Ogłoszenia 2019

Zawiadomienie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 20.12.2019

Zawiadomienie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 20.12.2019 o unieważnieniu postępowania o przetargu na sprzedaż samochodu ciężarowego.

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie GP.6733.27.2019 z dnia 17.12.2019

Obwieszczenie GP.6733.27.2019 z dnia 17.12.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: Budowa obiektu liniowego podziemnego - sieć gazowa średniego ciśnienia, w miejscowości Marszew gm. Pleszew na terenie działek o numerze ewidencyjnym 59, 73, am. 3, obręb Marszew, gmina Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie GP.6733.26.2019 z dnia 17.12.2019

Obwieszczenie GP.6733.26.2019 z dnia 17.12.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: Budowa obiektu liniowego podziemnego - sieć gazowa średniego ciśnienia, w miejscowości Marszew gm. Pleszew na terenie działek o numerze ewidencyjnym 37/3, 74, am. 3, obręb Marszew, gmina Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Ogłoszenie z dnia 13.12.2019

Plan polowań zbiorowych Koła Łowieckiego nr 29 "Darz Bór" Jarocin.

Pobierz dokument - format pdf

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 06.12.2019

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 06.12.2019 o zamiarze przeprowadzenia postępowania w sprawie wyboru operatora na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Miasta i Gminy Pleszew na okres od 01.01.2021 roku do 31.12.2021 roku.

Pobierz dokument - format pdf

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 06.12.2019

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 06.12.2019 o zamiarze przeprowadzenia postępowania w sprawie wyboru operatora na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Miasta i Gminy Pleszew na okres od 01.01.2021 roku do 31.12.2021 roku.

Pobierz dokument - format pdf

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 06.12.2019

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu promocji i organizacji wolontariatu na rok 2020.

Pobierz dokument - format pdf

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 05.12.2019

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 05.12.2019 o przetargu na sprzedaż samochodu ciężarowego.

Pobierz dokument - format pdf

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 03.12.2019

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na rok 2020 z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie GP.6733.25.2019 z dnia 03.12.2019

Obwieszczenie GP.6733.25.2019 z dnia 03.12.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: "Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Ludwina gm. Pleszew" na terenie działek o numerze ewidencyjnym 203/9, 203/18, 263, 83/4, am. 1, obręb Ludwina, gmina Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 03.12.2019

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew informuje, że Miasto i Gmina zamierza przystąpić do programu: "Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej" ogłoszonego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W tym celu niezbędne jest przeprowadzenie inwentaryzacji odpadów rolniczych jakie będą utylizowane z terenu miasta i gminy. W związku z powyższym, osoby które jeszcze nie złożyły ankiet, a są zainteresowane udziałem w programie prosimy o wypełnienie ankiety inwentaryzacyjnej i dostarczenie jej do Urzędu Miasta i Gminy w Pleszewie, Referat Gospodarki Odpadami, ul. Fabryczna 5 (pokój nr 5) w terminie do dnia 13 grudnia 2019 r.

Projekt będzie realizowany pod warunkiem uzyskania przez Miasto i Gminę Pleszew dofinansowania na ten cel. W przypadku otrzymania dofinansowania w kwocie do 50 gr/kg., odpady odbierane będą tylko od tych rolników, którzy złożą ankiety oraz w takich ilościach, jakie zostaną wskazane w ankietach.

Pobierz dokument - format pdf
Pobierz ankieta - format pdf
Pobierz ankieta - format doc

Podstawowa kwota dotacji na rok 2019 - II aktualizacja

Na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy z 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2017 r., poz. 2203 ze zmianami) Miasto i Gmina Pleszew ogłasza informację o aktualizacji podstawowej kwoty dotacji obliczonej na podstawie planu dochodów i wydatków na 30 września 2019 roku oraz statystyczną liczbę uczniów stanowiącą 2/3 liczby uczniów według SIO na

30 września 2018 roku i 1/3 liczby uczniów według SIO na 30 września 2019 roku.
Podstawowa kwota dotacji po drugiej aktualizacji dla przedszkoli na rok 2019 wynosi:

  1. 7 311,95 zł - rocznie
  2. 609,33 - miesięcznie

Statystyczna liczba uczniów w przedszkolach prowadzonych przez Miasto i Gminę Pleszew pomniejszona o zaktualizowaną statystyczną liczbę dzieci niepełnosprawnych w tych przedszkolach, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wynosi: 927,33.

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 02.12.2019

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na rok 2020 w obszarze ochrony zdrowia oraz upowszechniania kultury fizycznej.

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie GP.6733.19.2019 z dnia 26.11.2019

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zawiadamia że od decyzji nr 19/2019 (sprawa GP.6733.19.2019) ustalającej warunki lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji pod nazwą: modernizacja istniejącej linii napowietrznej 110 kV relacji Ostrów Wielkopolski - Pleszew, na terenie działek nr o nr ewid.: 146, 147, 151, 129, 118, 114, 113, 112 (am.: 2, obręb Kuczków); 100, 96, 99/2, 101, 102, 93, 103, 104, 105, 106, 107, 108, część 92, część 109 (am.: 1, obręb Chorzew); 64/2, 63/4, 62/4, 60/4, 60/3, 59/28, 59/30, 57/2, 56/2, 55/3, 54/7, 53/4, 52, 50 (am.: 1, obręb Dobra Nadzieja); 248/3, 251, 260, 265, 276/2, 281/2, 280/2, 269/2, 287/7, 287/6, 288/4, 297, 74/9, 84/9, 68/6, 60/3, 66, 64, 62, 67, 63, 89 (am.: 1, obręb Zielona Łąka), 2143/4, 2143/3 (am.: 2, obręb Zielona Łąka); 2495, 2370, 2350/2, 2452/6, 2392/2, 2392/1, 2396 (am.: 39, miasto Pleszew); 2369, 2371, 2372, 2373/2, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378/1, 2378/2, 2379, 2380, 2381/2, 2382/1, 2382/3, 2386, 2387/2, 2387/1 (am.: 40, miasto Pleszew); 2930, 2395, 2398/3, 2399/2, 2402/1, 2403, 2404/1, 2405/2, 2406, 2407/4, 2408/4, 2409/3, 2410/4, 2412/7, 2413/6, 2414/9, 2413/5, 2412/6 (am.: 32, miasto Pleszew) wniesiono odwołanie.

Pobierz dokument - format pdf

 

 

 

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 18.11.2019

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

Pobierz dokument - format pdf

Oferta z dnia 15.11.2019 Pleszewskiego Klubu "Amazonki"

Oferta z dnia 06.11.2019 Pleszewskiego Klubu "Amazonki" - Działanie w zakresie profilaktyki, edukacji, integracji kobiet po chorobie nowotworowej piersi.

W terminie 7 dni od zamieszczenia oferty można zgłaszać uwagi dotyczące oferty na adres Urzędu Miasta i Gminy, Pleszew, ul. Rynek 1.

