Klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna Muzeum Regionalnego w Pleszewie

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej zwane RODO) informujemy:

Administrator danych osobowych

 1. Administratorem Państwa danych osobowych będzie Muzeum Regionalne w Pleszewie z siedzibą w Pleszewie przy ulicy Poznańskiej 34

   Można się z nami kontaktować w następujący sposób:
  a) listownie: ul. Poznańska 34, 63-300 Pleszew, 
  b) telefonicznie: (62) 74 28 359
  c) e-mail:  muzeum@pleszew.pl

  Inspektor ochrony danych

 2. Inspektorem Ochrony Danych (IOD) jest Tomasz Górski. Można się z nim kontaktować telefonicznie (tel. 602 771 853) lub poprzez pocztę elektroniczną, adres e-mail: muzeum@pleszew.pl

  Cele i podstawy przetwarzania

 3. Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w celu:
  a) realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)
  b) wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
  c) promocji działalności i pozytywnego wizerunku Administratora na podstawie udzielonej przez Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)
  d) realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz.U.2018.0.720 t.j.)
  e) realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U.2018.0.1983 t.j.)
  f) wykonania ciążących na Muzeum Regionalnym w Pleszewie obowiązków statutowych, dotyczących:
  • gromadzenia, zabezpieczania, opracowywania i udostępniania zabytków;
  • inwentaryzowania i naukowego opracowywania zgromadzonych eksponatów;
  • przechowywania i konserwowania zgromadzonych zabytków w warunkach zapewniających im pełne bezpieczeństwo i magazynowania ich w sposób dostępny dla celów naukowych;
  • zabezpieczenia i konserwacji muzealiów oraz stanowisk archeologicznych, a także innych zabytków kultury niematerialnej i przyrody;
  • organizowania wystaw stałych i czasowych ze zbiorów własnych oraz wypożyczonych z innych muzeów, placówek naukowych i od osób prywatnych;
  • zapewnienia właściwych warunków do zwiedzania wystaw muzealnych i korzystania ze zbiorów;
  • udostępniania zbiorów własnych do celów ekspozycyjnych i naukowych innym muzeom i placówkom naukowym;
  • inicjowania i organizowanie działalności edukacyjnej, a w szczególności: lekcji muzealnych, sekcji naukowych i popularnonaukowych oraz imprez oświatowych i innych imprez nawiązujących do historii, archeologii i etnografii regionu;
  • organizowania - w miarę możliwości - działań służących kształtowaniu wrażliwości poznawczej i estetycznej z zakresu historii, nauki, sztuki i kultury polskiej oraz światowej;
  • prowadzenia działalności wydawniczej, w szczególności opracowywania i wydawania: katalogów i informatorów wystaw, przewodników, wyników badań naukowych oraz opracowań popularnonaukowych;
  • współpracy w zakresie edukacji regionalnej z przedszkolami, szkołami, instytucjami kultury, stowarzyszeniami regionalnymi i organizacjami społecznymi;
  • współpracy z instytucjami muzealnymi i naukowymi, promującymi sztukę współczesną oraz stowarzyszeniami i organizacjami o podobnych celach na terenie kraju i za granicą.

   

  Odbiorcy danych osobowych

 4. Odbiorcami do których mogą być przekazane Państwa dane osobowe będą:

  a) podmioty z którymi Administrator zawarł umowy na świadczenie usług serwisowych dotyczących systemów informatycznych wdrożonych w Muzeum Regionalnym w Pleszewie
  b) podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora tj. podmioty, które w imieniu Administratora przetwarzają Państwa dane osobowe na podstawie zawartej z Administratorem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych
  c) podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa: Urząd Miasta i Gminy Pleszew, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Urząd Skarbowy, Towarzystwo Ubezpieczeniowe
  d) instytucje z którymi Administrator zawarł umowę na realizację projektu w ramach przyznanego dofinansowania

  Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

 5. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

  Okres przechowywania danych

 6. Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe do chwili załatwienia sprawy, w której zostały one zebrane a następnie - w przypadkach, w których wymagają tego przepisy ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U.2019.0.553 t.j. ze zm.) - przez czas określony w tych przepisach.

  Prawa osób, których dane dotyczą

 7. Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:
  a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne, a także prawo do ich usunięcia, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa (lub w ramach sprawowania władzy publicznej)
  c) prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych
  d) prawo do przenoszenia danych osobowych o ile będzie to technicznie możliwe
  e) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem - dotyczy jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 zgodność przetwarzania z prawem ust. 1 lit. a) lub art. 9 przetwarzanie szczególnych kategorii danych osobowych ust. 2 lit. a)
  f) prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa)


  Informacja o wymogu podania danych osobowych

 8. Zgodnie z art. 13 ust. 2 lit. e) informacja, czy podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym lub warunkiem zawarcia umowy, oraz czy osoba, której dane dotyczą, jest zobowiązana do ich podania i jakie są ewentualne konsekwencje niepodania danych
  a) podanie  danych osobowych, w celach o których mowa w pkt 3 a), d), e), f) jest niezbędne i jest wymogiem ustawowym służącym realizacji wskazanych prawnie celów
  b) podanie  danych osobowych, w celu o których mowa w pkt 3 b) nie jest obowiązkowe, ale jest niezbędne do zawarcia umowy. Jeżeli nie podadzą Państwo wymaganych danych osobowych to zawarcie umowy nie będzie możliwe.
  c) podanie danych osobowych, o których mowa w pkt 3 c) jest dobrowolne i nie jest wymogiem ustawowym, umownym, ani warunkiem zawarcia umowy. W przypadku niepodania danych osobowych nie będą mieli Państwo możliwości realizacji, uczestnictwa w czynności, której zgoda dotyczy.

   Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu

 9. Przetwarzanie Państwa danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.