Ogłoszenia, decyzje 2021

Zawiadomienie OS.6220.1.11.2021.AJ1 z dnia 09.09.2021r.

Zawiadamia się, zgodnie z art. 49 i 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz.U.2021.735) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy  o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2021.247), że na wniosek  CEPV11  Sp. z o.o., ul. Kolska Szosa 1, 62-700 Turek zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla  przedsięwzięcia pn "Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr ew. 20, obręb Nowa Wieś, gmina Pleszew"

Pobierz dokument - format pdf

Zawiadomienie OS.6220.1.12.2021.AJ1 z dnia 03.09.2021r.

Zawiadamia się, zgodnie z art. 49 i 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz.U.2021.735) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2021.247), że na wniosek P. Andrzeja Bandzwołek, zam. Grodzisko 76A, 63-300 Pleszew, reprezentowanego przez P. Jacka Błaszczyka, ul. Krasickiego 7, 63-220 Kotlin zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla  przedsięwzięcia pn "Budowa 19 budynków mieszkalnych jednorodzinnych oraz budowa drogi dojazdowej wewnętrznej", na dz. nr 1898, obręb 0001 Miasto Pleszew, gmina Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Zawiadomienie OS.6220.1.15.2020.AJ13 z dnia 30.08.2021 r.

Na podstawie art. 36, w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tj. Dz.U. z 2021r., poz. 735) oraz art. 74 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2021.247) Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zawiadamia, że sprawa dotycząca wydania decyzji środowiskowej z wniosku p. Delta Sp. J. Jankowski Pluciński Zawada, z siedz. Ul. Piaski 29b, 63-300 Pleszew, w imieniu którego występuje P. Marek Benedykciński, przedstawiciel EKO-PROJEKT Sp. z o. .o., z siedz. ul. Grochowska 19/1, 60-277 Poznań, dla przedsięwzięcia pn "Zbieranie i przetwarzanie odpadów" na działkach o nr ewid. 2242/6 i 3698, obręb Miasto Pleszew, Gmina Pleszew, nie zostanie załatwiona w terminie przewidzianym w art. 35 Kpa wraz art. 77 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2021.247)

Pobierz dokument - format pdf

Zawiadomienie OS.6220.1.3.2021.AJ14 z dnia 26.08.2021r.

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2021.735) w związku z art. 38, art. 74 ust. 3  ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2021. 247.t.j.), Burmistrz Miasta  i Gminy Pleszew zawiadamia, że dnia 26.08.2021r. została wydana decyzja Znak OS.6220.1.3.2021.AJ13 w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia "Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 22 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr  ewidencyjnych  6/2, 7 i 8 w obrębie Nowa Wieś, w gminie Pleszew".

Pobierz dokument - format pdf

Zawiadomienie OS.6220.1.2.2021.AJ14 z dnia 26.08.2021r.

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2021.735) w związku z art. 38, art. 74 ust. 3  ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2021. 247.t.j.), Burmistrz Miasta  i Gminy Pleszew zawiadamia, że dnia 26.08.2021r. została wydana decyzja Znak OS.6220.1.2.2021.AJ13 w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia "Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr  ewidencyjnych  55 i 56 w obrębie Nowa Wieś, w gminie Pleszew".

Pobierz dokument - format pdf

Zawiadomienie OS.6220.1.6.2021.AJ6 z dnia 16.08.2021

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2020. 256 t.j.) w związku z art. 38, art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2021. 247.t.j.), Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zawiadamia, że dnia 16.08.2021r. została wydana decyzja Znak OS 6220.1.6.2021.AJ5 w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia "Budowa i eksploatacja farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na dz. nr 179 w obrębie Rokutów, gmina Pleszew".

Pobierz dokument - format pdf

Zawiadomienie OS.6220.1.10.2020.AJ44 z dnia 03.08.2021

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew, działając na podstawie z art. 33 ust. 1 pkt 9) oraz art. 36  w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247 ze zm.) oraz art. 89, 90 i 91 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego ( Dz.U. z 2021 r. poz. 735 ) zawiadamia o terminie i miejscu rozprawy administracyjnej, w postepowaniu zmierzającym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn "Ferma drobiu Marszew" w miejscowości Marszew, dz. nr 22/6, 21/12, 22/3, 22/4, 21/11 obręb Marszew, gmina Pleszew, powiat pleszewski, województwo wielkopolskie.

Rozprawa administracyjna otwarta dla społeczeństwa odbędzie się w dniu 30 sierpnia 2021 r.  o godz. 1700 na Auli szkolnej przy ZSCKR w Marszewie, Marszew 22.

Pobierz dokument - format pdf

ZAWIADOMIENIE OS.6220.1.4.2021.AJ11 z dnia 21.07.2021r.