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie GP.6733.24.2019 z dnia 14.11.2019

Obwieszczenie GP.6733.24.2019 z dnia 14.11.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew o zakończeniu postępowania administracyjnego i ustaleniu warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji pod nazwą:Budowa linii elektroenergetycznej nN-0,4 kV kablowej wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi dla zasilania budynków mieszkalnych jednorodzinnych na terenie działek nr: 57, 58, 292/1, 292/2, 292/3, 292/4, 292/5, 292/6, 292/7, 292/8, 292/9, 292/10, 292/11, 292/12, 292/13, 297; arkusz mapy: 1; obręb Zielona Łąka; gmina Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Zawiadomienie USCIOB.271.4.2019 z dnia 12.11.2019

Zawiadomienie USCIOB.271.4.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 12.11.2019 o unieważnieniu postępowania o przetargu na sprzedaż samochodu ciężarowego pożarniczego.

Pobierz dokument - format pdf

Oferta z dnia 06.11.2019 Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta

Oferta z dnia 06.11.2019 Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta - Koło Pleszwskie - "Organizacja spotkania gwiazdkowego dla osób samotnych, z kręgu uzależnionych i współuzależnionych oraz przemocy rodzinnej."

W terminie 7 dni od zamieszczenia oferty można zgłaszać uwagi dotyczące oferty na adres Urzędu Miasta i Gminy, Pleszew, ul. Rynek 1.

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie GP.6721.56.2019 z dnia 05.11.2019

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 05.11.2019 o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pleszew w rejonie ulic Kaliskiej, Wschodniej i Piaski

Pobierz dokument - format pdf

Ogłoszenie z dnia 01.11.2019

Kalendarz  polowań  zbiorowych K. Ł. "Zalesie" w Ostrowie Wielkopolskim, na sezon 2019/2020.

Pobierz dokument - format pdf

Ogłoszenie z dnia 31.10.2019

Kalendarz  polowań  zbiorowych K. Ł. "Darz Bór" w Jarocinie, na sezon 2019/2020

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie GP.6733.19.2019 z dnia 30.10.2019

Obwieszczenie GP.6733.19.2019 z dnia 30.10.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew o zakończeniu postępowania administracyjnego i ustaleniu warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji pod nazwą: modernizacja istniejącej linii napowietrznej 110 kV relacji Ostrów Wielkopolski - Pleszew, na terenie działek nr o nr ewid.: 146, 147, 151, 129, 118, 114, 113, 112 (am.: 2, obręb Kuczków); 100, 96, 99/2, 101, 102, 93, 103, 104, 105, 106, 107, 108, część 92, część 109 (am.: 1, obręb Chorzew); 64/2, 63/4, 62/4, 60/4, 60/3, 59/28, 59/30, 57/2, 56/2, 55/3, 54/7, 53/4, 52, 50 (am.: 1, obręb Dobra Nadzieja); 248/3, 251, 260, 265, 276/2, 281/2, 280/2, 269/2, 287/7, 287/6, 288/4, 297, 74/9, 84/9, 68/6, 60/3, 66, 64, 62, 67, 63, 89 (am.: 1, obręb Zielona Łąka), 2143/4, 2143/3 (am.: 2, obręb Zielona Łąka); 2495, 2370, 2350/2, 2452/6, 2392/2, 2392/1, 2396 (am.: 39, miasto Pleszew); 2369, 2371, 2372, 2373/2, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378/1, 2378/2, 2379, 2380, 2381/2, 2382/1, 2382/3, 2386, 2387/2, 2387/1 (am.: 40, miasto Pleszew); 2930, 2395, 2398/3, 2399/2, 2402/1, 2403, 2404/1, 2405/2, 2406, 2407/4, 2408/4, 2409/3, 2410/4, 2412/7, 2413/6, 2414/9, 2413/5, 2412/6 (am.: 32, miasto Pleszew).

Pobierz dokument - format pdf

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż samochodu ciężarowego pożarniczego

Pobierz treść ogłoszenia - format pdf

Pobierz załącznik nr 1 - format pdf

Pobierz załącznik nr 2 - format pdf

Pobierz załącznik nr 3 - format pdf

Ogłoszenie z dnia 21.10.2019

Kalendarz  polowań  zbiorowych K. Ł. "NEMROD" w Łodzi, na sezon 2019/2020

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie GPG.6733.13.2019 z dnia 10.10.2019

Obwieszczenie GP.6733.23.2019 z dnia 10.10.2019 Wójta Gminy Kotlin o wydaniu decyzji GPG.6733.13.2019 w sprawie ustalenia lokalizacji ineestycji celu publicznego  dla inwestycji polegającej na budowie napowietrznej lini dwutorowej wysokiego napięcia realizowanej w ramach zadania pod nazwą "Modernizacja istniejącej lini napowietrznej 110kV relacji Jarocin Południe-Pleszew"

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie GP.6733.23.2019 z dnia 10.10.2019

Obwieszczenie GP.6733.23.2019 z dnia 10.10.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew o zakończeniu postępowania administracyjnego i ustaleniu warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji pod nazwą: Budowa linii kablowej SN 15 kV oraz linii kablowej nN 0,4 kV na terenie działek nr: 3010/2 (am.: 18), 3123, 43/5 (am.: 35), 3667, 3668, 3669, 3670, 3671 i 3666 (am.: 44), miasto Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Oferta z dnia 10.10.2019 Pleszewskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku

Oferta z dnia 19.09.2019 Pleszewskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku - "Wyjazd integracyjny seniorów na targi Viva Seniorzy w ramach kultywowania kultury i tradycji pokoleń."
W terminie 7 dni od zamieszczenia oferty można zgłaszać uwagi dotyczące oferty na adres Urzędu Miasta i Gminy, Pleszew, ul. Rynek 1.

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie GP.6733.21.2019 z dnia 10.10.201

Obwieszczenie GP.6733.21.2019 z dnia 10.10.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew o zakończeniu postępowania administracyjnego i ustaleniu warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji pod nazwą: Budowa ciągu pieszo-rowerowego pomiędzy ul. Lipową a ul. Targową w Pleszewie na terenie działek o nr ewid.: 2969, 2960/2, część 2988, część 2967, część 2968 (am.: 34, miasto Pleszew); 2959/1, 2986/26 (am.: 18, miasto Pleszew).

Pobierz dokument - format pdf

Ogłoszenie z dnia 08.10.2019

Kalendarz  polowań  zbiorowych K. Ł. "Darz Bór" w Pleszewie, na sezon 2019/2020

Pobierz dokument - format pdf

Ogłoszenie z dnia 07.10.2019

Kalendarz  polowań  zbiorowych K. Ł. "Hubertus" w Pleszewie, na sezon 2019/2020

Pobierz dokument - format pdf

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 04.10.2019

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na rok 2019 z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia z dnia 02.10.2019

Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia z dnia 02.10.2019 o zakończeniu postępowania dowodowego w toku postępowania administracyjnego w sprawie odwołania od decyzji Starosty Pleszewskiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

Pobierz dokument - format pdf

Ogłoszenie z dnia 03.10.2019

Kalendarz  polowań  zbiorowych K. Ł. nr 6 "NEMROD" w Łodzi na sezon 2019/2020

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie GP.6733.24.2019 z dnia 03.10.2019

Obwieszczenie GP.6733.24.2019 z dnia 03.10.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: "Budowa linii elektroenergetycznej nN - 0,4 kV kablowej wraz ze złączami kablowo - pomiarowymi dla zasilania budynków mieszkalnych jednorodzinnych" na terenie działek o numerze ewidencyjnym 57, 58, 71, 72/6, 292/1, 292/2, 292/3, 292/4, 292/5, 292/6, 292/7, 292/8, 292/9, 292/10, 292/11, 292/12, 292/13, 297, am. 1, obręb Zielona Łąka.

