Ogłoszenia, decyzje 2020

Zawiadomienie OS.6220.1.17.2020.AJ1 z dnia 23.12.2020

Zawiadomienie OS.6220.1.17.2020.AJ1 z dnia 23.12.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn "Budowa i eksploatacja farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach nr 1/6 i 1/5 obręb Suchorzew, gmina Pleszew".

Pobierz dokument - format pdf

Zawiadomienie OS.6220.1.10.2020.AJ31 z dnia 15.12.2020

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zawiadamia, że sprawa dotycząca wydania decyzji środowiskowej z wniosku Gospodarstwa Rolnego Joanna Michalak-Keler z siedz. Lubomierz 3, 63-300 Pleszew dla przedsięwzięcia pn "Ferma Drobiu Marszew w miejscowości Marszew, dz. nr 22/6, 21/12, 22/3, 22/4, 21/11 obręb Marszew, gmina Pleszew, powiat pleszewski, województwo wielkopolskie" nie zostanie załatwiona w terminie przewidzianym w art. 35 Kpa wraz art. 77 ustawy z dnia 3 października2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2020.283 t.j.).
Powyższe jest związane z wydłużeniem terminów wydania uzgodnień przez organy współuzgadniające.
Termin załatwienia sprawy wyznaczam do dnia 29.01.2021 r.

Pobierz dokument - format pdf

Zawiadomienie OS.6220.1.4.2020.AJ15 z dnia 15.12.2020

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zawiadamia, że sprawa dotycząca wydania  decyzji środowiskowej z wniosku Gospodarstwa Rolnego Michał Michalak Jolanta Michalak z siedz. Lubomierz 3, 63-300 Pleszew dla przedsięwzięcia pn. "Budowa Fermy drobiu z infrastrukturą w miejscowości Baranówek, nr działek 6/2, 7, 8 obręb Nowa Wieś, gmina Pleszew, powiat pleszewski, województwo wielkopolskie?, nie zostanie załatwiona w terminie przewidzianym w art. 35 Kpa oraz art. 77 ustawy z dnia  3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2020.283 t.j.).
Powyższe jest związane z wydłużeniem terminów wydania uzgodnień przez organy współuzgadniające. Termin załatwienia sprawy wyznaczam do dnia 29.01.2021 r.

Pobierz dokument - format pdf

Zawiadomienie OS.6220.1.13.2020.AJ7 z dnia 14.12.2020

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zawiadamia, że dnia 14.12.2020 r. została wydana decyzja Znak OS 6220.1.13.2020.AJ6 w sprawie  decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia "Wykonanie wiercenia o głębokości 180m w celu zaopatrzenia w wodę oraz urządzenia umożliwiającego pobór wód podziemnych o zdolności poboru 23m? na dz. nr 40 w miejscowości Pardelak, obręb Pacanowice, gmina Pleszew"

Pobierz dokument - format pdf

Zawiadomienie OS.6220.1.12.2020.AJ7 z dnia 11.12.2020

Burmistrz Miasta  i Gminy Pleszew zawiadamia, że dnia 11.12.2020 r. została wydana decyzja Znak OS 6220.1.12.2020.AJ6 w sprawie  decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia "Budowa studni głębinowej" na dz. nr 29 w miejscowości Lenartowice

Pobierz dokument - format pdf

Zawiadomienie OS.6220.1.15.2020.AJ1 z dnia 10.12.2020

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zawiadamia iż wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn "Zbieranie i przetwarzanie odpadów" na działkach o nr ewid. 2242/6 i 3698, obręb Miasto Pleszew, Gmina Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie OS.6220.1.15.2020.AJ1 z dnia 10.12.2020

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zawiadamia o wszczęciu postępowania oraz o wyłożeniu do publicznej wiadomości RAPORTU O ODDZIAŁYWANIU NA ŚRODOWISKO przedsięwzięcia pn. "Zbieranie i przetwarzanie odpadów" na działkach o nr ewid. 2242/6 i 3698, obręb Miasto Pleszew, Gmina Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Zawiadomienie OS.6220.1.16.2020.AJ1 z dnia 08.12.2020

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zawiadamia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn "Wydobywanie kopaliny ze złoża kruszywa naturalnego ZAWADY L, metodą odkrywkową w granicach działek: nr ewid. 57, 58 ark. mapy 1 obręb Zawady,, nr ewid. 20/1 ark. mapy 2 obręb Rokutów, gmina Pleszew", powiat Pleszewski.

