Podstawy prawne

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o  utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r. poz. 2519 ze zm.)
https://dziennikustaw.gov.pl/D2022000251901.pdf

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2022 r. poz.699 ze zm.) 
https://dziennikustaw.gov.pl/D2022000069901.pdf

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz. U. z 2018 r. poz.2482) -
https://dziennikustaw.gov.pl/D2018000248201.pdf

Obowiązujące uchwały:

1. Uchwała nr LXI/553/2023 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych
https://edziennik.poznan.uw.gov.pl/WDU_P/2023/1340/akt.pdf

2. UCHWAŁA NR LXI/551/2023 RADY MIEJSKIEJ W PLESZEWIE z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności częstotliwości odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości i sposobu świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
https://edziennik.poznan.uw.gov.pl/WDU_P/2023/1339/akt.pdf

3. UCHWAŁA NR XXI/198/2020 RADY MIEJSKIEJ W PLESZEWIE z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/WDU_P/2020/5586/akt.pdf

4. UCHWAŁA NR XL/401/2021 RADY MIEJSKIEJ W PLESZEWIE Z DNIA 28 grudnia 2021 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.
http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/WDU_P/2021/10283/akt.pdf

5. UCHWAŁA NR LXI/550/2023 RADY MIEJSKIEJ W PLESZEWIE z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Pleszew.
https://edziennik.poznan.uw.gov.pl/WDU_P/2023/1644/akt.pdf

6. UCHWAŁA NR XL/402/2021 RADY MIEJSKIEJ W PLESZEWIE z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno -wypoczynkowe.
http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/WDU_P/2021/10284/akt.pdf

7. UCHWAŁA NR XL/400/2021 RADY MIEJSKIEJ W PLESZEWIE z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawek opłaty za pojemniki.
http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/WDU_P/2021/10282/akt.pdf

7.1 UCHWAŁA NR LIII/497/2022 RADY MIEJSKIEJ W PLESZEWIE z dnia 27 października 2022 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XL/400/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawek opłaty za pojemniki 
https://edziennik.poznan.uw.gov.pl/WDU_P/2022/7929/akt.pdf

8. UCHWAŁA NR XXI/193/2020 RADY MIEJSKIEJ W PLESZEWIE z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym. 
http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/WDU_P/2020/5557/akt.pdf

9. UCHWAŁA NR XXVII/264/2020RADY MIEJSKIEJ W PLESZEWIE z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne. 
http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/WDU_P/2020/10244/akt.pdf