Pobierz dokument - format pdf

Ogłoszenie z dnia 01.10.2019

Plan polowań zbiorowych Koła Łowieckiego nr21 "DROP" Gostyń.

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie GP.6733.18.2019 z dnia 25.09.2019

Obwieszczenie GP.6733.18.2019 z dnia 25.09.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew o zakończeniu postępowania administracyjnego i ustaleniu warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji pod nazwą: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pleszew na terenie działek: 3008, 2977/1, 2978, 2979, 2980/4, 2980/6, 2980/7, 2980/8, 2977/2, 2973, 2971, 2974, 2970/2, 2958/2, 2958/3; am.: 18; miasto Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Oferta z dnia 19.09.2019 Klubu Sportowego Kosz Pleszew

Oferta z dnia 19.09.2019 Klubu Sportowego Kosz Pleszew - "Organizacja Turnieju Koszykówki Chłopców r. 2007".
W terminie 7 dni od zamieszczenia oferty można zgłaszać uwagi dotyczące oferty na adres Urzędu Miasta i Gminy, Pleszew, ul. Rynek 1.

Pobierz dokument - format pdf

Oferta z dnia 16.09.2019 Pleszewskiego Towarzystwa Kulturalnego

Oferta z dnia 16.09.2019 Pleszewskiego Towarzystwa Kulturalnego - Dokumentowanie historii Ziemi Pleszewskiej - wydanie książki autorstwa ks.Adama Jana Zmudy pt. "Najstarsze dzieje parafii pw. św. Marcina Biskupa w Kuczkowie do nocy 2/3 sierpnia 1922 roku"

W terminie 7 dni od zamieszczenia oferty można zgłaszać uwagi dotyczące oferty na adres Urzędu Miasta i Gminy, Pleszew, ul. Rynek 1

Pobierz dokument - format pdf

Oferta z dnia 12.09.2019 Ogniska Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej "PLATAN"

Oferta z dnia 12.09.2019 Ogniska Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej "PLATAN" w Pleszewie: "Organizacja XIV Turnieju Brydżowego z cyklu Grand Prix WIelkopolski jako aktywna i zdrowa forma spędzania czasu wolnego".

W terminie 7 dni od zamieszczenia oferty można zgłaszać uwagi dotyczące oferty na adres Urzędu Miasta i Gminy, Pleszew, ul. Rynek 1

Pobierz dokument - format pdf

Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 10.09.2019

Wyniki konsultacji projektu "Programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020".

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie GP.6733.23.2019 z dnia 09.09.2019

Obwieszczenie GP.6733.23.2019 z dnia 09.09.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą "Budowa linii kablowej SN oraz linii kablowej nN" na terenie działek o nr 3010/2, am.18, dz. nr 3123, 43/5, am.35, dz. nr 3666, 3667, 3668, 3669, 3670, 3671, am.44, obręb Miasto Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 09.09.2019

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew informuje o zamiarze przeprowadzenia postępowania w sprawie wyboru operatora na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Miasta i Gminy Pleszew na okres od 01.01.2021 roku do 31.12.2028 roku.

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie GP.6733.19.2019 z dnia 04.09.2019

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 04.09.2019 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą "Modernizacja istniejącej linii napowietrznej 110 kV relacji Ostrów Wielkopolski - Pleszew (nowa nazwa linii po zmianie układu sieciowego Ostrów Wlkp. - Ociąż, Ociąż - Pleszew/ Jarocin Płd. - Ostrów Wlkp".

Pobierz dokument - format pdf

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 03.09.2019

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew informuje, że istnieje możliwość złożenia wniosku o najem lokalu usytuowanego na terenie Miasta i Gminy Pleszew pod warunkiem wykonania remontu we własnym zakresie.

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie GP.6733.21.2019 z dnia 29.08.2019

Obwieszczenie GP.6733.21.2019 z dnia 29.08.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji pod nazwą: "Budowa ciągu pieszo rowerowego pomiędzy ulicą Lipową a ulicą Targową w Pleszewie" na terenie działek o numerze ewidencyjnym 2988, 2967, 2968, 2969, 2966, 2993/4, 2960/2, am.34, oraz dz. nr 2959/1, 2986/26, am.18, obręb Miasto Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie GP.6733.17.2019 z dnia 29.08.2019

Obwieszczenie GP.6733.17.2019 z dnia 29.08.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew o zakończeniu postępowania administracyjnego i ustaleniu warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji pod nazwą: Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Pleszew na terenie działek: 3123 (am.: 35), i 3666 (am.: 44), obręb miasto Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszenie Starosty Pleszewskiego z dnia 28.08.2019

Obwieszenie Starosty Pleszewskiego z dnia 28.08.2019 o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie GPG.6733.13.2019 z dnia 21.08.2019

Obwieszczenie Wójta Gminy Kotlin o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji  inwestycji celu publicznego pod nazwą "Modernizacja istniejącej lini napowietrznej 110kV relacji Jarocin Południe - Pleszew"

Pobierz dokument - format pdf

Oferta z dnia 23.08.2019 Klubu Sportowego Stal Pleszew

Oferta z dnia 23.08.2019 Klubu Sportowego Stal Pleszew - Organizacja Amatorskiej Ligi Piłki Nożnej Playarena Pleszew jako forma aktywnego i zdrowego stylu życia.
W terminie 7 dni od zamieszczenia oferty można zgłaszać uwagi dotyczące oferty na adres Urzędu Miasta i Gminy, Pleszew, ul. Rynek 1

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie GP.6721.52.2019 z dnia 20.08.2019

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 20.08.2019 o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego pomiędzy ulicami: Krzyżową, Kaliską i Garncarską w Pleszewie.

Pobierz dokument - format pdf

Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 14 sierpnia 2019

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew podaje do publicznej wiadomości zarządzenie Nr 149/VIII/2019 z dnia 14 sierpnia 2019 r. w sprawie zapewnienia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych.

