Podstawy prawne działania

 

Podstawy prawne działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Pleszewie

to:

- ustawa z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity

z 2001r. Dz.U. Nr 142 poz.1591 z póź. zm.),

- ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. Nr 64 poz.593 z póź.zm.),

- ustawa z dnia 19 sierpnia 1994r. o ochronie zdrowia psychicznego Dz.U. Nr 111

poz.535 z późn.zm.),

- uchwała Rady Miejskiej w Pleszewie Nr XII/120/99 z dnia 29 października 1999r.

w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Pleszewie,

- Statut Środowiskowego Domu Samopomocy w Pleszewie nadany uchwałą

Rady Miejskiej Nr XXVII/176/2004 z dnia 30 grudnia 2004r. (z późn. zm.) ,

- Regulamin Organizacyjny Środowiskowego Domu Samopomocy w Pleszewie

obowiązujący na mocy Zarządzenia Nr 1/2005 Dyrektora Środowiskowego Domu

Samopomocy w Pleszewie z dnia 1 marca 2005r.