Odpady komunalne

Dane kontaktowe

(62) 580 11 80, (62) 580 11 81 -  (Referat Gospodarki Odpadami)

e-mail: smieci@pleszew.pl

wyszukiwarka odpadów: https://segreguj.pleszew.pl/

adres: Referat Gospodarki Odpadami Urzędu Miasta i Gminy w Pleszewie, ul. Polna 71 (biurowiec Przedsiębiorstwa Komunalnego), 63-300 Pleszew

Odpady pochodzące z gospodarstw rolnych

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew informuje, że Miasto i Gmina Pleszew zamierza przystąpić do programu: "Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej" ogłoszonego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W tym celu niezbędne jest przeprowadzenie inwentaryzacji odpadów rolniczych jakie będą utylizowane z terenu Miasta i Gminy. W związku z powyższym, osoby zainteresowane udziałem w programie prosimy o wypełnienie ankiety inwentaryzacyjnej i dostarczenie jej do Urzędu Miasta i Gminy w Pleszewie, Referat Gospodarki Odpadami, ul. Polna 71 (pokój nr 5), 63-300 Pleszew w terminie do dnia 30 lipca 2021 r.

Projekt będzie realizowany pod warunkiem uzyskania przez Miasto i Gminę Pleszew dofinansowania na ten cel.
W przypadku otrzymania dofinansowania w kwocie do 50 gr/kg., odpady odbierane będą tylko od tych rolników, którzy złożą ankiety oraz w takich ilościach, jakie zostaną wskazane w ankietach.

 Ankiety inwentaryzacyjne dostępne są:

- u sołtysów wsi,
- u przewodniczących osiedli,
- na stronach Urzędu Miasta i Gminy Pleszew,
- w Referacie Gospodarki Odpadami ul. Polna 71, 63-300 Pleszew.
- pobierz plik - format.pdf

 

I .Punkty odbioru odpadów folii, sznurków oraz opon, powstających w gospodarstwach rolnych:

 

1. Jopek Recykling Dawid Jopek 

Adres: Fabianów ul. Przemysłowa 12, 63-330 Dobrzyca

Kontakt: nr tel.: +48 667 429 619,  +48 724 569 561

Adres e-mail: jopek-recykling@wp.pl

 

2. SO-MASZ  

Adres: ul. Leśników Polskich 65, 98-100 Łask

Kontakt: nr tel.: +48 605 684 846, +43 675 15 35

 Adres e-mail: somasz.pl@gmail.com

 

II.System zbiórki opakowań PSOR - http://systempsor.pl

 

Stacjonarny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (SPSZOK)

I. Stacjonarny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (SPSZOK) znajduje się na terenie Przedsiębiorstwa Komunalne Sp z.o.o.  przy ulicy Polnej 71, 63-300 Pleszew.

SPSZOK czynny jest od:

- poniedziałku do piątku w godz. 600 -2200

- w sobotę w godz. 600 - 1500

 

Kontakt:

Telefon: (62) 74 12 303 lub (62) 74 12 309

e-mail:pk.pleszew@post.pl

Strona: www.pkpleszew.pl

 

II. Odpady jakie można dostarczyć do SPSZOK

(SPSZOK) STACJONARNY PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH

 

Do SPSZOK można bezpłatnie oddać następujące selektywnie zebrane odpady komunalne:

 

BEZ LIMITU:

LIMIT:

 • odpady zielone (liście, skoszoną trawę, drobne gałęzie),
 • odpady opakowaniowe (opakowania z papieru i tektury, z tworzyw sztucznych, drewna metalu, szkła, wielomateriałowe),
 • popiół i żużel z palenisk,
 • przeterminowane leki ,
 • zużyte baterie i akumulatory,
 • zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny,
 • styropian opakowaniowy,
 • odzież i tekstylia,
 • chemikalia (np. lakiery, farby, środki ochrony roślin i ich opakowania),
 • odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek,
 • Odpady wielkogabarytowe :
  • stare meble ( stoły, szafy, krzesła, łóżka),
  • zabawki dużych rozmiarów,
  • baseny ogrodowe gumowe,
  • kołdry, materace, poduszki,
  • drewniane ramy okienne,
  • rowery, wózki,
  • meble ogrodowe,
  • wanny, umywalki, muszle toaletowe,
  • doniczki, skrzynki, wiaderka.
 • zużyte opony od pojazdów osobowych ? limit 4 opony z jednego gospodarstwa domowego w ciągu roku,
 • posegregowane odpady remontowe i budowlane - limit do 300 kg z jednego gospodarstwa domowego w ciągu roku.