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie Wójta Gminy Kotlin z dnia 02.08.2019

Obwieszczenie Wójta Gminy Kotlin z dnia 02.08.2019 o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie Wójta Gminy Kotlin z dnia 23.07.2019

Obwieszczenie Wójta Gminy Kotlin z dnia 23.07.2019 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Pobierz dokument - format pdf

Oferta z dnia 25.07.2019 Katolickiego Stowarzyszenia Trzeźwości "DOM"

Oferta z dnia 25.07.2019 Katolickiego Stowarzyszenia Trzeźwości "DOM" - Bezwyjazdowe Objazdowe Wakacje 2019.
W terminie 7 dni od zamieszczenia oferty można zgłaszać uwagi dotyczące oferty na adres Urzędu Miasta i Gminy, Pleszew, ul. Rynek 1

Pobierz dokument - format pdf

Oferta z dnia 24.07.2019 Ludowy Zespół Sportowy "LAS"

Oferta z dnia 24.07.2019 Ludowy Zespół Sportowy "LAS" - Udział drużyny seniorów LZS "LAS" Kuczków w rywalizacji sportowej w zakresie piłki nożnej.
W terminie 7 dni od zamieszczenia oferty można zgłaszać uwagi dotyczące oferty na adres Urzędu Miasta i Gminy, Pleszew, ul. Rynek 1

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie AB.6740.4.5.2019 Starosty Pleszewskiego z dnia 22.07.2019

Obwieszczenie AB.6740.4.5.2019 Starosty Pleszewskiego z dnia 22.07.2019 o wszczęciu postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleiu na realizację inwestycji drogowej dla inwestycji pn."Rozbudowa ulicy Targowej w Pleszewie"

Pobierz dokument - format pdf

Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 22.07.2019

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew informuje, że rozpoczęte zostały prace nad opracowaniem "Programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020"
W związku z powyższym zaprasza się zainteresowane organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do wzięcia udziału w konsultacjach projektu w/w programu.
Opinie oraz uwagi do projektu programu jak również propozycje realizacji zadań publicznych na 2020r. w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 ustawy można zgłaszać w terminie do dnia 30 sierpnia 2019r. na adres Urzędu Miasta i Gminy Pleszew ul. Rynek 1

Pobierz projekt uchwały współpracy 2020- format pdf

Obwieszczenie GP.6733.18.2019 z dnia 18.07.2019

Obwieszczenie GP.6733.18.2019 z dnia 18.07.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew o wszczęciu postępowania administracyjnego i ustaleniu warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji pod nazwą: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pleszew" na terenie działek o nr 23/84, 23/28, 3008, 2977/1, 2978, 2979, 2980/4, 2980/6, 2980/7, 2980/8, 2977/2, 2973, 2971, 2974, 2970/2, 2958/2, 2958/3, am.18, obręb Miasto Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie GP.6733.17.2019 z dnia 18.07.2019

Obwieszczenie GP.6733.17.2019 z dnia 18.07.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew o wszczęciu postępowania administracyjnego i ustaleniu warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji pod nazwą: "Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Pleszew" na terenie działek o nr 3123, am.35, dz. nr 3666 i 3665/2, am.44, obręb Miasto Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Oferta z dnia 15.07.2019 Klubu Szachowego Orły Pleszew

Oferta z dnia 15.07.2019 Klubu Szachowego Orły Pleszew - "Udział zawodniczki Klubu Szachowego Orły Pleszew w Mistrzostwach Europy 2019 w szachach klasycznych w Bratysławie" W terminie 7 dni od zamieszczenia oferty można zgłaszać uwagi dotyczące oferty na adres Urzędu Miasta i Gminy, Pleszew, ul. Rynek 1

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie GP.6733.16.2019 z dnia 11.07.2019

Obwieszczenie GP.6733.16.2019 z dnia 11.07.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew o zakończeniu postępowania administracyjnego i ustaleniu warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji pod nazwą: Budowa linii kablowej SN oraz budowa linii kablowej nn, na terenie działek: 3606/5 i 3693, am. 41, obręb miasto Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie GP.6733.15.2019 z dnia 11.07.2019

Obwieszczenie GP.6733.15.2019 z dnia 11.07.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew o zakończeniu postępowania administracyjnego i ustaleniu warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji pod nazwą: Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia na terenie działek: 3012/1 i 3225, am. 34, obręb miasto Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia z dnia 09.07.2019

Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 9 lipca 2019r. zawiadamiające o wydaniu decyzji pozwolenia na budowę pn.: "Rozdzielenie kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz przebudowa sieci wodociągowej w pasie drogi krajowej nr 12 w Pleszewie".

Pobierz dokument - format pdf

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 10.07.2019

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na rok 2019 z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

Pobierz dokument - format pdf

Oferta z dnia 05.07.2019 Stowarzyszenia "DOM"

Oferta z dnia 05.07.2019 Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci o Szczególnych Potrzebach Opiekuńczych  "DOM" - "Obóz letni dla dzieci i młodzieży w Gołuchowie"
W terminie 7 dni od zamieszczenia oferty można zgłaszać uwagi dotyczące oferty na adres Urzędu Miasta i Gminy, Pleszew, ul. Rynek 1

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie GP.6733.14.2019 z dnia 02.07.2019

Obwieszczenie GP.6733.14.2019 z dnia 02.07.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew o zakończeniu postępowania administracyjnego i ustaleniu warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji pod nazwą: budowa sieci wodociągowej w miejscowości Zielona Łąka, gmina Pleszew na terenie działek nr 271, 187, 193, 194, 310, 200, am.1, obręb Zielona Łąka, gmina  Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie GP.6733.13.2019 z dnia 02.07.2019

Obwieszczenie GP.6733.13.2019 z dnia 02.07.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew o zakończeniu postępowania administracyjnego i ustaleniu warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji pod nazwą: Budowa przyłącza elektroenergetycznego średniego napięcia dla elektrowni fotowoltaicznej w miejscowości Zawidowice na terenie działek nr 4, 6,(część)  7, 16, 29, am.56, obręb Zawidowice, gmina  Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Oferta z dnia 01.07.2019 Stowarzyszenia Kocia Łapa

Oferta z dnia 01.07.2019 Stowarzyszenia Kocia Łapa - Sterylizacja i kastracja kotów wolnożyjących na terenie Miasta i Gminy Pleszew celem ograniczenia populacji zwierząt bezdomnych

W terminie 7 dni od zamieszczenia oferty można zgłaszać uwagi dotyczące oferty na adres Urzędu Miasta i Gminy, Pleszew, ul. Rynek 1

Pobierz dokument - format pdf

Oferta z dnia 28.06.2019 Stowarzyszenia S.M.O.K.E.

Oferta z dnia 28.06.2019 Stowarzyszenia S.M.O.K.E.- organizacja Red Smoke Festival 2019. 

W terminie 7 dni od zamieszczenia oferty można zgłaszać uwagi dotyczące oferty na adres Urzędu Miasta i Gminy, Pleszew, ul. Rynek 1

Pobierz dokument - format pdf

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 28.06.2019

W związku z wystąpienie na terenie Miasta i Gminy Pleszew niekorzystnego zjawiska atmosferycznego w postaci suszy Urząd Miasta i Gminy informuje mieszkańców wsi i osiedli posiadających gospodarstwo rolne o możliwości zgłaszania szkód spowodowanych zaistaniałą sytuacją. Wnioski można składać w Urzędzie Miasta i Gminy Pleszew (pokój 111) lub pobrać ze strony internetowej urzędu.