Zawiadamia się, zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. 2021.735), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji  o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2021.247), że zebrano wystarczające dowody i materiały  do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn "Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 21MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ew. 92/3, 92/4, 93, 94, 95/1, 95/2 i 96/1 obręb Janków, gmina Pleszew", stosownie do wszczętego postępowania z wniosku CEPV 11 Sp. z o. o., ul. Kolska Szosa 1, 62-700 Turek.

Pobierz dokument - format pdf

ZAWIADOMIENIE OS.6220.1.3.2021.AJ11 z dnia 21.07.2021r.

Zawiadamia się, zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. 2021.735), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2021.247), że zebrano wystarczające dowody i materiały do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn "Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 32MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ew. 6/2, 7 i 8 obręb Nowa Wieś, gmina Pleszew", stosownie do wszczętego postępowania z wniosku CEPV 11 Sp. z o. o., ul. Kolska Szosa 1, 62-700 Turek.

Pobierz dokument - format pdf

ZAWIADOMIENIE OS.6220.1.2.2021.AJ11 z dnia 21.07.2021r.

Zawiadamia się, zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. 2021.735), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2021.247), że zebrano wystarczające dowody i materiały do wdania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn "Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 5MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ew. 55, 56 obręb Nowa Wieś, gmina Pleszew", stosownie do wszczętego postępowania z wniosku CEPV 11 Sp. z o. o., ul. Kolska Szosa 1, 62-700 Turek.

Pobierz dokument - format pdf

ZAWIADOMIENIE OS.6224.1.4.2021.AJ9 z dnia 15.07.2021r.

Na podstawie art. 36 w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2021r., poz. 735 t.j.) Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zawiadamia, że sprawa dotycząca wydania  decyzji środowiskowej z wniosku p. CEPV 11 Sp. z o.o., ul. Kolska Szosa 1, 62-700 Turek, dla przedsięwzięcia pn "Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 21 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ew. 92/3, 92/4, 93, 94, 95/1, 95/2, 96/1 obręb Janków, gmina Pleszew" powiat pleszewski, województwo wielkopolskie, nie zostanie załatwiona w terminie przewidzianym w art. 35 Kpa oraz art. 77 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2021.247 ze zm.)
Powyższe jest związane z wydłużeniem terminów wydania opinii przez organy współopiniujace.
Termin załatwienia sprawy wyznaczam do dnia 16.08.2021 r.

Pobierz dokument - format pdf

ZAWIADOMIENIE OS.6224.1.3.2021.AJ9 z dnia 15.07.2021r.

Na podstawie art. 36 w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2021r., poz. 735) Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zawiadamia, że prawa dotycząca wydania  decyzji środowiskowej z wniosku p. CEPV 11 Sp. z o.o., ul. Kolska Szosa 1, 62-700 Turek, dla przedsięwzięcia pn "Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 32 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ew. 6/2, 7 i 8, obręb Nowa Wieś, gmina Pleszew" powiat pleszewski, województwo wielkopolskie, nie zostanie załatwiona w terminie przewidzianym w art. 35 Kpa oraz art. 77 ustawy z dnia 3 października 2008r.o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247 t.j.)
Powyższe jest związane z wydłużeniem terminów wydania opinii przez organy współopiniujace.
Termin załatwienia sprawy wyznaczam do dnia 16.08.2021 r.

Pobierz dokument - format pdf

ZAWIADOMIENIE OS.6224.1.2.2021.AJ9 z dnia 15.07.2021r.

Na podstawie art. 36 w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2021r., poz. 735) Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zawiadamia, że sprawa dotycząca wydania  decyzji środowiskowej z wniosku p. CEPV 11 Sp. z o.o., ul. Kolska Szosa 1, 62-700 Turek, dla przedsięwzięcia pn " Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ew. 55, 56 obręb Nowa Wieś, gmina Pleszew"  powiat pleszewski, województwo wielkopolskie, nie zostanie załatwiona w terminie przewidzianym w art. 35 Kpa oraz art. 77 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2021.247 ze zm.)
Powyższe jest związane z wydłużeniem terminów wydania uzgodnień przez organy współuzgadniające.
Termin załatwienia sprawy wyznaczam do dnia 16.08.2021 r.

Pobierz dokument - format pdf

ZAWIADOMIENIE OS.6220.1.6.2021.AJ4 z dnia 14.07.2021r.

Zawiadamia się, zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. 2021.735), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale  społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2021.247), że zebrano wystarczające dowody i materiały do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn "Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na dz. nr 179 w obrębie Rokutów, gmina Pleszew", stosownie do wszczętego postępowania z wniosku PCWO ENERGY PROJEKT SP. Z.O.O. z siedz. Ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa.