 

 

III. Ulotka - format pdf

 

IV. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych można również oddać do sklepu, w którym dokonujemy  zakupu nowego sprzętu.

 

V. Zużyte baterie można również dostarczyć do n/w punktów:

 

1.         Zespół Szkół Publicznych Nr 1 w Pleszewie  ul. Szkolna 5, 63-300 Pleszew

2.         Zespół Szkół Publicznych Nr 2 w Pleszewie  ul. Ogrodowa 2, 63-300 Pleszew

3.         Zespół Szkół Publicznych Nr 3 w Pleszewie  ul. B. Krzywoustego 4, 63-300 Pleszew

4.         Zespół Szkół Publicznych w Kowalewie, Kowalew, ul. B. Chrobrego 36, 63-300 Pleszew

5.         Zespół Szkół Publicznych w Taczanowie Drugim, Taczanów Drugi 32C, 63-300 Pleszew

6.         Publiczna Szkoła Podstawowa w Kuczkowie, Kuczków, ul. Parkowa 11, 63-300 Pleszew

7.         Zespół Szkół Publicznych w Lenartowicach ,ul. Lenartowicka 59, 63-300 Pleszew

8.         Stowarzyszenie "Dolina Giszki" Niepubliczna Szkoła Podstawowa  w Sowinie Błotnej, Sowina Błotna 30, 63-300 Pleszew

9.         Zespół Placówek Specjalnych ul. Osiedlowa 1, 63-300 Pleszew

10.       Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.o, ul. Polna 71, 63-300 Pleszew

Informacje o osiągniętych poziomach odzysku i recyklingu

I. 2019:

1. poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła wyniósł: 50,51 %,

2. poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych wyniósł: 100 %,

3. poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania wyniósł: 0,16%.

II. 2018:

1. poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła wyniósł: 72,99 %,

2. poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych wyniósł: 100 %,

3. poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania wyniósł: 0,18%.

III. 2017:

1. poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła wyniósł: 43,29 %,

2. poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych wyniósł: 100 %,

3. poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania wyniósł: 0,47 %.

IV. 2016:

1. poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła wyniósł: 29,10%,

2. poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych wyniósł: 100%,

3. poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania wyniósł: 0%.

 

Zezwolenia na prowadzenie działalności

Informacje dotyczące odpadów komunalnych udostępniane zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 9 ustawy utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021r., poz. 888 ze zm.)

I. Od 01.09.2020 r. zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego, odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych realizowany jest przez Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o. o., ul. Polna 71, 63-300 Pleszew.

Przedsiębiorcy posiadający zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Miasta i Gminy Pleszew.

1. Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o., ul. Bażancia 1a, 62-800 Kalisz,
2. Przedsiębiorstwo Komunalne SP. z o.o., ul. Polna 71,  63-300 Pleszew,
3. Przedsiębiorstwo Oczyszczania Miasta EKO Sp. z o.o.,  ul. Zjazd 23, 62-800 Kalisz,

II. Miejsce zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania z Gminy Pleszew.

Zgodnie z zawartym w dniu 12 października 2017 r. porozumieniem miedzy gminnym pomiędzy gminą Jarocin a gminą Pleszew w sprawie przygotowania  i  wykonania  zadania  pn.:  "Zorganizowanie  i  nadzór nad funkcjonowaniem  sytemu  gospodarki  odpadami  i  osadami  ściekowymi  dla  gmin  objętych POROZUMIENIEM".  Wszystkie zmieszane odpady komunalne, odpady zielone oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przekazywane są w pierwszej kolejności do stacji przeładunkowej w miejscowości Dobra Nadzieja, a następnie transportowane i przekazywane do  Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK) (tj. Zakład Gospodarki Odpadami Sp. z o. o. w Jarocinie, Małynicza 1a, 63-200 Jarocin).   Strona internetowa http://zgo-jarocin.pl/

Edukacja ekologiczna

1.Konkursy:

-  "IDĄ #swieta !"