Pobierz dokument - format pdf

Pobierz wniosek - format pdf

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 14.06.2019

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 14.06.2019 o zamiarze przeprowadzenia postępowania w sprawie wyboru operatora na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Miasta i Gminy Pleszew na okres od 01.01.2020 roku do 31.12.2020 roku.

Pobierz dokument - format pdf

Oferta z dnia 13.06.2019 Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci "Lato z Solidarnością"

Oferta z dnia 13.06.2019 Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci "Lato z Solidarnością" - Organizacja letiego wypoczynku dla dzieci i młodzieży z terenu Miasta i Gminy Pleszew w formie półkolonii - Lato za grosik.
W terminie 7 dni od zamieszczenia oferty można zgłaszać uwagi dotyczące oferty na adres Urzędu Miasta i Gminy, Pleszew, ul. Rynek 1

Pobierz dokument - format pdf

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 13.06.2019

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew ogłasza nabór kandydatów na ławników sądów powszechnych w wyborach na kadencję od 2020 - 2023 r.

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie GP.6733.16.2019 z dnia 12.06.2019

Obwieszczenie GP.6733.16.2019 z dnia 12.06.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew o wszczęciu postępowania administracyjnego i ustaleniu warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji pod nazwą: "Budowa linii kablowej SN oraz linii kablowej NN" na terenie działek o nr 3606/5 i 3693, am. 41, obręb Miasto Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Ogłoszenie WR.041.08.2019 z dnia 13.06.2019

Ogłoszenie o otwartym naborze partnerów spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnej realizacji projektu w ramach Programu "Rozwój Lokalny".

Pobierz dokument - format pdf

Pobierz załącznik - format doc

Obwieszczenie GP.6733.15.2019 z dnia 10.06.2019

Obwieszczenie GP.6733.15.2019 z dnia 10.06.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew o wszczęciu postępowania administracyjnego i ustaleniu warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji pod nazwą: "Budowa sieci gazowej ś/c" na terenie działek o nr 3012/1 i 3225, am. 34, obręb Miasto Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Oferta z dnia 10.06.2019 Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych

Oferta z dnia 10.06.2019 Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych - Organizacja letniego obozu wypoczynkowego dla osób niepełnoprawnych. W terminie 7 dni od zamieszczenia oferty można zgłaszać uwagi dotyczące oferty na adres Urzędu Miasta i Gminy, Pleszew, ul. Rynek 1

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 04.06.2019

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu z dnia 04.06.2019

Pobierz dokument - format pdf

 

Oferta z dnia 04.06.2019 Stowarzyszenia Ludowych Zespołów Sportowych Miasta i Gminy Pleszew

Oferta z dnia 04.06.2019 Stowarzyszenia Ludowych Zespołów Sportowych Miasta i Gminy Pleszew - Udział drużyny piłkarskiej Oldboys Pleszew w VII Mistrzostwach Polski w Piłce Nożnej "50+" w Polanicy-Zdrój. W terminie 7 dni od zamieszczenia oferty można zgłaszać uwagi dotyczące oferty na adres Urzędu Miasta i Gminy, Pleszew, ul. Rynek 1

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie GK.6220.18.2018.MCh.11 z dnia 04.06.2019

Obwieszczenie GK.6220.18.2018.MCh.11 Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zawiadamia o wyłożeniu do publicznej wiadomości RAPORTU O ODDZIAŁYWANIU NA ŚRODOWISKO przedsięwzięcia pn. "Zmianie sposobu użytkowania budynku cieplarni na budynek inwentarski wraz z przebudową oraz budową fundamentu pod silos" na dz. 45 obręb Pacanowice, gmina Pleszew w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Pleszew, ul. Plac Kościelny 1,  63-300 Pleszew, Wydział Ochrony Środowiska, pok. 2.

Pobierz tekst obwieszczenia - format pdf

Obwieszczenie GP.6733.9.2019 z dnia 30.05.2019

Obwieszczenie GP.6733.9.2019 z dnia 30.05.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew o zakończeniu postępowania administracyjnego i ustalono warunki lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji pod nazwą: Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia na terenie działek: 3123 (am.: 35); 3666 (am.: 44), obręb miasto Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie GP.6733.8.2019 z dnia 30.05.2019

Obwieszczenie GP.6733.8.2019 z dnia 30.05.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew o zakończeniu postępowania administracyjnego i ustalono warunki lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji pod nazwą: Budowa linii kablowej ze złączami wolnostojącymi do zasilania osiedla domków jednorodzinnych na terenie działek: 3205/22, 3205/29 (am.: 34); 3123 (am.: 35), 3010/2 (am.: 18), 3666, 3667, 3668, 3669, 3670 (am.: 44), obręb miasto Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie GP.6733.7.2019 z dnia 30.05.2019

Obwieszczenie GP.6733.7.2019 z dnia 30.05.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew o zakończeniu postępowania administracyjnego i ustalono warunki lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji pod nazwą: budowa przydomowej oczyszczalni ścieków dla budynków nr 30, 30A, 30B w miejscowości Sowina Błotna na terenie działek nr 384, 385, 78, 77/6, 77/5, 76/2, 76/1, 49, 372, 347, 346/1, 348/2, am.1, obręb Sowina Błotna, gmina Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Oferta z dnia 31.05.2019 Stowarzyszenia Ludowych Zespołów Sportowych Miasta i Gminy Pleszew

Oferta z dnia 31.05.2019 StowarzyszeniaLudowych Zespołów Sportowych Miasta i Gminy Pleszew - "Prowadzenie amatorskich rozgrywek w zakresie piłki nożnej na terenach wiejskich jako forma zdrowego oraz aktywnego stylu życia ". W terminie 7 dni od zamieszczenia oferty można zgłaszać uwagi dotyczące oferty na adres Urzędu Miasta i Gminy, Pleszew, ul. Rynek 1

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz pomocy udzielonej w 2018 r.

Wykaz osób fizycznych i prawnych którym udzielono pomocy publicznej w 2018 r. - art. 37 ust. 1 pkt 2 lit. g ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych ((Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.)

Pobierz dokument - format pdf

 

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł, wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia" -  art. 37 ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019r., poz. 869 ze zm.).

