Informacje podstawowe

Informacja  o  podmiocie

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Pleszewie jest samorządową instytucją kultury Miasta i Gminy Pleszew. Biblioteka istnieje od 1949 roku.

Podstawa prawna działalności biblioteki

  • Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach - jednolity tekst ustawy Dz. U. 2012 nr 0 poz. 642,
  • Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym - jednolity tekst ustawy Dz. U. 2016 poz. 446,
  • Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej - jednolity tekst ustawy Dz. U. 2012 poz. 406,
  • Statut nadany przez Radę Miejską w Pleszewie Uchwałą nr XXIII/281/2012 r. z dnia 20 grudnia 2012 r. z późniejszymi zmianami,
  • Porozumienia zawartego w dniu 24.02.2020 r.  pomiędzy Burmistrzem Miasta i Gminy Pleszew a Zarządem Powiatu w Pleszewie w zakresie realizacji przez Bibliotekę Publiczną Miasta i Gminy Pleszew zadań biblioteki powiatowej na terenie powiatu pleszewskiego,

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Pleszewie jest samorządową instytucją kultury wpisaną do Rejestru Instytucji Kultury.

Pełna nazwa Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Pleszew  
Ulica     Kolejowa 1
Kod pocztowy   63-300 
Miejscowość    Pleszew
Nr telefonu    062 7428358 
Nr faxu    062 7428358
Adres strony www   http://biblioteka.pleszew.pl
Adres email  biblioteka@pleszew.pl

 

Godziny urzędowania

Poniedziałek  09:00 - 18:00
Wtorek  09:00 - 18:00
Środa  09:00 - 14:00
Czwartek  09:00 - 18:00
Piątek  09:00 - 18:00
Sobota  09:00 - 14:00

 

Osoby sprawujące funkcje i ich kompetencje

imię i nazwisko

Zuzanna Musielak-Rybak

funkcja

Dyrektor

nr telefonu

062 7428358  wew. 10

adres email

dyrektor@biblioteka.pleszew.pl

Dyrektor biblioteki kieruje całokształtem działalności placówki. Funkcje i kompetencje dyrektora określa Statut oraz Regulamin Organizacyjny Biblioteki.

imię i nazwisko

Krystyna Majchrzak

funkcja

Główny księgowy

nr telefonu

062 7428358  wew. 11

adres email

ksiegowa@biblioteka.pleszew.pl

Główna księgowa ma bezpośredni nadzór nad polityką finansową placówki.

imię i nazwisko

Renata Młodak

funkcja

Kierownik Działu Gromadzenia Opracowania i Udostepniania Zbiorów

nr telefonu

062 7428358  wew. 12

adres email

opracowanie@biblioteka.pleszew.pl

Kierownik Działu Gromadzenia, Opracowania i Udostępniania Zbiorów nadzoruje politykę gromadzenia i obrotu księgozbioru.