Podstawy prawne działania

 Podstawy prawne działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Pleszewie to:

  • ustawa z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001r. Dz.U. Nr 142 poz.1591 z póź. zm.),
  • ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. Nr 64 poz.593 z póź.zm.),
  • ustawa z dnia 19 sierpnia 1994r. o ochronie zdrowia psychicznego Dz.U. Nr 111 poz.535 z późn.zm.),
  • uchwała Rady Miejskiej w Pleszewie Nr XII/120/99 z dnia 29 października 1999r.w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Pleszewie,
  • Statut Środowiskowego Domu Samopomocy w Pleszewie nadany uchwałą Rady Miejskiej Nr XXVII/176/2004 z dnia 30 grudnia 2004r. (z późn. zm.) ,
  • Regulamin Organizacyjny Środowiskowego Domu Samopomocy w Pleszewie obowiązujący na mocy Zarządzenia Nr 1/2005 Dyrektora Środowiskowego Domu
  • Samopomocy w Pleszewie z dnia 1 marca 2005 r.