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie GP.6733.14.2019 z dnia 23.05.2019

Obwieszczenie GP.6733.14.2019 z dnia 23.05.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew o wszczęciu postępowania administracyjnego i ustaleniu warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji pod nazwą: budowa sieci wodociągowej w miejscowości Zielona Łąka, gmina Pleszew na terenie działek nr 271, 187, 193, 194, 310, 200, am.1, obręb Zielona Łąka, gmina  Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Oferta z dnia 22.05.2019 Pleszewskiego Stowarzyszenia Tenisowego

Oferta z dnia 22.05.2019 Pleszewskiego Stowarzyszenia Tenisowego  - "Organizacja turniejów tenisa ziemnego". W terminie 7 dni od zamieszczenia oferty można zgłaszać uwagi dotyczące oferty na adres Urzędu Miasta i Gminy, Pleszew, ul. Rynek 1

Pobierz dokument - format pdf

Oferta z dnia 22.05.2019 Stowarzyszenia Trzeźwościowego "Azymut"

Oferta z dnia 22.05.2019 Stowarzyszenia Trzeźwościowego "Azymut"  - "Organizacja spływu kajakowego rzeką Prosną jako alternatywna forma wypoczynku i spędzenia wolnego czasu od uzależnień". W terminie 7 dni od zamieszczenia oferty można zgłaszać uwagi dotyczące oferty na adres Urzędu Miasta i Gminy, Pleszew, ul. Rynek 1

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie GP.6733.6.2019 z dnia 22.05.2019

Obwieszczenie GP.6733.6.2019 z dnia 22.05.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew o zakończeniu postępowania administracyjnego i ustaleniu warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji pod nazwą: Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Zielona Łąka, gmina Pleszew na terenie działki nr 309/17 am.: 1, obręb Zielona Łąka, gmina Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30.04.2019

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30.04.2019 r.

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie GP.6733.13.2019 z dnia 16.05.2019

Obwieszczenie GP.6733.13.2019 z dnia 16.05.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew o wszczęciu postępowania administracyjnego i ustaleniu warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji pod nazwą: Budowa przyłącza elektroenergetycznego średniego napięcia dla elektrowni fotowoltaicznej w miejscowości Zawidowice na terenie działek nr 4, 6, 7, 16, 29, am.56, obręb Zawidowice, gmina  Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Oferta z dnia 15.05.2019 Stowarzyszenia "Pionier"

Oferta z dnia 15.05.2019 Stowarzyszenia "Pionier" - "Wycieczka integracyjno - turystyczna do Trójmiasta (Gdynia, Sopot, Gdańsk, Oliwa, Szymbark) dla dzieci i młodzieży z Zespołu Ludowego "Kuczkowiacy". W terminie 7 dni od zamieszczenia oferty można zgłaszać uwagi dotyczące oferty na adres Urzędu Miasta i Gminy, Pleszew, ul. Rynek 1

Pobierz dokument - format pdf

Oferta z dnia 16.05.2019 Miejsko-Gminnego Szkolnego Związku Sportowego

Oferta z dnia 16.05.2019 Miejsko-Gminnego Szkolnego Związku Sportowego - "Wyjazd studyjno - integracyjny dla osób aktywnie działających na rzecz rozwoju terenów wiejskich". W terminie 7 dni od zamieszczenia oferty można zgłaszać uwagi dotyczące oferty na adres Urzędu Miasta i Gminy, Pleszew, ul. Rynek 1

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie GP.6733.4.2019 z dnia 07.05.2019

Obwieszczenie GP.6733.4.2019 z dnia 07.05.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew o zakończeniu postępowania administracyjnego i ustaleniu warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji pod nazwą: Budowa linii kablowej niskiego napięcia w miejscowości Suchorzew, gmina Pleszew na terenie działek nr 5, 22, 6/2, 7, 18/1 (am.: 11), dz. nr 43/16, 43/8, 43/12, 43/13, 43/14 (am.: 12), obręb Suchorzew, gmina Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie GP.6733.5.2019 z dnia 26.04.2019

Obwieszczenie GP.6733.5.2019 z dnia 26.04.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew o zakończeniu postępowania administracyjnego i ustaleniu warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji pod nazwą: Budowa kablowej linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Kuczków, gmina Pleszew na terenie działki nr 208, am.: 1, obręb Kuczków, gmina Pleszew

Pobierz dokument - format pdf

Oferta z dnia 26.04.2019 Stowarzyszenia Edukacyjnego im. Królowej Jadwigi

Oferta z dnia 26.04.2019 Stowarzyszenia Edukacyjnego im. Królowej Jadwigi - XIX WIELKOPOLSKI TURNIEJ W AEROBIKU GRUPOWYM SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GMINAZJALNYCH. W terminie 7 dni od zamieszczenia oferty można zgłaszać uwagi dotyczące oferty na adres Urzędu Miasta i Gminy, Pleszew, ul. Rynek 1

Pobierz dokument - format pdf

Oferta z dnia 02.04.2019 Stowarzyszenia Edukacyjnego im. Królowej Jadwigi

Oferta z dnia 02.04.2019 Stowarzyszenia Edukacyjnego im. Królowej Jadwigi - XIX WIELKOPOLSKI TURNIEJ W AEROBIKU GRUPOWYM SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GMINAZJALNYCH. W terminie 7 dni od zamieszczenia oferty można zgłaszać uwagi dotyczące oferty na adres Urzędu Miasta i Gminy, Pleszew, ul. Rynek 1

Pobierz dokument - format pdf

 

W dniu 17.04.2019 r. oferent odstąpił od realizacji zadania

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy MiG Pleszew z organizacjami OPP za rok 2018

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018.

Pobierz dokument - format pdf

Oferta z dnia 12.04.2019 Ochotniczej Straży Pożarnej w Sowinie Błotnej

Oferta z dnia 12.04.2019 Ochotniczej Straży Pożarnej w Sowinie Błotnej - Organizacja imprez sprawnościowych i podnoszących wiedzę i umiejętności strażackie dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Miasta i Gminy Pleszew.

W terminie 7 dni od zamieszczenia oferty można zgłaszać uwagi dotyczące oferty na adres Urzędu Miasta i Gminy, Pleszew, ul. Rynek 1

Pobierz dokument - format pdf

Harmonogram zebrań wyborczych Wiejskich i Osiedlowych 2019

Pobierz harmonogram - format pdf

Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia z dnia 05.04.2019

Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego IR-III.746.1.2019.10 z dnia z dnia 05.04.2019 o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie GP.6733.9.2019 z dnia 08.04.2019

Obwieszczenie GP.6733.9.2019 z dnia 08.04.2019 Burmistrza o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą "Budowa sieci gazowej ś/c" na terenie działek o nr 3123, am. 35, i 3666, am. 44, obręb Miasto Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 08.04.2019

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego na rok 2019 w obszarze administracja publiczna: Aktywizacja mieszkańców Miasta i Gminy Pleszew ze szczególnym uwzględnieniem seniorów, przedstawicieli organizacji społecznych, grup nieformalnych i samopomocowych.