Pobierz dokument - format pdf

ZAWIADOMIENIE OS.6220.1.4.2020.AJ50 z dnia 13.07.2021r.

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew, działając na podstawie z art. 33 ust. 1 pkt 9) oraz art. 36 w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247 ze zm.) oraz art. 89, 90 i 91 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego ( Dz.U. z 2021 r. poz. 735 ) zawiadamia o terminie i miejscu rozprawy administracyjnej, w postepowaniu zmierzającym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn "Budowa Fermy drobiu z infrastrukturą w miejscowości Baranówek, nr działek 6/2, 7, 8 obręb Nowa Wieś, gmina Pleszew, powiat pleszewski, województwo wielkopolskie".
Rozprawa administracyjna otwarta dla społeczeństwa odbędzie się w dniu 16 sierpnia 2021 r. o godz. 1700 w budynku Sali wiejskiej przy ul. Fabrycznej w Kowalewie.

Pobierz dokument - format pdf

OBWIESZCZENIE OS.6220.10 2020.AJ42 z dnia 12.07.2021r.

Zgodnie z art. 33 ust. 1 oraz 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247 t.j.) ZAWIADAMIAM o wyłożeniu do publicznej wiadomości RAPORTU O ODDZIAŁYWANIU NA ŚRODOWISKO przedsięwzięcia pn. ?Ferma drobiu Marszew? w miejscowości Marszew,  dz. nr 22/6, 21/12, 22/3, 22/4, 21/11 obręb Marszew, gmina Pleszew, powiat pleszewski, województwo wielkopolskie?.

W terminie 30 dni od daty publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia można zapoznać się z całością dokumentacji oraz złożyć uwagi i wnioski.

Składanie uwag i wniosków można dokonać  w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub drogą elektroniczną na adres ajany@pleszew.pllub w Wydziale Ochrony Środowiska, ul. Plac Kościelny 1, pok. nr 2, 63-300 Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

OBWIESZCZENIE OS.6220.1.4.2020.AJ47 z dnia 05.07.2021r.

Zgodnie z art. 33 ust. 1 oraz 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247 t.j.) ZAWIADAMIAM o wyłożeniu do publicznej wiadomości RAPORTU O ODDZIAŁYWANIU NA ŚRODOWISKO przedsięwzięcia pn. "Budowa Fermy drobiu z infrastrukturą w miejscowości Baranówek, nr działek 6/2, 7, 8 obręb Nowa Wieś, gmina Pleszew, powiat pleszewski, województwo wielkopolskie". W terminie 30 dni od daty publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia można zapoznać się z całością dokumentacji oraz złożyć uwagi i wnioski.

Składanie uwag i wniosków można dokonać  w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub drogą elektroniczną na adres ajany@pleszew.pllub w Wydziale Ochrony Środowiska, ul. Plac Kościelny 1, pok. nr 2, 63-300 Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Informacja OS.6220.1.4.2020.AJ46 z dnia 01.07.2021r.

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew informuje, że sprawa dotycząca wydania decyzji środowiskowej z wniosku Gospodarstwa Rolnego Michał Michalak Jolanta Michalak z siedz. Lubomierz 3, 63-300 Pleszew dla przedsięwzięcia pn. "Budowa Fermy drobiu z infrastrukturą w miejscowości Baranówek, nr działek 6/2, 7, 8 obręb Nowa Wieś, gmina Pleszew, powiat pleszewski, województwo wielkopolskie", nie zostanie załatwiona w terminie przewidzianym w art. 35 Kpa oraz art. 77 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2021.247 t.j.)
Powyższe jest związane z brakiem możliwości przeprowadzenia rozprawy administracyjnej otwartej dla społeczeństwa dla nieokreślonej ilości uczestników ze względu na zagrożenie epidemiczne [§ 26 ust. 15 i § 21 ust. 2 rozporządzenia z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2021 r., poz. 861).

Termin załatwienia sprawy wyznaczam do dnia 15.09.2021 r.

Pobierz dokument - format pdf

Zawiadomienie OS.6220.1.15.2020.AJ10 z dnia 29.06.2021 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zawiadamia, że sprawa dotycząca wydania decyzji środowiskowej z wniosku p. Delta Sp. J. Jankowski Pluciński Zawada, z siedz. Ul. Piaski 29b, 63-300 Pleszew, w imieniu którego występuje P. Marek Benedykciński, przedstawiciel EKO-PROJEKT Sp. z o. .o., z siedz. ul. Grochowska 19/1, 60-277 Poznań,  dla przedsięwzięcia pn "Zbieranie i przetwarzanie odpadów" na działkach o nr ewid. 2242/6 i 3698, obręb Miasto Pleszew, Gmina Pleszew, nie zostanie załatwiona w terminie przewidzianym w art. 35 Kpa wraz art. 77 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2021.247 t.j.).