Pobierz dokument - format pdf

Zawiadomienie OS.6220.1.14.2020.AJ1 z dnia 27.11.2020

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zawiadamia o wszczęciu postępowania oraz o wyłożeniu do publicznej wiadomości RAPORTU O ODDZIAŁYWANIU NA ŚRODOWISKO przedsięwzięcia pn. "Budowa zakładu recyklingu odpadów ulegających biodegradacji na działkach o nr ewid. 8/21, 8/24, 9/1, obręb Ludwina, Gmina Pleszew".

Pobierz dokument - format pdf

Zawiadomienie OS.6220.1.13.2020.AJ4 z dnia 23.11.2020

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zawiadamia że zebrano wystarczające dowody i materiały do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn "Wykonanie wiercenia o głębokości 180m w celu  zaopatrzenia w wodę oraz urządzenia umożliwiającego pobór wód podziemnych o zdolności poboru 23m3/h", na dz. nr 40 w miejscowości Pardelak, obręb Lenartowice 0017, gmina Pleszew, powiat Pleszewski, stosownie do wszczętego postępowania z wniosku P. Łukasza Baranowskiego, reprezentowanego przez Usługi Geodezyjne Maja Sroczyńska z siedz. ul. Michała Drzymały 12a/20, 60-613 Poznań

Pobierz dokument - format pdf

Zawiadomienie OS.6220.1.12.2020.AJ4 z dnia 18.11.2020

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zawiadamia że zebrano wystarczające dowody i materiały do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn "Budowa studni głębinowej na dz. nr 29 w miejscowości Lenartowice", obręb Lenartowice 0012, gmina Pleszew, powiat Pleszewski, stosownie do wszczętego postępowania z wniosku P. Tomasza Osucha, zam. Lenartowice 41, 63-300 Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Zaproszenie na spotkanie konsultacyjne

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu zaprasza na spotkanie konsultacyjne które odbędzie się w dniu 16 listopada 2020 r. od godz. 9:00 poprzez platformę zoom.

Pobierz zaproszenie - format pdf

Link: https://zoom.us/meeting/register/tJYrceCqqTorE9AEEKu1qjCp3SaDXb14DTXV

 

Zawiadomienie OS.6220.1.13.2020.AJ1 z dnia 30.10.2020

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zawiadamia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "?Wykonaniu wiercenia o głębokości 180 m w celu zaopatrzenia w wodę oraz urządzenia umożliwiającego pobór wód podziemnych o zdolności poboru 23m3/h" na dz. nr 40 w miejscowości Pardelak, obręb Pacanowice 0017, gmina Pleszew, powiat Pleszewski.

Pobierz dokument - format pdf

Ogłoszenie Zarządu Województwa Wielkopolskiego

Ogłoszenie Zarządu Województwa Wielkopolsldego o przystąpieniu do procedury zapewnienia udziału społeczeństwa w opracowywaniu projektu Programu ochrony środowiska dla województwa wielkopolskiego do roku 2030 wraz z projektem Prognozy oddziaływania na środowisko.

Pobierz dokument - format pdf

Zawiadomienie OS.6220.1.12.2020.AJ1 z dnia 19.10.2020

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zawiadamia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn "Budowa studni głębinowej na dz. nr 29 w miejscowości Lenartowice", obręb Lenartowice 0012, gmina Pleszew, powiat Pleszewski.