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie GP.6733.8.2019 z dnia 04.04.2019

Obwieszczenie GP.6733.8.2019 z dnia 04.04.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: "Budowa linii kablowej ze złączami wolnostojącymi do zasilania osiedla domków jednorodzinnych" na terenie działek o nr 3205/22, 3205/29, 3123, 3010/2, 3666, 3667, 3668, 3669, 3670, 3662, 3664/4, 3664/5, 3664/6, 3664/7, 3664/8, 3664/9, 3664/10, 3664/11, 3664/12, 3664/13, 3664/14, 3664/15, 3664/16, 3664/17, 3664/18, 3664/19, 3664/20, 3664/21, 3664/22, 3664/23, 3664/24, 3664/25, am. 44, obręb Miasto Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie GP.6733.7.2019 z dnia 03.04.2019

Obwieszczenie GP.6733.7.2019 z dnia 03.04.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: budowa przydomowej oczyszczalni ścieków dla budynków nr 30, 30A, 30B w miejscowości Sowina Błotna na terenie działek nr 384, 385, 78, 77/6, 77/5, 76/2, 76/1, 49, 372, 347, 346/1, 348/2, am.1, obręb Sowina Błotna, gmina Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie GP.6733.6.2019 z dnia 03.04.2019

Obwieszczenie GP.6733.6.2019 z dnia 03.04.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: budowa sieci wodociągowej w miejscowości Zielona Łąka na terenie działek nr 309/17, am.1, obręb Zielona Łąka, gmina Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 04.04.2019

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego na rok 2019.

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie AU.6733.2.2019 z dnia 02.04.2019

Obwieszczenie AU.6733.2.2019 z dnia 02.04.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew o zakończeniu postępowania administracyjnego i ustaleniu warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji pod nazwą: Budowa linii kablowej nN w miejscowości Kowalew, gmina Pleszew na terenie działek nr 2/1, 2/2, 3, 4, 5/2, 19, am.24, dz. nr 8, am.25, dz. nr 104/2, 104/3, 104/4, am.12, obręb Kowalew, gmina Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie AU.6730.12.2019 z dnia 13.03.2019

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew Na podstawie art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018r., poz. 2096 ze zm.) zawiadamia strony postępowania że w dniu 13.03.2019 r. została wydana decyzja o warunkach zabudowy nr 46/2019 (sprawa nr AU.6730.12.2019) dla inwestycji polegającej na zmianie sposobu użytkowania piwnicy na indywidualną kotłownię w budynku mieszkalnym wielorodzinnym na terenie oznaczonym w ewidencji gruntów jako działka nr 70/39, arkusz mapy 1, obręb Brzezie, gmina Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie AU.6733.5.2019 z dnia 12.03.2019

Obwieszczenie AU.6733.5.2019 z dnia 12.03.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: budowa kablowej linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Kuczków w ul. Osiedlowej na terenie działki nr 208, am.1, obręb Kowalew, gmina  Pleszew..

Pobierz dokument - format pdf

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego - format pdf

Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kaliszu z dnia 04.03.2019

Na podstawie art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r., poz. 2268 z późn. zm.) oraz art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.) Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kaliszu informuje, że w dniu 1.03.2019 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące przewodów w rurociągu osłonowym - przekroczenie przewiertem sterowanym, min. 1,2 pod dnem cieku naturalnego Potok Pleszewski kanalizacją kablową telekomunikacyjną w rurze osłonowej RHDPEp 110/6,3 mm oznaczonego jako działka nr 93 obręb 0007 Grodzisko, gmina Pleszew.

Zgodnie z treścią art. 10 § 1 K.p.a., informuję o możliwości zapoznania się z aktami sprawy, wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i zgłaszania ewentualnych uwag w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego pisma. Akta sprawy dostępne są w Zarządzie Zlewni w Kaliszu z siedzibą przy ul. Kolegialnej 4, 62-800 Kalisz, pok. nr 225 w godzinach 8.00 do 15.00.

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 27 lutego 2019

Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 27 lutego 2019 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie AU.6733.4.2019 z dnia 28.02.2019

Obwieszczenie AU.6733.4.2019 z dnia 28.02.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: budowa linii kablowej nN w miejscowości Suchorzew na terenie działek nr 5, 22, 6/2, 7, 18/1, 43/16, 43/8, 43/12, 43/13, 43/14, am.12, obręb Suchorzew, gmina Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie AU.6721.32.2019 z dnia 25.02.2019

Obwieszczenie AU.6721.32.2019 z dnia 25.02.2019 Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic: Marszewska, Glinki w Pleszewie.

Pobierz dokument - format pdf

Zawiadomienie AU.6730.12.2019 z dnia 20.02.2019

Zawiadomienie AU.6730.12.2019 z dnia 20.02.2019 Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zawiadamia strony o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia co do zebranych w sprawie dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań przed wydaniem decyzji w sprawie wniosku o ustalenie warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na zmianie sposobu użytkowania piwnicy na indywidualną kotłownię w budynku mieszkalnym wielorodzinnym na terenie oznaczonym w ewidencji gruntów jako działka nr 70/39, arkusz mapy 1, obręb Brzezie, gmina Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie AU.6721.19.2019 z dnia 19.02.2019

Obwieszczenie AU.6721.19.2019 z dnia 19.02.2019 Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego śródmieścia Pleszewa

Pobierz dokument - format pdf

Oferta z dnia 19.02.2019 Ludowy Zespół Sportowy "LAS"

Oferta z dnia 19.02.2019 Ludowy Zespół Sportowy "LAS" - Udział drużyny seniorów LZS "LAS" Kuczków w rywalizacji sportowej w zakresie piłki nożnej.
W terminie 7 dni od zamieszczenia oferty można zgłaszać uwagi dotyczące oferty na adres Urzędu Miasta i Gminy, Pleszew, ul. Rynek 1

Pobierz dokument - format pdf

Oferta z dnia 15.02.2019 Klubu Sportowego Kosz Pleszew

Oferta z dnia 15.02.2019 Klubu Sportowego Kosz Pleszew - "Prowadzenie zajęć w zakresie koszykówki i udział w rywalizacji sportowej chłopców w kategorii U11 i U12 jako promocja zdrowego i aktywnego trybu życia".
W terminie 7 dni od zamieszczenia oferty można zgłaszać uwagi dotyczące oferty na adres Urzędu Miasta i Gminy, Pleszew, ul. Rynek 1.

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie AU.6733.1.2019 z dnia 18.02.2019

Obwieszczenie AU.6733.1.2019 z dnia 18.02.2019 Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew o zakończeniu postępowania administracyjnego i ustaleniu warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji pod nazwą: BUDOWA LINII KABLOWEJ NN WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI I LINIAMI ZASILAJĄCYMI NA TERENIE DZIAŁEK NR 2180/6, AM.26 ORAZ NR 1904/1, AM.24, OBRĘB MIASTO PLESZEW

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie AU.6733.30.2019 z dnia 11.02.2019

Obwieszczenie AU.6733.30.2019 z dnia 11.02.2019 Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew o zakończeniu postępowania administracyjnego i ustaleniu warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji pod nazwą: Przebudowa linii napowietrznej na kablową wraz ze złączami wolnostojącymi  w miejscowości Kowalew, gmina Pleszew na terenie działek nr 117/3, 117/7, 117/8, 117/9, 117/10, 118/1, 118/2, 119, 146/3, 178/2, 178/3, 177, 175, 174/2, 174/5, 174/1, 173, 172/1, AM.16, obręb Kowalew, gmina Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie AU.6733.29.2019 z dnia 11.02.2019

Obwieszczenie AU.6733.29.2019 z dnia 11.02.2019 Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew o zakończeniu postępowania administracyjnego i ustaleniu warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji pod nazwą: Przebudowa linii napowietrznej na kablową wraz ze złączami wolnostojącymi  w miejscowości Łaszew, gmina Pleszew na terenie działek nr 330/1, 2168/3, 2168/4, 2168/5, 334/3, 334/2, 335/1, 336/1, 337, 338/3, 340/3, 340/2, 228/3, AM.1, obręb Nowa Wieś, gmina Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Komunikat Komisarza Wyborczego w Kaliszu I z dnia 5 lutego 2019 r.