Powyższe jest związane z wydłużeniem terminów wydania uzgodnień przez organy współuzgadniające.
Termin załatwienia sprawy wyznaczam do dnia 30.08.2021 r.

Pobierz dokument - format pdf

Zawiadomienie OS.6220.1.6.2021.AJ1 z dnia 24.06.2021

Zawiadomienie OS.6220.1.6.2021.AJ1 z dnia 24.06.2021 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn "Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na dz. nr 179 obręb Rokutów, gmina Pleszew".

Pobierz dokument - format pdf

Zawiadomienie OS.6220.1.10.2020.AJ40 z dnia 25.06.2021

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zawiadamia, że sprawa dotycząca wydania decyzji środowiskowej z wniosku Gospodarstwa Rolnego Joanna Michalak Keler z siedz. Lubomierz 3, 63 300 Pleszew dla przedsięwzięcia pn "Ferma Drobiu Marszew" w miejscowości Marszew, dz. nr 22/6, 21/12, 22/3, 22/4, 21/11 obręb Marszew, gmina Pleszew, powiat pleszewski, województwo nie zostanie załatwiona w terminie przewidzianym w art. 35 Kpa w raz art. 77 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247 t.j.)

Pobierz dokument - format pdf

Zawiadomienie OS.6220.1.4.2021.AJ6 z dnia 15.06.2021

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zawiadamia, że sprawa dotycząca wydania decyzji środowiskowej z wniosku p. CEPV 11 Sp. z o.o., ul. Kolska Szosa 1, 62-700 Turek, dla przedsięwzięcia pn "Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 21 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ew. 92/3, 92/4, 93, 94, 95/1, 95/2, 96/1 obręb Janków, gmina Pleszew" powiat pleszewski, województwo wielkopolskie, nie zostanie załatwiona w terminie przewidzianym w art. 35 Kpa oraz art. 77 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2021.247 ze zm.)

Powyższe jest związane z wydłużeniem terminów wydania opini przez organy współopiniujace.

Termin załatwienia sprawy wyznaczam do dnia 15.07.2021 r.

Pobierz dokument - format pdf

Zawiadomienie OS.6220.1.3.2021.AJ7 z dnia 15.06.2021

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zawiadamia, że sprawa dotycząca wydan ia decyzji środowiskowej z wniosku p. CEPV 11 Sp. z o.o., ul. Kolska Szosa 1, 62 700 Turek , dla przedsięwzięcia pn "Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 3 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ew. 6/2, 7 i 8, obręb Nowa Wieś, gmina Pleszew" powiat pleszewski, województwo wielkopolskie , nie zostanie załatwiona w termin ie przewidziany m w art. 35 Kpa oraz art. 77 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 202 1 r poz. 247 t.j)

Powyższe jest związane z wydłużeniem terminów wydania opinii przez organy współopiniujace.

Termin załatwienia sprawy wyznaczam do dnia 15.07.2021 r.

Pobierz dokument - format pdf

Zawiadomienie OS.6220.1.2.2021.AJ7 z dnia 14.06.2021

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zawiadamia, że sprawa dotycząca wydania decyzji środowiskowej z wniosku p. CEPV 11 Sp. z o.o., ul. Kolska Szosa 1, 62 700 Turek , dla przedsięwzięcia pn " Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ew. 55, 56 obręb Nowa Wieś, gmina Pleszew" powiat pleszewski, województwo wielkopolskie, nie zostanie załatwiona w terminie przewidzian m w art. 35 Kp a oraz art. 77 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 202 1 r poz. 247 t.j)

Powyższe jest związane z wydłużeniem terminów wydania opinii przez organy współopiniujące.

Termin załatwienia sprawy wyznaczam do dnia 15.07.2021 r.

Pobierz dokument - format pdf

Informacja OS.6220.1.4.220.AJ41 z dnia 31.05.2021

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew informuje, że sprawa dotycząca wydania decyzji środowiskowej z wniosku Gospodarstwa Rolnego Michał Michalak Jolanta Michalak z siedz. Lubomierz 3, 63-300 Pleszew dla przedsięwzięcia pn. "Budowa Fermy drobiu z infrastrukturą w miejscowości Baranówek, nr działek 6/2, 7, 8 obręb Nowa Wieś, gmina Pleszew, powiat pleszewski, województwo wielkopolskie", nie zostanie załatwiona w terminie przewidzianym w art. 35 Kpa oraz art. 77 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2021.247 t.j.)