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie z dnia 16.10.2020

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew podaje do publicznej wiadomości informację o opracowaniu projektu "Programu Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Pleszew na lata 2020-2023 z perspektywą do roku 2027" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko przedmiotowego dokumentu, a także uzyskanych uzgodnieniach i opiniach właściwych organów.

Pobierz dokument - format pdf

Pobierz dokument - format pdf

Pobierz dokument - format pdf

Zawiadomienie OS.6220.1.10.2020.AJ4 z dnia 09.10.2020

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zawiadamia, że sprawa dotycząca wydania decyzji środowiskowej z wniosku Gospodarstwa Rolnego Joanna Michalak-Keler z siedz. Lubomierz 3, 63-300 Pleszew dla przedsięwzięcia pn "Ferma Drobiu Marszew" w miejscowości Marszew, dz. nr 22/6, 21/12, 22/3, 22/4, 21/11 obręb Marszew, gmina Pleszew, powiat pleszewski, województwo wielkopolskie nie zostanie załatwiona w terminie przewidzianym w art. 35 Kpa wraz art. 77 ustawy z dnia  3 października2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2020.283 t.j.). Powyższe jest związane z wydłużeniem terminów wydania uzgodnień przez organy współuzgadniające.Termin załatwienia sprawy wyznaczam do dnia 15.12.2020 r.

Pobierz dokument - format pdf

Informacja o odstąpieniu od strategicznej oceny dla Planu Gospodarki Niskoemisyjnej

Informacja o odstąpieniu od strategicznej oceny dla Planu Gospodarki Niskoemisyjnej.

Pismo Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Poznaniu z dnia 30 września 2020 - format pdf

Opinia sanitarna WPWIS z dnia 29 września 2020 - format pdf

 

Obwieszczenie OS.6220.1.10.2020.AP1 z dnia 03.09.2020

Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew zawiadamia o wszczęciu postępowania oraz o wyłożeniu do publicznej wiadomości RAPORTU O ODDZIAŁYWANIU NA ŚRODOWISKO przedsięwzięcia pn. "Ferma Drobiu Marszew" w miejscowości Marszew, dz. nr 22/6, 21/12, 22/3, 22/4, 21/11 obręb Marszew, gmina Pleszew, powiat Pleszewski.
W terminie 30 dni od daty publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia można zapoznać się z całością dokumentacji oraz złożyć uwagi i wnioski.
Składanie uwag i wniosków można dokonać  w formie pisemnej, ustnie do protokołu, drogą elektroniczną na adres ajany@pleszew.pl lub w Wydziale Ochrony Środowiska,  ul. Plac Kościelny 1, pok. nr 2, 63-300 Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

 

Obwieszczenie OS.6220.1.9.2020.AP1 z dnia 14.08.2020

Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew zawiadamia o wszczęciu postępowania oraz o wyłożeniu do publicznej wiadomości RAPORTU O ODDZIAŁYWANIU NA ŚRODOWISKO przedsięwzięcia pn. "Budowa zakładu recyklingu na działkach o nr ewid. 8/21, 8/24, 9/1, obręb Ludwina, Gmina Pleszew".

Pobierz dokument - format pdf

Zawiadomienie OS.6220.1.8.2020.AP6 z dnia 12.08.2020

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zawiadamia, że dnia 12.08.2020r. została wydana decyzja Znak OS.6220.1.8.2020 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn "Budowa łącznika drogowego do strefy Ekonomicznej w miejscowości Golina wraz z odwodnieniem"

Pobierz dokument - format pdf

Zawiadomienie OS.6220.1.6.2020.AP6 z dnia 12.08.2020

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zawiadamia, że dnia 12.08.2020r. została wydana decyzja Znak OS.6220.1.6.2020.AP5 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn "Budowa dwudziestu sześciu jednorodzinnych budynków mieszkalnych wraz z infrastrukturą w zabudowie wolnostojącej na działce o nr ewid. 29/8 obręb 0010 Korzkwy, gmina Pleszew, województwo wielkopolskie",

Pobierz dokument - format pdf

Zawiadomienie OS.6220.1.5.2020.AP7 z dnia 12.08.2020

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zawiadamia, że dnia 12.08.2020r. została wydana decyzja Znak OS.6220.1.5.2020.AP7 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn "Wydobywanie kopalin ze złoża kruszywa naturalnego "Zawady PD" metodą odkrywkową w granicach działek nr ewid. 48/2, 49/2 i 49/3 arkusz mapy 1 obręb Zawady, gmina Pleszew".

