Zezwolenia na prowadzenie działalności

Informacje dotyczące odpadów komunalnych udostępniane zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 9 ustawy utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022r., poz. 2519 ze zm.)

I. Od 01.10.2022 r. zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego, odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych realizowany jest przez Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o. o., ul. Polna 71, 63-300 Pleszew.

Przedsiębiorcy posiadający zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Miasta i Gminy Pleszew.

1. Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o., ul. Bażancia 1a, 62-800 Kalisz,
2. Przedsiębiorstwo Komunalne SP. z o.o., ul. Polna 71,  63-300 Pleszew,
3. Przedsiębiorstwo Oczyszczania Miasta EKO Sp. z o.o.,  ul. Zjazd 23, 62-800 Kalisz,
4. ZGO Nowa Witaszyczki, ul. im. Mariusza Małynicza 1 63-200 Jarocin

II. Miejsce zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania z Gminy Pleszew.

III. Od 01.10.2022 r. zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego, zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych realizowany jest przez WCR sp z o.o. w Jarocinie, Witaszyczki, ul. im. Mariusza Małynicza 1 63-200 Jarocin.