Regulamin konkursu - format pdf

Plakat - format jpg

 

-Region czysty na 6  edycja  III - 2020/2021

Regulamin konkursu - format pdf

Plakat - format jpg

 

- Region Czysty na 6 edycja II 2019/2020

Regulamin - format pdf

Plakat - format jpg

Wyniki konkursu - format pdf

 2. Kolorowanka - format pdf

 3. Informator - format pdf

Plakat - format jpg

4. Informator - format pdf

5. Informator - format pdf

6. Odpady BIO-KUCHENNE

Analizy stanu gospodarki odpadów

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Miasta i Gminy Pleszew za rok 2021 - format pdf

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Miasta i Gminy Pleszew za rok 2020 - format pdf

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Miasta i Gminy Pleszew za rok 2019 - format pdf

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Miasta i Gminy Pleszew za rok 2018 - format pdf

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Miasta i Gminy Pleszew za rok 2017- format pdf

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Miasta i Gminy Pleszew za rok 2016 - format pdf

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Miasta i Gminy Pleszew za rok 2015- format pdf

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Miasta i Gminy Pleszew za rok 2014- format pdf

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Miasta i Gminy Pleszew za rok 2013 - format pdf

Segregacja odpadów w czasie kwarantanny

Segregacja odpadów w czasie kwarantanny - format pdf

Harmonogram wywozu odpadów

https://pkpleszew.pl/harmonogramwywozu/

Zasady segregacji odpadów komunalnych

ODPADY BIO KUCHENNE - POJEMNIK BRĄZOWY

 

Wrzucamy:

 • kwiaty, resztki kwiatów ciętych i doniczkowych,
 • owoce i warzywa z ogrodów oraz przeterminowane owoce i warzywa,
 • obierki z owoców i warzyw ,
 • skorupki jaj,
 • fusy po kawie i herbacie,
 • zużyte chusteczki higieniczne, ręczniki papierowe i papierowe serwetki kuchenne,
 • resztki jedzenia (bez mięsa, kości, resztek ryb, ości, wędlin).

 

Nie wrzucamy:

 • odpadów zielonych: liści, trawy, gałęzi,
 • odchodów zwierzęcych, trocin i piasku z kuwet,
 • kamieni, popiołu, ziemi,
 • odpadów pochodzenia zwierzęcego (mięsa, kości, resztek ryb, ości, wędlin itp.).

 UWAGA !! DO POJEMNIKA ODPADY WRZUCAMY BEZ WORECZKÓW ORAZ INNYCH ODPADÓW)


 ODPADY BIO ZIELONE - WORKI BRĄZOWE
(LIMIT 5 WORKI 120 LITROWE Z JEDNEJ NIERUCHOMOŚCI PRZY JEDNYM ODBIORZE)

 

Wrzucamy:

 • skoszoną trawę,
 • liście, zwiędłe rośliny,
 • rozdrobnione gałęzie drzew i krzewów.

 

Nie wrzucamy:

 • popiołu,
 • ziemi i kamieni.

PAPIER - WORKI NIEBIESKIE

 

Wrzucamy :

 • opakowania z papieru i tektury,
 • niezabrudzone kartony, papier
 • gazety, czasopisma, ulotki, zeszyty, papier biurowy.

 

 

Nie wyrzucamy:

 • odpadów higienicznych,
 • tapet,
 • worki po cemencie i innych materiałach budowlanych,
 • kartoników po mleku i napojach, tj.: papier lakierowany i powlekany folią.
 • zabrudzonego i tłustego papieru.