Powyższe jest związane z brakiem możliwości przeprowadzenia rozprawy administracyjnej otwartej dla społeczeństwa dla nieokreślonej ilości uczestników ze względu na zagrożenie epidemiczne [§ 26 ust. 15 i § 21 ust. 2 rozporządzenia z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2021 r., poz. 861). Termin załatwienia sprawy wyznaczam do dnia 30.06.2021 r.

Pobierz dokument - format pdf

Zawiadomienie OS.6220.1.4.2021.AJ5 z dnia 14.05.2021 r.

Na podstawie art. 36 w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2021r., poz. 735 t.j.) Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zawiadamia, że sprawa dotycząca wydania  decyzji środowiskowej z wniosku p. CEPV 11 Sp. z o.o., ul. Kolska Szosa 1, 62-700 Turek, dla przedsięwzięcia pn "Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 21 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ew. 92/3, 92/4, 93, 94, 95/1, 95/2, 96/1 obręb Janków, gmina Pleszew" powiat pleszewski, województwo wielkopolskie, nie zostanie załatwiona w terminie przewidzianym w art. 35 Kpa oraz art. 77 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2021.247 ze zm.). Powyższe jest związane z wydłużeniem terminów wydania uzgodnień przez organy współuzgadniające.

Termin załatwienia sprawy wyznaczam do dnia 15.06.2021 r.

Pobierz dokument - format pdf

Zawiadomienie OS.6220.1.3.2021.AJ5 z dnia 14.05.2021 r.

Na podstawie art. 36 w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2021r., poz. 735 t.j.) Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zawiadamia, że sprawa dotycząca wydania  decyzji środowiskowej z wniosku p. CEPV 11 Sp. z o.o., ul. Kolska Szosa 1, 62-700 Turek, dla przedsięwzięcia pn "Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 22 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ew. 6/2, 7 i 8, obręb Nowa Wieś, gmina Pleszew" powiat pleszewski, województwo wielkopolskie, nie zostanie załatwiona w terminie przewidzianym w art. 35 Kpa oraz art. 77 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2021.247 ze zm.).Powyższe jest związane z wydłużeniem terminów wydania uzgodnień przez organy współuzgadniające.

Termin załatwienia sprawy wyznaczam do dnia 15.06.2021 r.

Pobierz dokument - format pdf

Zawiadomienie OS.6220.1.2.2021.AJ5 z dnia 14.05.2021 r.

Na podstawie art. 36 w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2021r., poz. 735 t.j.) Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zawiadamia, że sprawa dotycząca wydania  decyzji środowiskowej z wniosku p. CEPV 11 Sp. z o.o., ul. Kolska Szosa 1, 62-700 Turek, dla przedsięwzięcia pn"Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ew. 55, 56 obręb Nowa Wieś, gmina Pleszew"  powiat pleszewski, województwo wielkopolskie, nie zostanie załatwiona w terminie przewidzianym w art. 35 Kpa oraz art. 77 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2021.247 ze zm.). Powyższe jest związane z wydłużeniem terminów wydania uzgodnień przez organy współuzgadniające.

Termin załatwienia sprawy wyznaczam do dnia 15.06.2021 r.

Pobierz dokument - format pdf

Zawiadomienie OS.6220.1.15.2020.AJ8 z dnia 23.04.2021

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zawiadamia, że sprawa dotycząca wydania decyzji środowiskowej z wniosku p. Delta Sp. J. Jankowski Pluciński Zawada, z siedz. Ul. Piaski 29b, 63-300 Pleszew, w imieniu którego występuje P. Marek Benedykciński, przedstawiciel EKO-PROJEKT Sp. z o. o., z siedz. ul. Grochowska 19/1, 60-277 Poznań, dla przedsięwzięcia pn "Zbieranie i przetwarzanie odpadów" na działkach o nr ewid. 2242/6 i 3698, obręb Miasto Pleszew, Gmina Pleszew, nie zostanie załatwiona w terminie przewidzianym w art. 35 Kpa wraz art. 77 ustawy z dnia 3 października 2008r. Powyższe jest związane z wydłużeniem terminów wydania uzgodnień przez organy współuzgadniające.

Termin załatwienia sprawy wyznaczam do dnia 30.06.2021 r.

Pobierz dokument - format pdf

Informacja OS.6220.1.4.2020.AJ36

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew informuje, że sprawa dotycząca wydania decyzji środowiskowej z wniosku Gospodarstwa Rolnego Michał Michalak Jolanta Michalak z siedz. Lubomierz 3, 63-300 Pleszew dla przedsięwzięcia pn. "Budowa Fermy drobiu z infrastrukturą w miejscowości Baranówek, nr działek 6/2, 7, 8 obręb Nowa Wieś, gmina Pleszew, powiat pleszewski, województwo wielkopolskie", nie zostanie załatwiona w terminie przewidzianym w art. 35 Kpa.