Pobierz dokument - format pdf

Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30.07.2020

Burmistz Miasta i Gminy Pleszew zawiadamia, że sprawa dotycząca wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwziuęcia pn. "Budowa fermy drobiu z infrastrukturą w miejscowości Baranówek, nr działek 6/2, 7, 8 obręb nowa wieś, gmina Pleszew, powiat pleszewski, województwo wielkopolskie", nie zostanie załatwiona w terminie przewidzianym w art. 35 Kpa oraz art. 77 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2020.283 t.j.).

Powyższe jest związane z wydłużeniem terminów wydania uzgodnień przez organy współuzgadniające.

Termin załatwienia sprawy wyznaczam do dnia 30.10.2020 r.

Pobierz plik - format pdf

Zawiadomienie OS.6220.1.8.2020. z dnia 13.07.2020

Burmistrz Miasta  i Gminy Pleszew zawiadamia że zebrano wystarczające dowody i materiały do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn "Budowa łącznika drogowego do Strefy ekonomicznej w miejscowości Golina wraz z odwodnieniem", stosownie do wszczętego postępowania z wniosku Gmina Jarocin, Al. Niepodległości 10, 63-200 Jarocin.

Pobierz dokument - format pdf

Zawiadomienie OS.6220.1.7.2020.AP1 z dnia 13.07.2020

Burmistrz Miasta  i Gminy Pleszew informuje że na wniosek p. Mariusza Suska,  zam. Kuczków ul. Osiedlowa 20 zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn "Wykonaniu urządzeń wodnych, obiektów służących do ujmowania wody podziemnej- jednej studni głębinowej na działce nr 296 w miejscowości Kuczków", obręb 0011 Kuczków, gmina Pleszew, powiat Pleszewski.

Pobierz dokument - format pdf

Zawiadomienie OS.6220.1.6.2020.AP3 z dnia 13.07.2020

Burmistrz Miasta  i Gminy Pleszew zawiadamia, że zebrano wystarczające dowody i materiały do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn "Budowa dwudziestu sześciu jednorodzinnych budynków mieszkalnych wraz z infrastrukturą w zabudowie wolnostojącej na działce o nr ewid. 29/8 obręb 0010 Korzkwy, gmina Pleszew, województwo wielkopolskie", stosownie do wszczętego postępowania z wniosku p. Aleksandry i Jarosława Mateckich oraz p. Iwony i Mariusza Mateckich, w imieniu których działa pełnomocnik p. Piotr Sadowski, ul. Stachury 9, 63-000 środa Wielkopolska

Pobierz dokument - format pdf

Zawiadomienie OS.6220.1.5.2020.AP5 z dnia 13.07.2020

Burmistrz Miasta  i Gminy Pleszew zawiadamia, że zebrano wystarczające dowody i materiały do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn "Wydobywanie kopalin ze złoża kruszywa naturalnego "Zawady PD" metodą odkrywkową w granicach działek nr ewid. 48/2, 49/2 i 49/3 arkusz mapy 1 obręb Zawady, gmina Pleszew", stosownie do wszczętego postępowania z wniosku p. Dominika Prządki, Sośnica, 63-330 Dobrzyca.

