Zamówienia publiczne

Przetarg nieograniczony Muzeum Regionalnego MR21/09/09

Ogłoszenie z dnia 29-09-2009 o przetargu nieograniczonym MR21/09/09 na "Remont Muzeum Regionalnego w Pleszewie" - pobierz treść ogłoszenia - format pdf

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

SIWZ - format pdf

Dodatki nr 1-6 do SIWZ - format pdf

Dodatki nr 1-6 do SIWZ - format Ms Word

Przedmiar robót dodatek nr 7 do SIWZ - format zip

Projekt budowlany dodatek nr 8 do SIWZ - format zip

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót dodatek nr 9 do SIWZ - format pdf  

Wzór umowy dodatek nr 10 do SIWZ - format pdf

UWAGA ! Dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna zostały skompresowane do formatu zip. Przed wykorzystaniem zaleca się zapisać pliki na dysku

lokalnym oraz rozpakować.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty pismo z dn. 21.10.2009 r. - format pdf

Lista wiadomości
ogłoszenie z dnia 17-08-2009 na "Remont Muzeum Regionalnego w Pleszewie"
ogłoszenie z dnia 29-09-2009 na "Remont Muzeum Regionalnego w Pleszewie"