Powyższe jest związane z brakiem możliwości przeprowadzenia rozprawy administracyjnej otwartej dla społeczeństwa zgodnie z wprowadzonymi obostrzeniami w związku z epidemią COVID-19 skutkującymi brakiem możliwości zorganizowania takiego zgromadzenia dla nieokreślonej ilości uczestników ze względu na zagrożenie epidemiczne [art. 26 ust. 11 i art. 21 ust. 2 rozporządzenia z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. 2021, poz. 367)].

Termin załatwienia sprawy wyznaczam do dnia 28.05.2021r.

Pobierz dokument - format pdf

Zawiadomienie OS.6220.1.4.2021.AJ1 z dnia 07.04.2021

Zawiadomienie OS.6220.1.4.2021.AJ1 z dnia 07.04.2021 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn "Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 21 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ew. 92/3, 92/4, 93, 94, 95/1, 95/2, 96/1 obręb Janków, gmina Pleszew"

Pobierz dokument - format pdf

Informacja OS.6220.1.14.2020.AJ45

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew informuje, że sprawa dotycząca wydania decyzji środowiskowej z wniosku CONSULTGROUP Sp. z o. o. z siedz. ul. Wyb. Juliusza Słowackiego 12-14, 50-411 Wrocław, której pełnomocnikami są p. Grzegorz Rydian, p. Piotr Sadowski - Biuro Rzeczoznawstwa i Ekonomii Środowiska Codex Sadowscy i Wspólnicy Spółka Jawna, ul. Stachury 9, 63-000 Środa Wielkopolska dla przedsięwzięcia pn. "Budowa zakładu recyklingu odpadów ulegających biodegradacji na działkach o nr ewid. 8/21, 8/24, 9/1, obręb Ludwina, Gmina Pleszew, powiat pleszewski, województwo wielkopolskie", nie zostanie załatwiona w terminie przewidzianym w art. 35 Kpa oraz art. 77 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2020.283 t.j.).

Powyższe jest związane z wydłużeniem terminów wydania uzgodnień przez organy współuzgadniające.

Pobierz dokument - format pdf

Zawiadomienie OS.6220.1.10.2020.AJ38 z dnia 31.03.2021

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zawiadamia, że sprawa dotycząca wydania decyzji środowiskowej z wniosku Gospodarstwa Rolnego Joanna Michalak-Keler z siedz. Lubomierz 3, 63-300 Pleszew dla przedsięwzięcia pn "Ferma Drobiu Marszew" w miejscowości Marszew, dz. nr 22/6, 21/12, 22/3, 22/4, 21/11 obręb Marszew, gmina Pleszew, powiat pleszewski, województwo wielkopolskie" nie zostanie załatwiona w terminie przewidzianym w art. 35 Kpa wraz art. 77 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2020.283 t.j.).

Powyższe jest związane z wydłużeniem terminów wydania uzgodnień przez organy współuzgadniające.

Pobierz dokument - format pdf

Zawiadomienie OS.6220.1.3.2021.AJ1 z dnia 25.03.2021

Zawiadomienie OS.6220.1.3.2021.AJ1 z dnia 25.03.2021 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn "Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 22 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ew. 6/2, 7 i 8, obręb Nowa Wieś, gmina Pleszew"

Pobierz dokument - format pdf

Zawiadomienie OS.6220.1.2.2021.AJ1 z dnia 25.03.2021

Zawiadomienie OS.6220.1.2.2021.AJ1 z dnia 25.03.2021 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn "Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ew. 55, 56 obręb Nowa Wieś, gmina Pleszew"

Pobierz dokument - format pdf

Zawiadomienie OS.6220.1.17.2020.AJ9 z dnia 22.03.2021

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zawiadamia, że dnia 22.03.2021 r. została wydana decyzja Znak OS 6220.1.17.2020.AJ8 w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia "Budowa i eksploatacja farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach nr 1/6 i 1/5", obręb 0023 Suchorzew, gmina Pleszew, powiat Pleszewski.

Pobierz dokument - format pdf

Informacja OS.6220.1.4.2020.AJ28 z dnia 05.03.2021

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew informuje, że sprawa dotycząca wydania decyzji środowiskowej z wniosku Gospodarstwa Rolnego Michał Michalak Jolanta Michalak z siedz. Lubomierz 3, 63-300 Pleszew dla przedsięwzięcia pn. "Budowa Fermy drobiu z infrastrukturą w miejscowości Baranówek, nr działek 6/2, 7, 8 obręb Nowa Wieś, gmina Pleszew, powiat pleszewski, województwo wielkopolskie", nie zostanie załatwiona w terminie przewidzianym w art. 35 Kpa.
Powyższe jest związane z brakiem możliwości przeprowadzenia rozprawy administracyjnej otwartej dla społeczeństwa zgodnie z wprowadzonymi obostrzeniami w związku z epidemią COVID-19 skutkującymi brakiem możliwości zorganizowania takiego zgromadzenia dla nieokreślonej ilości uczestników ze względu na zagrożenie epidemiczne [art. 26 ust. 11 i art. 21 ust. 2 rozporządzenia z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. 2021, poz. 367)].
Termin załatwienia sprawy wyznaczam do dnia 16.04.2021r.

Pobierz plik - format pdf

Zawiadomienie OS.6220.1.17.2020.AJ6 z dnia 24.02.2021

Zawiadomienie OS.6220.1.17.2020.AJ6 z dnia 24.02.2021 o zebraniu wystarczających dowody i materiały do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn "Budowa i eksploatacja farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach nr 1/6 i 1/5 obręb Suchorzew, gmina Pleszew", powiat pleszewski, województwo wielkopolskie, stosownie do wszczętego postępowania z wniosku Mithra II Sp. z o. o. z siedz.. Rynek 29/4, 63-700 Krotoszyn, reprezentowanej przez p. Tomasza Krzyżanowskiego.

Pobierz plik - format pdf

Zawiadomienie OS.6220.1.16.2020.AJ6 z dnia 18.02.2021

Zawiadomienie OS.6220.1.16.2020.AJ6 z dnia 18.02.2021 o wydaniu decyzji Znak OS 6220.1.16.2020.AJ6 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia "Wydobywanie kopaliny ze złoża kruszywa naturalnego ZAWADY L, metodą odkrywkową w granicach działek: nr ewid. 57, 58 ark. mapy 1 obręb Zawady, nr ewid. 20/1 ark. mapy 2 obręb Rokutów, gmina Pleszew", której treść do wglądu dla stron znajduje się w Wydziale Ochrony Środowiska, ul. Plac Kościelny 1, Pleszew - pok. nr 2.

Pobierz plik - format pdf

Postanowienie OS 6220.1.1.2020.AJ z dnia 12.02.2021

Postanowienie OS 6220.1.1.2020.AJ z dnia 12.02.2021 prostujące błąd pisarski w decyzji Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew OS 6220.1.1.2020.AP z dnia 07.07.2020 r  określającej środowiskowe uwarunkowania dla inwestycji pn "Punkt przetwarzania odpadów innych niż niebezpieczne w miejscowości Pleszew, powiat pleszewski, woj. Wielkopolskie, działka ewid. nr 2415/7, 2414/8 oraz 2413/10"

Pobierz plik - format pdf

Zawiadomienie OS.6220.1.18.2020.AJ6 z dnia 29.01.2021

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2018. 2096 t.j.) w związku z art. 38, art. 74 ust. 3  ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2017.1405.t.j.), Burmistrz Miasta  i Gminy Pleszew zawiadamia, że dnia 29.01.2021r. została wydana decyzja Znak OS 6220.1.18.2020.AJ5 w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia "Budowa Farmy fotowoltaicznej o mocy do 6 MW wraz niezbędną infrastrukturą techniczną, na działce o nr ewidencyjnym 36/7 i części działki o nr ewidencyjnym 36/6 w obrębie Korzkwy, w Gminie Pleszew", której treść do wglądu dla stron znajduje się w Wydziale Ochrony Środowiska, ul. Plac Kościelny 1, Pleszew -  pok. nr 2.
Doręczenie ww. decyzji stronom uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Pobierz plik - format pdf

Informacja OS.6220.1.14.2020.AJ7 z dnia 29.01.2021

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew informuje, że sprawa dotycząca wydania decyzji środowiskowej z wniosku CONSULTGROUP Sp. z o. o. z siedz. Ul. Wyb. Juliusza Słowackiego 12-14, 50-411 Wrocław, której pełnomocnikami są p. Grzegorz Rydian, p. Piotr Sadowski - Biuro Rzeczoznawstwa i Ekonomii Środowiska Codex Sadowscy i Wspólnicy Spółka Jawna, ul. Stachury 9, 63-000 Środa Wielkopolska dla przedsięwzięcia pn. "Budowa zakładu recyklingu odpadów ulegających biodegradacji na działkach o nr ewid. 8/21, 8/24, 9/1, obręb Ludwina, Gmina Pleszew, powiat pleszewski, województwo wielkopolskie", nie zostanie załatwiona w terminie przewidzianym w art. 35 Kpa oraz art. 77 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2020.283 t.j.).Powyższe jest związane z wydłużeniem terminów wydania uzgodnień przez organy współuzgadniające.
Termin załatwienia sprawy wyznaczam do dnia 31.03.2021 r.

Pobierz plik - format pdf

Informacja OS.6220.1.4.2020.AJ19 z dnia 28.01.2021

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew informuje, że sprawa dotycząca wydania decyzji środowiskowej z wniosku Gospodarstwa Rolnego Michał Michalak Jolanta Michalak z siedz. Lubomierz 3, 63-300 Pleszew dla przedsięwzięcia pn. "Budowa Fermy drobiu z infrastrukturą w miejscowości Baranówek, nr działek 6/2, 7, 8 obręb Nowa Wieś, gmina Pleszew, powiat pleszewski, województwo wielkopolskie", nie zostanie załatwiona w terminie przewidzianym w art. 35 Kpa oraz art. 77 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2020.283 t.j.).Powyższe jest związane z wydłużeniem terminów wydania uzgodnień przez organy współuzgadniające. Termin załatwienia sprawy wyznaczam do dnia 31.03.2021 r.

Pobierz plik - format pdf

Zawiadomienie OS.6220.1.10.2020.AJ35 z dnia 28.01.2021

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zawiadamia, że sprawa dotycząca wydania decyzji środowiskowej z wniosku Gospodarstwa Rolnego Joanna Michalak-Keler z siedz. Lubomierz 3, 63-300 Pleszew dla przedsięwzięcia pn "Ferma Drobiu Marszew" w miejscowości Marszew, dz. nr 22/6, 21/12, 22/3, 22/4, 21/11 obręb Marszew, gmina Pleszew, powiat pleszewski, województwo wielkopolskie" nie zostanie załatwiona w terminie przewidzianym w art. 35 Kpa wraz art. 77 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2020.283 t.j.). Powyższe jest związane z wydłużeniem terminów wydania uzgodnień przez organy współuzgadniające.Termin załatwienia sprawy wyznaczam do dnia 31.03.2021 r.

Pobierz plik - format pdf

Zawiadomienie OS.6220.1.17.2020.AJ4 z dnia 27.01.2021

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zawiadamia, że sprawa dotycząca wydania  decyzji środowiskowej z wniosku p. Mithra II Sp. z  o. o. z siedz. Rynek 29/4, 63-700 Krotoszyn, reprezentowanej przez p. Tomasza Krzyżanowskiego, ul. Wroniecka 18/3, 61-763 Poznań, dla przedsięwzięcia pn. "Budowa i eksploatacja farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach nr 1/6 i 1/5", obręb 0023 Suchorzew, gmina Pleszew, powiat pleszewski, województwo wielkopolskie, nie zostanie załatwiona w terminie przewidzianym w art. 35 Kpa oraz art. 77 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2020.283 t.j.).
Powyższe jest związane z wydłużeniem terminów wydania uzgodnień przez organy współuzgadniające. Termin załatwienia sprawy wyznaczam do dnia 02.03.2021 r.

Pobierz plik - format pdf

 

Zawiadomienie OS.6220.1.15.2020.AJ4 z dnia 22.01.2021

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zawiadamia, że sprawa dotycząca wydania decyzji środowiskowej z wniosku p. Delta Sp. J. Jankowski Pluciński Zawada, z siedz. Ul. Piaski 29b, 63-300 Pleszew, w imieniu którego występuje P. Marek Benedykciński, przedstawiciel EKO-PROJEKT Sp. z o. .o., z siedz. ul. Grochowska 19/1, 60-277 Poznań,  dla przedsięwzięcia pn "Zbieranie i przetwarzanie odpadów" na działkach o nr ewid. 2242/6 i 3698, obręb Miasto Pleszew, Gmina Pleszew, nie zostanie załatwiona w terminie przewidzianym w art. 35 Kpa wraz art. 77 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2020.283 t.j.).Powyższe jest związane z wydłużeniem terminów wydania uzgodnień przez organy współuzgadniające. Termin załatwienia sprawy wyznaczam do dnia 30.03.2021 r.

Pobierz dokument - format pdf

Zawiadomienie OS.6220.1.16.2020.AJ4 z dnia 21.01.2021

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zawiadamia, że zebrano wystarczające dowody i materiały do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn "Wydobywanie kopaliny ze złoża kruszywa naturalnego ZAWADY L, metodą odkrywkową w granicach działek: nr ewid. 57, 58 ark. mapy 1 obręb Zawady nr ewid. 20/1 ark. mapy 2 obręb Rokutów, gmina Pleszew", stosownie do wszczętego postępowania z wniosku LIDER Sp. J. Jan Bandosz Ryszard Szwajkowski z siedz. Kowalew, ul. Kościelna 20, 63-300 Pleszew

Pobierz dokument - format pdf