 

TWORZYWA SZTUCZNE I METALE - WORKI ŻÓŁTE

 

Wrzucamy:

 • opakowania z tworzyw sztucznych np. chemii gospodarczej, artykuły gospodarstwa domowego z tworzyw sztucznych,
 • opakowania wielomateriałowe (m.in. kartoniki po mleku, sokach),
 • nakrętki, kapsle i zakrętki od słoików,
 • plastikowe opakowania, torebki, worki foliowe,
 • puszki po napojach i żywności plastikowe lub aluminiowe/metalowe,
 • butelki plastikowe typu PET po zgnieceniu,
 • butelki i opakowania plastikowe po art. spożywczych (jogurtach, kefirach, mleku, ketchupie),
 • opakowania po aerozolach, dezodorantach.

 

Nie wrzucamy:

 • twardego plastiku (np. wiadra, miski),
 • opakowań po olejach, klejach, rozpuszczalnikach, środkach owado- i chwastobójczych.

 


SZKŁO BEZBARWNE - WORKI BIAŁE

 

Wrzucamy:

 • opakowania szklane po kosmetykach,
 • słoiki, butelki po napojach i żywności,
 • szklane znicze bezbarwne, bez wkładu i elementów plastikowych.

 

 

Nie wrzucamy:

 • luster, szyb okiennych,
 • naczyń żaroodpornych, wyrobów porcelanowych, szkła okularowego, szklanek,
 • zniczy z zawartością wosku,
 • żarówek świetlówek.

SZKŁO KOLOROWE - WORKI ZIELONE

 

Wrzucamy:

 • opakowania szklane po kosmetykach,
 • słoiki, butelki po napojach i żywności.

 

Nie wrzucamy:

 • luster, szyb okiennych,
 • naczyń żaroodpornych, wyrobów porcelanowych, szkła okularowego, szklanek,
 • zniczy z zawartością wosku,
 • żarówek świetlówek .

 

NIESEGREGOWANE (ZMIESZANE ODPADY KOMUNALNE) - POJEMNIKI CZARNE

 

Wrzucamy:

 • odpady, które nie nadają się do segregacji,
 • tłusty zabrudzony papier, folię, paragony,
 • zużyte środki higieniczne (pampersy, podkłady, podpaski, nawilżające chusteczki),
 • odchody zwierzęca, piasek lub trociny z kuwet,
 • resztki kosmetyków,
 • gąbki i ścierki użytku domowego,
 • odpady pochodzenia zwierzęcego (mięso, kości, ości, ryby, itp.)
 • naczynia jednorazowe.

 

Nie wrzucamy:

 • odpadów podlegających segregacji ? inne pojemniki,
 • gruzu budowlanego,
 • odpadów z remontu,
 • popiołu i żużlu,
 • ziemi i kamieni,
 • innych odpadów które należy dostarczyć do SPSZOK.

 

POJEMNIK CZARNY Z NAKLEJKĄ - POPIÓŁ

 

Wrzucamy :

 • zimny popiół i żużel z kotłowni, kominka,
 • zimny popiół ze spalania węgla i drewna.

 

 

Nie wrzucamy:

 • ziemie, gruzu, szkła,
 • gorącego popiołu.

 

 

Jeśli nie wiesz, co zrobić z danym rodzajem odpadu, skorzystaj z naszej wyszukiwarki. Wpisz nazwę przedmiotu lub rodzaju odpadów i sprawdź (link: https://segreguj.pleszew.pl/).

Zasady segregacji odpadów komunalnych w Mieście i Gminie Pleszew - Pobierz dokument - format pdf

Deklaracje o wysokości opłaty

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 • nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy

pobierz dokument - format pdf

pobierz dokument - format docx

 • nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne 

pobierz dokument - format pdf

pobierz dokument - format docx

 • załączniki do deklaracji

pobierz dokument - format pdf

pobierz dokument - format doc

pobierz oświadczenie- format pdf

pobierz oświadczenie - format docx

*formularz należy pobrać na dysk, następnie należy wypełnić komputerowo, podpisać ważnym certyfikatem kwalifikowanym i przesłać na adres email: sekretariat@pleszew.pl lub za pomocą platformy ePuap.

Stawki opłaty i terminy płatności

Stawki obowiązujące od 01.08.2020 r.

Nieruchomość zamieszkała

selektywna zbiórka odpadów

 

24,00 zł miesięcznie od każdego mieszkańca zamieszkującego nieruchomość.

48,00 zł - (kara) mieszkaniec nie wypełni obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny.