Komunikat Komisarza Wyborczego w Kaliszu I z dnia 5 lutego 2019 r. o miejscu, czasie i sposobie udostępniania do wglądu sprawozdań finansowych komitetów wyborczych, z obszaru działania Komisarza Wyborczego w Kaliszu I, uczestniczących w wyborach samorządowych, zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie AU.6733.2.2019 z dnia 04.02.2019

Obwieszczenie AU.6733.2.2019 z dnia 04.02.2019 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: budowa linii kablowej nN w miejscowości Kowalew, w ul. Kościelnej i Cmentarnej na terenie działek nr 2/1, 2/2, 3, 4, 5/2, 19, am.24, dz. nr 8, am.25, dz. nr 104/2, 104/3, 104/4, am.12, obręb Kowalew, gmina Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Ogłoszenie z dnia 02.02.2019

Zarząd koła łowieckiego nr 10 "Zalesie" informuje, że w dniach 17.02.2019, 24.02.2019, na terenie obwodu łowieckiego nr 449 odbędą się polowanie zbiorowe.Polowania zaplanowane są od godz. 08:00 do godziny 15:00

Pobierz dokument w formacie pdf

Obwieszczenie AU.6730.227.2018.2019 z dnia 01.02.2019

Obwieszczenie AU.6730.227.2018.2019 z dnia 01.02.2019 o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy nr 20/2019 (sprawa nr AU.6730.227.2018.2019) dla inwestycji polegającej na budowie dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażem podziemnym wielostanowiskowym wraz z infrastrukturą techniczną oraz budowa zewnętrznych miejsc postojowych na terenie oznaczonym w ewidencji gruntów jako działka nr 3693, arkusz mapy 41, obręb miasto Pleszew

Pobierz dokument w formacie pdf

Wniosek o wydanie zezwolenia na uprawę konopi włóknistych/maku niskomorfinowego

Wniosek o wydanie zezwolenia na uprawę konopi włóknistych/maku niskomorfinowego- format pdf

 

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 24.01.2019

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego na rok 2019 w obszarze polityki społecznej: Rehabilitacja domowa seniorów oraz osób potrzebujących.

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie AU.6721.13.2019 z dnia 23.01.2019

Obwieszczenie AU.6721.13.2019 z dnia 23.01.2019 o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Pleszew rejon ulic Kaliska - Piaski" dla południowo-wschodniej części miasta Pleszew - Etap I

Pobierz dokument w formacie pdf

Informacja z dnia 22.01.2019

Z dniem 1 stycznia 2019 r. z mocy prawa osoby będące użytkownikami wieczystymi GRUNTÓW ZABUDOWANYCH NA CELE MIESZKANIOWE stały się ich właścicielami. Wobec powyższego OD 2019 ROKU NIE PONOSZĄ OPŁAT ROCZNYCH Z TYTUŁU UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO.

Pobierz dokument w formacie pdf

Ogłoszenie Urzędu Statystycznego z dnia 21.01.2019

Urząd Statystyczny w Poznaniu informuje, iż rozpoczęła się kolejna edycja badania ankietowego Badanie Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL). Na ternie Gminy Pleszew, w wylosowanych gospodarstwach domowych, ankieterzy statystyczni będą realizować to badanie w ciągu całego 2019 roku.

Pobierz dokument w formacie pdf

Ogłoszenie z dnia 21.01.2019 Plan Polowań

Zgłoszone terminy polowań przez poszczególne koła łowieckie.

Pobierz dokument w formacie pdf
Pobierz dokument w formacie pdf
Pobierz dokument w formacie pdf

WAŻNE TERMINY DOTYCZĄCE PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO

WAŻNE TERMINY DOTYCZĄCE PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie AU.6730.227.2018.2019 z dnia 15.01.2019

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zawiadamia strony o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia co do zebranych w sprawie dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań przed wydaniem decyzji w sprawie wniosku o ustalenie warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażem podziemnym, wielostanowiskowym wraz z infrastrukturą techniczną oraz budowa zewnętrznych miejsc postojowych na terenie oznaczonym w ewidencji gruntów jako działka nr 3693, arkusz mapy 41, obręb miasto Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie AU.6733.1.2019 z dnia 11.01.2019

Obwieszczenie AU.6733.1.2019 z dnia 11.01.2019 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: Budowa linii kablowej nn wraz z przyłączami i liniami zasilającymi w ulicy Kaliskiej w Pleszewie na terenie działek nr 2180/4, am.28, 1926/9, 1924/1, 2791/1, 1922/1, 1921/1, 1920/5, 1920/7, 1920/8, 1912/2, 1909, 1908, 1904/1, am.24, 2180/5, am.27, 2180/6, 2244/6, am.26, obręb Miasto Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 08.01.2019

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na rok 2019 z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej : "Prowadzenie i szkolenie sekcji piłki nożnej i udział w rywalizacji sportowej - 50.000 zł"

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie AU.6730.211.2018 z dnia 07.01.2019

Zawiadomienie stron, że w dniu 07.01.2019 r. została wydana decyzja o warunkach zabudowy nr 4/2019(sprawa nr AU.6730.211.2018) dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz budynku gospodarczo - garażowego wraz z instalacjami, urządzeniami technicznymi i pozostałą niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie oznaczonym w ewidencji gruntów jako część działki nr 148/42, arkusz mapy 2, obręb Lenartowice, gmina Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie AU.6733.28.2018 z dnia 03.01.2019

Obwieszczenie AU.6733.28.2018 z dnia 03.01.2019 Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew o zakończeniu postępowania administracyjnego i ustaleniu warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji pod nazwą: Budowa linii kablowej niskiego napięcia w miejscowości Lenartowice, gmina Pleszew na terenie działek nr 52/5, 52/8, 52/10, 52/11, 52/12, 52/13, 50, 51, AM.3, obręb Lenartowice, gmina Pleszew

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie AU.6721.2.2019 z dnia 02.01.2019

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew o drugim wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic Kaliska, Ks. Kazimierza Niesiołowskiego w Pleszewie

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie nr AU.6730.206.2018 z dnia 02.01.2019

Zawiadomienie stron że w dniu 02.01.2019 r. została wydana decyzja o warunkach zabudowy nr 1/2019(sprawa nr AU.6730.206.2018) dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z instalacjami, urządzeniami technicznymi i pozostałą niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie oznaczonym w ewidencji gruntów jako część działki nr 148/42, arkusz mapy 2, obręb Lenartowice, gmina Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf