uchwala się wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały". Załącznik nr 8 otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
 
§ 2
 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.
 
§ 3
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Lista wiadomości
Sprawozdanie wraz z częscią opisową w formacie pdf
w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Miasta i Gminy Pleszew na 2003r.
w sprawie: zmiany w budżecie Miasta i Gminy Pleszew
w sprawie: zmiany budżetu i w budżecie Miasta i Gminy Pleszew na rok 2003.