23,00 zł miesięcznie od każdego mieszkańca zamieszkującego nieruchomość w przypadku zadeklarowania przydomowego kompostownika.

 

Stawki obowiązujące od 01.02.2022r.

 

  Nieruchomość niezamieszkała

 

Wielkość pojemnika lub worka

Stawka za pojemnik/worek

Stawka podwyższona

120 L

19,00 zł

38,00

240 L

37,00 zł

74,00 zł

660 L

127,00 zł

254,00 zł

1 100 L

167,00 zł

334,00 zł

1 500 L

116,00 zł

232,00 zł

2 500 L

193,00 zł

386,00 zł

7 000 L

1062,00 zł

2124,00 zł

10 000 L

1517,00 zł

3034,00 zł

worek o pojemności 80 L

10,00 zł

20,00 zł

worek o pojemności 120 L

12,00 zł

24,00 zł

 Terminy płatności

Opłaty za odpady komunalne płatne co miesiąc do 10 każdego dnia miesiąca.

Podstawy prawne

Ustawa z dnia 13 września 1997 r. o  utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888 ze zm.)

https://dziennikustaw.gov.pl/D2021000088801.pdf

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2021 r. poz. 779 ze zm.)

https://dziennikustaw.gov.pl/D2021000077901.pdf

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz. U. z 2019 r. poz.2028 ze zm.)

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20190002028/O/D20192028.pdf

Obowiązujące uchwały:

1. UCHWAŁA NR XXI/200/2020 RADY MIEJSKIEJ W PLESZEWIE z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych.

                http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/WDU_P/2020/5588/akt.pdf

 2. UCHWAŁA NR XXI/199/2020 RADY MIEJSKIEJ W PLESZEWIE z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności częstotliwości odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości i sposobu świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych.          

               http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/WDU_P/2020/5587/akt.pdf

 

3. UCHWAŁA NR XXI/198/2020 RADY MIEJSKIEJ W PLESZEWIE z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

                http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/WDU_P/2020/5586/akt.pdf

 

4. UCHWAŁA NR XL/401/2021 RADY MIEJSKIEJ W PLESZEWIE Z DNIA 28 grudnia 2021 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.   

               http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/WDU_P/2021/10283/akt.pdf

 

5. UCHWAŁA NR XXI/196/2020 RADY MIEJSKIEJ W PLESZEWIE z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Pleszew.

              http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/WDU_P/2020/5560/akt.pdf

 

6. UCHWAŁA NR XL/402/2021 RADY MIEJSKIEJ W PLESZEWIE z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno -wypoczynkowe..

    http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/WDU_P/2021/10284/akt.pdf

 

7. UCHWAŁA NR XL/400/2021 RADY MIEJSKIEJ W PLESZEWIE z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawek opłaty za pojemniki..

               http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/WDU_P/2021/10282/akt.pdf

 

 8. UCHWAŁA NR XXI/193/2020 RADY MIEJSKIEJ W PLESZEWIE z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.

      http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/WDU_P/2020/5557/akt.pdf

 

9. UCHWAŁA NR XXII/265/2012 RADY MIEJSKIEJ W PLESZEWIE z dnia 31 października 2012r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.

      http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/WDU_P/2012/6186/akt.pdf

10. UCHWAŁA NR XXIV/223/2020 RADY MIEJSKIEJ W PLESZEWIE  z dnia 24 września 2020 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości. 

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/WDU_P/2020/7396/akt.pdf

 

11. UCHWAŁA NR XXVII/263/2020RADY MIEJSKIEJ W PLESZEWIE z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/199/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 25czerwca 2020r. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości za gospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności częstotliwości odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości sposobu świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/WDU_P/2020/10171/akt.pdf

 

12. UCHWAŁA NR XXVII/264/2020RADY MIEJSKIEJ W PLESZEWIE z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/WDU_P/2020/10244/akt.pdf

 

13. UCHWAŁA NR XXVIII/266/2021RADY MIEJSKIEJ W PLESZEWIE z dnia 4 lutego 2021 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych.

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/WDU_P/2021/1384/akt.pdf