Informacja o rejestrze instytucji kultury

INFORMACJA O REJESTRZE INSTYTUCJI KULTURY

ORAZ SPOSOBIE UDOSTĘPNIANIA ZAWARTYCH W NIM DANYCH

Informacja o instytucji kultury

Rejestr instytucji kultury, dla których organizatorem jest Miasto i Gmina Pleszew, jest prowadzony w postaci elektronicznej, na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r.  o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194 ze zmianami) zgodnie  z rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury (Dz. U. z 2012 r. poz. 189), które weszło w życie 21 maja 2012 r.

Informacja o sposobie udostępniania danych zawartych w rejestrze instytucji kultury, dla których organizatorem jest Miasto i Gmina Pleszew:

Rejestr instytucji kultury jest prowadzony w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Społecznych Urzędu Miasta i Gminy w Pleszewie przez osobę upoważnioną przez organizatora (ul. Rynek 1, pok. 201, tel. 62 7428 336).

Zgodnie z § 10 ust. 1 rozporządzenia Ministra Kultury i dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenie i udostępnienia rejestru instytucji kultury rejestr, informację o rejestrze oraz sposobie udostępniania danych w nim zawartych zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie organizatora, tj. w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta i Gminy Pleszew.

Dane zawarte w rejestrze udostępnia się przez:

- otwarty dostęp do zawartości rejestru,

- wydanie odpisu z rejestru albo księgi rejestrowej.

Udostępnianie danych zawartych w rejestrze w formie, o której mowa w ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r., o którym mowa wyżej, jest bezpłatne i odbywa się przez stronę BIP organizatora.

Każdy ma prawo przeglądać w godzinach urzędowych, tj. poniedziałek, w godz. 7.30 - 16.30; wtorek - czwartek, w godz. 7.30 - 15.30 oraz w piątek, w godz. 7.30 - 14.30, akta rejestrowe oraz księgi rejestrowe instytucji kultury w siedzibie organizatora. Organizator prowadzący rejestr instytucji kultury wydaje urzędowo poświadczony odpis każdemu, kto zwróci się z wnioskiem o jego wydanie.  Wydanie urzędowo poświadczonego odpisu z rejestru albo księgi rejestrowej następuje odpłatnie wg. zasad wynikających z przepisów o opłacie skarbowej.

Wpłaty z tytułu opłaty skarbowej za wydanie poświadczonego odpisu z rejestru albo księgi rejestrowej w Urzędzie Miasta i Gminy w Pleszewie należy dokonać na konto:

Nr konta bankowego: 40 84070003 0007 1000 2000 0413

Bank Spółdzielczy Pleszew

ul. Kraszewskiego 11

63 - 300 Pleszew

Do wniosku o wydanie poświadczonego odpisu z rejestru lub księgi rejestrowej należy dołączyć dowód wpłaty z tytułu opłaty skarbowej