Pobierz dokument - format pdf

Zawiadomienie OS.6220.1.1.2020.AP z dnia 06.07.2020

Burmistrz Miasta  i Gminy Pleszew zawiadamia, że dnia 06.07.2020r. została wydana decyzja Znak OS.6220.1.1.2020.AP o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn "Punkt przetwarzania odpadów innych niż niebezpieczne w miejscowości Pleszew, powiat pleszewski, woj. Wielkopolskie, działka ewid. nr 2415/7, 2414/8 oraz 2413/10", 

Pobierz dokument - format pdf

Zawiadomienie OS.6220.1.5.2020.AP1 z dnia 05.06.2020

Zawiadamia się, zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz.U.2020.256 . t.j.), że na wniosek p. Dominika Prządki, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn "Wydobywanie Kopalin ze złoża kruszywa naturalnego "Zawady PD" metodą odkrywkową w granicach działek nr ewid. 48/2, 49/2 i 49/3 arkusz mapy 1 obręb Zawady, gmina Pleszew".

Pobierz dokument - format pdf

Zawiadomienie OS.6220.1.1.2020.AP z dnia 04.06.2020

Zawiadamia się, zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. 2020.256 ze zm.), że zebrano wystarczające dowody i materiały do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn "Punkt przetwarzania odpadów inne niż niebezpieczne w miejscowości Pleszew, powiat pleszewski, woj. Wielkopolskie, działka ewid. nr 2415/7, 2414/8 oraz 2413/10", stosownie do wszczętego postępowania z wniosku BRĄZART S.C. Juliusz, Barbara Kwiecińscy, ul. Wodna 10, 63-300 Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Zawiadomienie OS.6220.1.6.2020.AP1 z dnia 04.06.2020

Burmistrz Miasta i Gminy informuje, że na wniosek p. Aleksandry i Jarosława Mateckich oraz p. Iwony i Mariusza Mateckich, w imieniu których działa pełnomocnik p. Piotr Sadowski, ul. Stachury 9, 63-000 Środa Wielkopolska zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn. "Budowa dwudziestu sześciu jednorodzinnych budynków mieszkalnych wraz z infrastrukturą w zabudowie wolnostojącej na działce o nr ewid. 29/8 obręb 0010 Korzkwy, gmina Pleszew, województwo wielkopolskie" .  

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie OS.6220.1.4.2020.AP3 z dnia 26.03.2020

Obwieszczenie OS.6220.1.4.2020.AP3 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 26.03.2020 o wszczęciu postępowania oraz o wyłożeniu do publicznej wiadomości RAPORTU O ODDZIAŁYWANIU NA ŚRODOWISKO przedsięwzięcia pn. "Budowa Fermy drobiu z infrastrukturą w miejscowości Baranówek, nr działek 6/2, 7, 8 obręb Nowa Wieś, gmina Pleszew, powiat pleszewski, województwo wielkopolskie".

Pobierz dokument - format pdf

Ogłoszenie Zarządu Województwa Wielkopolskiego

Ogłoszenie Zarządu Województwa Wielkopolskiego o przystąpieniu do procedury zapewnienia udziału społeczeństwa w opracowywaniu dokumentów Programów ochrony powietrza.

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie OS.6220.1.4.2019.AP z dnia 13.02.2020

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew uprzejmie informuje, że w dniu 10.02.2020r. została wydana decyzja umarzająca postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. "Budowa Fermy Drobiu Michalak" na działkach nr ew. 6/2, 7, 8, obręb Nowa Wieś, gmina Pleszew, powiat pleszewski, województwo wielkopolskie na wniosek inwestorów.

Pobierz dokument - format pdf

Zawiadomienie OS.6220.1.1.2020.AP z dnia 21.01.2020

Zawiadamia się zgodnie z art. 74 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2018.2081 t.j.) oraz  art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz.U.2018.2096. t.j.), że na wniosek  BRĄZART S.C. Juliusz, Barbara Kwiecińscy, ul. Wodna 10, 63-300 Pleszew, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla  przedsięwzięcia pn "Punkt przetwarzania odpadów inne niż niebezpieczne w miejscowości Pleszew, powiat pleszewski, woj. Wielkopolskie, działka ewid. nr 2415/7, 2414/8 oraz 2413/10"

Pobierz dokument - format pdf